Các bài nghiên cứu mới về Trí tuệ nhân tạo hay trí thông minh nhân tạo ngày 13/9/2021 (Artificial intelligence - viết tắt là AI)

(Artificial Intelligence) hiện đã được áp dụng hạn chế trên một số loại hình ứng dụng chẳng hạn như hệ thống nhận diện khuôn mặt Facial Recognition System cho phép nhận diện danh tính của một người dựa vào hình ảnh, hệ thống nhận diện giộng nói, thuật toán tìm kiếm Search Algorthrim của Google, hệ thống lái xe tự động Self-driving Car. Các hãng đầu tư nghiên cứu công nghệ AI có thể kể đến là IBM, Apple, Amazon, Google, Facebook. Khi con người làm chủ công nghệ AI, chúng sẽ đem lại nhiều giá trị và giải quyết được những vấn đề mà con người chưa thực hiện được. Cục Thông tin KH&CN Quốc gia trân trọng kính gửi đến các nhà khoa học những nghiên cứu mới nhất về Artificial intelligence trên thế giới bao gồm những bài viết đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống năm 2021.

IEEE Xplore Digital Library

1. Data-Driven Artificial Intelligence for Calibration of Hyperspectral Big Data

Vasit Sagan; Maitiniyazi Maimaitijiang; Sidike Paheding; Sourav Bhadra; Nichole Gosselin; Max Burnette; Jeffrey Demieville; Sean Hartling; David LeBauer; Maria Newcomb; Duke Pauli; Kyle T. Peterson; Nadia Shakoor; Abby Stylianou; Charles S. Zender; Todd C. Mockler

IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing

Year: 2021 | Early Access Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9486501

2. Power System Load Frequency Active Disturbance Rejection Control via Reinforcement Learning-Based Memetic Particle Swarm Optimization

Yuemin Zheng; Zhaoyang Huang; Jin Tao; Hao Sun; Qinglin Sun; Matthias Dehmer; Mingwei Sun; Zengqiang Chen

IEEE Access

Year: 2021 | Volume: 9 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9495808

3. An Ultra-Low-Voltage Level Shifter With Embedded Re-Configurable Logic and Time-Borrowing Latch Technique

IEEE Access

Year: 2021 | Volume: 9 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9420697

4. Cough Sound Detection and Diagnosis Using Artificial Intelligence Techniques: Challenges and Opportunities

Kawther S. Alqudaihi; Nida Aslam; Irfan Ullah Khan; Abdullah M. Almuhaideb; Shikah J. Alsunaidi; Nehad M. Abdel Rahman Ibrahim; Fahd A. Alhaidari; Fatema S. Shaikh; Yasmine M. Alsenbel; Dima M. Alalharith; Hajar M. Alharthi; Wejdan M. Alghamdi; Mohammed S. Alshahrani

IEEE Access

Year: 2021 | Volume: 9 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9486929

5. Artificial Intelligence Based Hybrid Forecasting Approaches for Wind Power Generation: Progress, Challenges and Prospects

M. S. Hossain Lipu; Md. Sazal Miah; M. A. Hannan; Aini Hussain; Mahidur R. Sarker; Afida Ayob; Mohamad Hanif Md Saad; Md. Sultan Mahmud

IEEE Access

Year: 2021 | Volume: 9 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9483904

6. An Artificial Neural Network System for Photon-Based Active Interrogation Applications

A. J. Jinia; T. E. Maurer; C. A. Meert; M. Y. Hua; S. D. Clarke; H. S. Kim; D. D. Wentzloff; S. A. Pozzi

IEEE Access

Year: 2021 | Early Access Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9524625

7. Knowledge of and Competence in Artificial Intelligence: Perspectives of Vietnamese Digital-Native Students

Pei-Ju Chao; Tsu-Hsuan Hsu; Tsai-Pei Liu; Yu-Huei Cheng

IEEE Access

Year: 2021 | Volume: 9 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9435409

8. COVID-19 Epidemic and Opening of the Schools: Artificial Intelligence-Based Long-Term Adaptive Policy Making to Control the Pandemic Diseases

Onder Tutsoy

IEEE Access

Year: 2021 | Volume: 9 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9424624

9. Survey on Quantum Circuit Compilation for Noisy Intermediate-Scale Quantum Computers: Artificial Intelligence to Heuristics

Janusz Kusyk; Samah M. Saeed; Muharrem Umit Uyar

IEEE Transactions on Quantum Engineering

Year: 2021 | Volume: 2 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9384317

10. Cross-Layer Attention Network for Small Object Detection in Remote Sensing Imagery

Yangyang Li; Qin Huang; Xuan Pei; Yanqiao Chen; Licheng Jiao; Ronghua Shang

IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing

Year: 2021 | Volume: 14 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9302755

11. Efficient Automated Processing of the Unstructured Documents Using Artificial Intelligence: A Systematic Literature Review and Future Directions

Dipali Baviskar; Swati Ahirrao; Vidyasagar Potdar; Ketan Kotecha

IEEE Access

Year: 2021 | Volume: 9 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9402739

12. Online Measuring of Robot Positions Using Inertial Measurement Units, Sensor Fusion and Artificial Intelligence

Benedito A. N. Campos; José Maurício S. T. Motta

IEEE Access

Year: 2021 | Volume: 9 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9312193

ScienceDirect 

1. Small Bowel Capsule Endoscopy and artificial intelligence: First or second reader?

Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, 24 March 2021, Volumes 52–53 (Cover date: June–August 2021), Article 101742

Stefania Piccirelli, Sebastian Manuel Milluzzo, Cristiano Spada

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1521691821000184/pdfft?md5=1b53c728f32eb98eb146c525241a4608&pid=1-s2.0-S1521691821000184-main.pdf

2. Applications of Artificial Intelligence in Breast Imaging

Radiologic Clinics of North America, 20 November 2020, Volume 59, Issue 1 (Cover date: January 2021), Pages 139-148

Matthew B. Morgan, Jonathan L. Mates

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0033838920301147/pdfft?md5=ba62607f4979efa0caf54d70820538ef&pid=1-s2.0-S0033838920301147-main.pdf

3. Artificial intelligence applications in supply chain: A descriptive bibliometric analysis and future research directions

Expert Systems with Applications, 12 February 2021, Volume 173 (Cover date: 1 July 2021), Article 114702

Youssra Riahi, Tarik SaikoukIsmail Badraoui

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417421001433/pdfft?md5=61fc7ab0469253cdaa5415687d5a0b86&pid=1-s2.0-S0957417421001433-main.pdf

4. Applications of artificial intelligence to improve patient flow on mental health inpatient units - Narrative literature review

Heliyon, 15 April 2021, Volume 7, Issue 4 (Cover date: April 2021), Article e06626

Paulina Cecula, Jiakun Yu, Benita Cox

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844021007295/pdfft?md5=d3a139e5d3d287e12f689a3448def351&pid=1-s2.0-S2405844021007295-main.pdf

5. Robotic Process Automation and Artificial Intelligence in Industry 4.0 – A Literature review

Procedia Computer Science, 22 February 2021, Volume 181 (Cover date: 2021), Pages 51-58

Jorge Ribeiro, Rui Lima, Sara Paiva

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050921001393/pdfft?md5=fdc214e81a0c7d35ac18e93da8ef549a&pid=1-s2.0-S1877050921001393-main.pdf

6. Prediction of Atrial Fibrillation using artificial intelligence on Electrocardiograms: A systematic review

Computer Science Review, 5 December 2020, Volume 39 (Cover date: February 2021), Article 100334

Igor Matias, Nuno Garcia, Eftim Zdravevski

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1574013720304342/pdfft?md5=9ba9a360b87df82dea41edf8af7c9112&pid=1-s2.0-S1574013720304342-main.pdf

7. Assessment of an Artificial Intelligence Algorithm for Detection of Intracranial Hemorrhage

World Neurosurgery, 5 March 2021, Volume 150 (Cover date: June 2021), Pages e209-e217

Ryan A. Rava, Samantha E. Seymour, Ciprian N. Ionita

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878875021003272/pdfft?md5=a8acff65d6040086332d3afe5ecd21bf&pid=1-s2.0-S1878875021003272-main.pdf

8. Can a Dinosaur Think? Implementation of Artificial Intelligence in Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy

European Urology Open Science, 21 March 2021, Volume 27 (Cover date: May 2021), Pages 33-42

Sebastien Muller, Håkon Abildsnes, Carl-Jørgen Arum

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666168321000525/pdfft?md5=d1319c5956210542eba16172b7ddb66e&pid=1-s2.0-S2666168321000525-main.pdf

9. Explainable artificial intelligence for manufacturing cost estimation and machining feature visualization

Expert Systems with Applications, 16 June 2021, Volume 183 (Cover date: 30 November 2021), Article 115430

Soyoung Yoo, Namwoo Kang

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0957417421008472/pdfft?md5=986f987194e629c13dabf483954d8c7f&pid=1-s2.0-S0957417421008472-main.pdf

10. Intelligent comprehensive evaluation system using artificial intelligence for environmental evaluation

Environmental Impact Assessment Review, 28 October 2020, Volume 86 (Cover date: January 2021), Article 106495

Wenwen Liu, Jingfeng Zhao, Thanjai Vadivel

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0195925520307733/pdfft?md5=1c4dd14a21b045e72b1a4dbd6a4e1b37&pid=1-s2.0-S0195925520307733-main.pdf

11. Artificial intelligence in clinical care amidst COVID-19 pandemic: A systematic review

Computational and Structural Biotechnology Journal, 7 May 2021, Volume 19 (Cover date: 2021), Pages 2833-2850

Eleni S. Adamidi, Konstantinos Mitsis, Konstantina S. Nikita

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2001037021001914/pdfft?md5=6a86a024af0d94f31656742738750356&pid=1-s2.0-S2001037021001914-main.pdf

12. Hard choices in artificial intelligence

Artificial Intelligence, 14 July 2021, Volume 300 (Cover date: November 2021), Article 103555

Roel Dobbe, Thomas Krendl Gilbert, Yonatan Mintz

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0004370221001065/pdfft?md5=8c907c74fdf709f74276185836b57598&pid=1-s2.0-S0004370221001065-main.pdf

13. Maya: An artificial intelligence based smart toy for pre-school children

International Journal of Child-Computer Interaction, 7 July 2021, Volume 29 (Cover date: September 2021), Article 100347

Mevlüde Akdeniz, Fatih Özdinç

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221286892100060X/pdfft?md5=3b255bb758e0becc3f5c39b9d3879e12&pid=1-s2.0-S221286892100060X-main.pdf

14. Barriers and facilitators to the adoption of artificial intelligence in radiation oncology: A New Zealand study

Technical Innovations & Patient Support in Radiation Oncology, 21 April 2021, Volume 18 (Cover date: June 2021), Pages 16-21

Koki Victor Mugabe

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405632421000184/pdfft?md5=5a8ffe46d522f42be1ec9b643fc92333&pid=1-s2.0-S2405632421000184-main.pdf

15. An empirical analysis of applications of artificial intelligence algorithms in wind power technology innovation during 1980–2017

Journal of Cleaner Production, 26 February 2021, Volume 297 (Cover date: 15 May 2021), Article 126536

Mekyung Lee, Gang He

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652621007563/pdfft?md5=45b436cce1b22a626e13e2358f03269b&pid=1-s2.0-S0959652621007563-main.pdf

16. Artificial intelligence for securing industrial-based cyber–physical systems

Future Generation Computer Systems, 10 December 2020, Volume 117 (Cover date: April 2021), Pages 291-298

Zhihan Lv, Dongliang Chen, Ammar Alazab

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X20330636/pdfft?md5=0bd3f49b21345244f32a6b99c2303e4a&pid=1-s2.0-S0167739X20330636-main.pdf

17. Artificial Intelligence in Echocardiography for Anesthesiologists

Journal of Cardiothoracic and Vascular Anesthesia, 24 August 2020, Volume 35, Issue 1 (Cover date: January 2021), Pages 251-261

Xia Chen, Cindy A. Owen, Jiapeng Huang

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053077020308430/pdfft?md5=5fad14210ff73f0baca059e116f5b1d8&pid=1-s2.0-S1053077020308430-main.pdf

18. Prospective study of artificial intelligence-based decision support to improve head and neck radiotherapy plan quality

Clinical and Translational Radiation Oncology, 20 May 2021, Volume 29 (Cover date: July 2021), Pages 65-70

David J. Sher, Andrew Godley, Mu-Han Lin

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405630821000501/pdfft?md5=e3fc49e726912b908c9d0f3d4c8d9c6f&pid=1-s2.0-S2405630821000501-main.pdf

19. Artificial intelligence system for enhancing product’s performance during its life cycle in a railcar industry

Procedia CIRP, 10 March 2021, Volume 98 (Cover date: 2021), Pages 482-487

Ilesanmi Daniyan, Rumbidzai Muvunzi, Khumbulani Mpofu

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212827121001682/pdfft?md5=899ae8410f451ccc49c7e40822646d21&pid=1-s2.0-S2212827121001682-main.pdf

20. Artificial Intelligence in magnetic Resonance guided Radiotherapy: Medical and physical considerations on state of art and future perspectives

Physica Medica, 19 May 2021, Volume 85 (Cover date: May 2021), Pages 175-191

Davide Cusumano, Luca Boldrini, Luca Indovina

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1120179721001915/pdfft?md5=26ae1c1760af4a05829377f007a5f874&pid=1-s2.0-S1120179721001915-main.pdf

21. Applications of Artificial Intelligence (AI) for cardiology during COVID-19 pandemic

Sustainable Operations and Computers, 17 April 2021, Volume 2 (Cover date: 2021), Pages 71-78

Abid Haleem, Mohd Javaid, Rajiv Suman

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666412721000155/pdfft?md5=3134d3d75e3c44fc437d38b64ae849c3&pid=1-s2.0-S2666412721000155-main.pdf

SPRINGER NATURE

1. Challenges in Sensors Technology for Industry 4.0 for Futuristic Metrological Applications

A. Varshney, N. Garg, K. S. Nagla, T. S. Nair, S. K. Jaiswal, S. Yadav… in MAPAN (2021)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12647-021-00453-1.pdf

2. The emergent role of digital technologies in the context of humanitarian supply chains: a systematic literature review

Josip Marić, Carlos Galera-Zarco, Marco Opazo-Basáez in Annals of Operations Research (2021)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10479-021-04079-z.pdf

3. Convergence of 5G Technologies, Artificial Intelligence and Cybersecurity of Networked Societies for the Cities of Tomorrow

Trung Q. Duong, Van-Phuc Hoang, Cong-Kha Pham in Mobile Networks and Applications (2021)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11036-021-01778-6.pdf

4. Privacy Enhancing Techniques in the Internet of Things Using Data Anonymisation

Wang Ren, Xin Tong, Jing Du, Na Wang, Shancang Li… in Information Systems Frontiers (2021)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10796-021-10116-w.pdf

5. Cybersecurity of the Unmanned Aircraft System (UAS)

Mariusz Pyzynski, Tomasz Balcerzak in Journal of Intelligent & Robotic Systems (2021)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10846-021-01399-x.pdf

6. Distributed Intelligence in the Internet of Things: Challenges and Opportunities

Tariq Alsboui, Yongrui Qin, Richard Hill, Hussain Al-Aqrabi in SN Computer Science (2021)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs42979-021-00677-7.pdf

7. Privacy protection for fog computing and the internet of things data based on blockchain

Yanhui Liu, Jianbiao Zhang, Jing Zhan in Cluster Computing (2021)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10586-020-03190-3.pdf

8. Intent-driven cloud resource design framework to meet cloud performance requirements and its application to a cloud-sensor system

Chao Wu, Shingo Horiuchi, Kenji Murase, Hiroaki Kikushima… in Journal of Cloud Computing (2021)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs13677-021-00242-w.pdf

9. An experimental study of fog and cloud computing in CEP-based Real-Time IoT applications

Giovanny Mondragón-Ruiz, Alonso Tenorio-Trigoso… in Journal of Cloud Computing (2021)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs13677-021-00245-7.pdf

10. Towards an Equitable Digital Society: Artificial Intelligence (AI) and Corporate Digital Responsibility (CDR)

Karen Elliott, Rob Price, Patricia Shaw, Tasos Spiliotopoulos, Magdalene Ng… in Society (2021)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12115-021-00594-8.pdf

Theo Cục Thông tin KH&CN Quốc gia, 13/9/2021