Hội thảo Giới thiệu một số kết quả đạt được của Chương trình “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0, Mã số KC-4.0/19-25” và định hướng giai đoạn 2021-2025

Để thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao một số công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 mà Việt Nam có lợi thế để tạo ra các sản phẩm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh cũng như hỗ trợ thí điểm đổi mới một số mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã ban hành Quyết định số 2813/QĐ-BKHCN ngày 27/9/2018 phê duyệt Chương trình KH&CN trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn đến năm 2025: “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0”, mã số KC-4.0/19-25.

Nhằm công bố một số các kết quả đạt được trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình KC 4.0, ngày 5/6/2020, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Chủ nhiệm chương trình KC 4.0 đã tổ chức Hội thảo: Giới thiệu một số kết quả đạt được của Chương trình “Hỗ trợ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0, Mã số KC-4.0/19-25” và định hướng giai đoạn 2021-2025.

Tham dự Hội thảo có PGS.TS. Bùi Thế Duy - Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ, Chủ nhiệm Chương trình KC-4.0; GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy - Phó Chủ nhiệm Chương trình KC- 4.0; PGS.TS. Trần Đỗ Đạt, Phó giám đốc Văn phòng các Chương trình trọng điểm cấp Nhà nước; GS.TS. Nguyễn Công Khẩn, Ban chủ nhiệm Chương trình KC.10/16-20; PGS.TS. Bùi Thu Lâm, thành viên tổ biên tập xây dựng Dự thảo chiến lước trí tuệ nhân tạo quốc gia cùng các đại biểu đến từ các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp, sở KH&CN và các tổ chức KH&CN…

Tại Hội thảo, GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy đã trình bày về mục tiêu, nội dung và một số kết quả đạt được của Chương trình KC 4.0/19-25. Cụ thể:

Mục tiêu của Chương trình là nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0; tạo ra các sản phẩm phục vụ phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh; hỗ trợ thí điểm đổi mới một số mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chủ chốt theo hướng chuyển đổi số.

Nội dung của Chương trình bao gồm:  Nghiên cứu ứng dụng, phát triển và chuyển giao các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0: trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, phân tích dữ liệu lớn, internet kết nối vạn vật, mạng di động thế thế thứ 5, robot, điện toán đám mây…; tạo ra các sản phẩm trong sản xuất - kinh doanh và dịch vụ như: y tế, du lịch, tài chính - ngân hàng, nông nghiệp, công nghiệp chế biến và chế tạo, giáo dục - đào tạo và dạy nghề, giao thông, xây dựng, thông tin - truyền thông, tài nguyên - môi trường, quốc phòng, an ninh; Nghiên cứu ứng dụng một số mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh và giải pháp chuyển đổi số trong quản lý điều hành doanh nghiệp; Xây dựng, triển khai các chính sách thúc đẩy tín dụng đối với doanh nghiệp đầu tư cho các hoạt động nghiên cứu phát triển, ứng dụng các công nghệ của công nghiệp 4.0.

Trong đề xuất các nhiệm vụ, GS.TS. Nguyễn Thanh Thủy nhấn mạnh, cần ưu tiên các đề xuất phù hợp mục tiêu, gắn với các hệ tri thức Việt số hóa; có sản phẩm có thể triển khai ứng dụng trực tiếp trong đời sống, có sự lan tỏa trong xã hội; có đăng ký sở hữu trí tuệ, sáng chế; đề xuất có sự phối hợp giữa các viện nghiên cứu, trường đại học và các tổ chức, doanh nghiệp KH&CN;... đặc biệt các đề xuất có sự phối hợp các công ty khởi nghiệp sáng tạo nhằm hỗ trợ, hoàn thiện công nghệ; đổi mới và triển khai mô hình quản trị, sản xuất - kinh doanh trong các lĩnh vực ưu tiên và quan trọng và những đề xuất nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0 nằm trong danh mục của Quyết định số 3685/QĐ-BKHCN ngày 03/12/2018 của Bộ KH&CN.

Ông cũng cho biết, nhiệm vụ năm 2019 có 18 đề xuất; nhiệm vụ năm 2020, Ban chủ nhiệm nhận được 164 đề xuất nhiệm vụ. Số đề xuất nhiệm vụ được xem xét đặt hàng là 23. Số nhiệm vụ được phê duyệt TMĐT là 15. Cụ thể, Y tế có 33 đề xuất; Công nghiệp chế biến, chế tạo có 37 đề xuất; ANQP có 20 đề xuất; Tài nguyên, Môi trường có 19 đề xuất; CNTT-TT có 20 đề xuất; Nông nghiệp có 5 đề xuất; Doanh nghiệp có 16 đề xuất; Giao thông có 5 đề xuất; Giáo dục đào tạo có 9 đề xuất.

Danh sách đề xuất nhiệm vụ được xem xét đặt hàng 2021, Vụ Công nghệ cao và Ban chủ nhiệm nhận được 132 đề xuất nhiệm vụ. Số đề xuất nhiệm vụ được xem xét đặt hàng là 20 và 3 nhiệm vụ năm 2020 chuyển sang. Cụ thể, Y tế là 27; Công nghiệp chế biến, chế tạo là 29; ANQP có 2 đề xuất; Tài nguyên, Môi trường là 14 đề xuất; CNTT-TT có 18 đề xuất; Nông nghiệp có 15 đề xuất; Doanh nghiệp có 2 đề xuất; Giao thông có 1 đề xuất; Giáo dục đào tạo có 6 đề xuất.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy phát biểu tại Hội thảo

Với các đề xuất nhiệm vụ, Văn phòng chương trình KHCNTĐQG, Ban chủ nhiệm KC-4.0, Vụ Công nghệ cao thành lập các hội đồng chuyên gia để xem xét mục tiêu, tổng quan, nội dung nghiên cứu khoa học và chuyên môn, cách tiếp cận, phương pháp, kỹ thuật, hợp tác chuyên môn, tiến độ thực hiện, sản phẩm, ứng dụng và chuyển giao, khả năng huy động đầu tư.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng được thông tin rõ hơn về Mô hình và cơ chế quản lý triển khai thực hiện các Chương trình KH&CN trọng điểm cấp nhà nước; Một số ứng dụng công nghệ của công nghiệp 4.0 trong lĩnh vực Y tế; Một số định hướng nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo Việt Nam.

Chương trình KC 4.0/19-25 mong nhận được nhiều đề xuất tham gia của các tổ chức KH&CN đặc biệt là các đề xuất có sự phối hợp của doanh nghiệp và các cơ sở nghiên cứu; các đề xuất có sản phẩm có thể triển khai ứng dụng trực tiếp trong đời sống, có sự lan tỏa trong xã hội; các đề xuất nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các công nghệ chủ chốt của công nghiệp 4.0.

P.T.T (NASATI)