Nghiên cứu, xây dựng danh mục chi tiết các hóa chất cần xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất và thiết lập khoảng cách an toàn

Cùng với sự phát triền mạnh mẽ của các ngành công nghiệp, số lượng và chủng loại hóa chất được sử dụng ở Việt Nam ngày càng nhiều và phong phú. Tuy vậy thực tế cho thấy, danh mục hóa chất cần xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và thiết lập khoảng cách an toàn là những hóa chất nguy hiểm nhƣng doanh nghiệp cũng như cơ quan quản lý gặp khó khăn khi tra cứu thông tin liên quan: an toàn, hướng dẫn, cảnh báo, phương pháp xử lý…

Để đảm bảo cung cấp thông tin về an toàn đối với tất cả mọi người làm việc tiếp xúc với sản phẩm hóa chất trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm, nên việc xây dựng cuốn sổ tay tra cứu các tính chất độc hại nguy hiểm của hóa chất đã và đang được quan tâm ở nhiều quốc gia trên thế giới. Vì vậy cần có cuốn tài liệu tham khảo chính thức để người dùng có thể dễ dàng sử dụng để tìm kiếm thông tin cần thiết về hóa chất phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, sang chiết, vận chuyển, sử dụng… được an toàn.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, Cơ quan chủ trì Cục hóa chất cùng phối hợp với Chủ nhiệm đề tài ThS. Vũ Thị Hương thực hiện nghiên cứu để làm rõ nhiệm vụ Xây dựng cuốn sổ tay tra cứu an toàn hóa chất nhằm giúp người sử dụng cũng như các doanh nghiệp có sản xuất kinh doanh, vận chuyển, sử dụng, sang chiết… hóa chất nắm được tính chất hóa, lý, độc tính, biện pháp phòng ngừa, phương án xử lý; Phân loại các hóa chất theo hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhẫn hóa chất.

Sau quá trình nghiên cứu, đề tài “Nghiên cứu, xây dựng danh mục chi tiết các hóa chất độc hại thuộc danh mục hóa chất cần xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và thiết lập khoảng cách an toàn” đã hoàn thành nhiệm vụ đặt ra với một số kết quả chính như sau:

- Xây dựng được Sổ tay tra cứu an toàn hóa chất gồm các hóa chất nguy hiểm nằm trong danh mục hóa chất phải xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và thiết lập khoảng cách an toàn.

- Trong Sổ tay đã cung cấp một số thông tin dựa trên những tài liệu đáng tin cậy về tính chất hóa lý, độc học, các chỉ dẫn cơ bản để giảm thiểu tác động của hóa chất với sức khỏe con người. Tài liệu này sẽ giúp ích cho các tổ chức cá nhân có hoạt động liên quan đến hóa chất nhƣ sản xuất, kinh doanhm sang chiết, vận chuyển, sử dụng… an toàn.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 13843/2016) tại Cục Thông tin KHCNQG.

Đ.T.V (NASATI)