Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về thuật ngữ, định nghĩa cho IoT

IoT là mô hình phát triển mang tính toàn cầu và các vấn đề về chuẩn hóa nó cần được giải quyết trên quan điểm nhìn nhận trên phạm vi toàn cầu. Hệ thống tiêu chuẩn sẽ cho phép đổi mới, phát triển và đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tương thích, cải thiện khả năng an toàn bảo mật liên quan, cung cấp các tiện ích hướng dẫn về công nghệ thực thi và tạo môi trường cạnh tranh trong phát triển các sản phẩm, dịch vụ IoT.

 

Nhận thấy tầm quan trọng của việc chuẩn hóa IoT, năm 2017, các nhà nghiên cứu tại Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn về thuật ngữ, định nghĩa cho IoT”. Chủ nhiệm đề tài là TS. Nguyễn Đức Thủy.

Nhóm nghiên cứu đã lựa chọn Khuyến nghị Y.2069 của ITU-T và các tài liệu khuyến nghị có liên quan khác của ITU-T về chuẩn hóa các lĩnh vực cụ thể trong IoT làm tài liệu tham chiếu để xây dựng dự thảo tiêu chuẩn. Dự thảo được xây dựng theo hình thức biên soạn với các tài liệu tham chiếu phù hợp với các tiêu chí để xây dựng mục tiêu xây dựng TCVN.

Dự thảo được xây dựng với thuật ngữ, định nghĩa phải dựa trên cơ sở phân tích, tổng hợp và rà soát đối với các định nghĩa, thuật ngữ liên quan tới IoT cần đưa ra, cụ thể:

- Biên dịch các thuật ngữ, định nghĩa theo nhóm các khuyến nghị của IUT-T liên quan đến việc chuẩn hóa IoT.

- Thực hiện so sánh đối chiếu các định nghĩa, thuật ngữ trong các tài liệu của ITU với các tài liệu của các tổ chức tiêu chuẩn khác nếu có sự giống nhau hoặc tương đồng đề đảm bảo tính chính xác của định nghĩa, thuật ngữ

- Bổ sung các trích dẫn tài liệu tham khảo của các tổ chức tiêu chuẩn khác để đảm bảo tính tin cậy của việc lựa chọn các thuật ngữ, định nghĩa về IoT.

- Tổng hợp toàn bộ các định nghĩa thuật ngữ đã được lựa chọn

Nội dung của tiêu chuẩn về thuật ngữ, định nghĩa cho IoT được biên soạn với các nội dung chính như sau: Tên dự thảo TCVN: “Tiêu chuẩn về thuật ngữ, định nghĩa cho IoT”; và cấu trúc của dự thảo TCVN với các nội dung về phạm vi áp dụng; tài liệu viện dẫn; thuật ngữ và định nghĩa; và thư mục tài liệu tham khảo.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14592/2017) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.T.T (NASATI)