Phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh trước ngưỡng cửa cách mạng công nghiệp 4.0

Theo Sở khoa học và công nghệ TP.HCM, đứng trước ngưỡng cửa của cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), việc xác định hiện trạng, điều kiện của TP.HCM để có những bước đi phù hợp nhằm tiếp nhận, nắm bắt cơ hội CMCN 4.0 mang lại là điều hết sức cần thiết.

Để chủ động đáp ứng những tác động cũng như nắm bắt cơ hội của cuộc CMCN 4.0, TP.HCM định hướng:
- Phát triển kinh tế - xã hội thành phố nhanh và bền vững chủ yếu dựa vào khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên nền tảng của CMCN 4.0, kinh tế số và trí tuệ nhân tạo.
- Lấy doanh nghiệp làm trung tâm cho hoạt động đổi mới sáng tạo, trên cơ sở thực hiện có hiệu quả cơ chế liên kết hợp tác giữa trường viện - doanh nghiệp - Nhà nước - nhà đầu tư. Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ phải gắn liền với thị trường và doanh nghiệp.
- Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo phải chủ yếu xuất phát từ kết quả thương mại hóa sản phẩm khoa học công nghệ; các chương trình hỗ trợ phải gắn liền với việc ứng dụng thực tế và thương mại hóa sản phẩm.
- Tăng cường hợp tác quốc tế trong các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chủ động ứng dụng có hiệu quả các thành tựu của CMCN 4.0.
Trong thời gian sắp tới, để triển khai các định hướng trên, thành phố cần tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp:
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về CMCN 4.0 và những tác động đối với các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân, nhất là khu vực giáo dục - đào tạo và doanh nghiệp nhằm tăng cường nhận thức và chủ động nắm bắt các cơ hội và hạn chế những tác động tiêu cực có thể xảy ra.
- Hình thành hệ thống đổi mới sáng tạo của TP.HCM làm nền tảng phát triển giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học - phát triển công nghệ, thực hành đổi mới sáng tạo, thương mại hóa sản phẩm, gắn kết chặt chẽ khu vực doanh nghiệp với khu vực trường, viện và cộng đồng khởi nghiệp.
- Tích cực thực hiện đổi mới căn bản về giáo dục và đào tạo; chú trọng về đổi mới phương pháp, nội dung giảng dạy và kỹ năng giải quyết vấn đề và đổi mới sáng tạo, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của một thành phố đổi mới sáng tạo.
- Thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và chuyển giao công nghệ; tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm vào các ngành/lĩnh vực theo xu hướng của CMCN 4.0, đặc biệt là công nghệ thông tin và cơ khí - tự động hóa. Cần có một, hai chương trình phát triển khoa học - công nghệ thật sự trọng điểm được đầu tư lớn và dài hạn để tạo tiền đề huy động, tập trung nguồn lực khoa học - công nghệ của thành phố và khối doanh nghiệp tham gia, qua đó tạo sức bật.
- Hỗ trợ doanh nghiệp thực hành đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, phát triển năng lực hấp thụ, khai thác và sáng tạo công nghệ, phát triển sản phẩm/dịch vụ mới có sức cạnh tranh cao, chuyển đổi dần sang mô hình doanh nghiệp kỹ thuật số.
- Thực hiện các giải pháp nhằm xây dựng thành phố thông minh, chính phủ điện tử; và đi đầu trong việc ứng dụng thành công các thành tựu tiên tiến của CMCN 4.0, tăng cường hiệu quả phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và toàn xã hội, đồng thời góp phần nâng cao năng lực kiến tạo của chính quyền.
- Hỗ trợ ứng dụng, phát triển các công nghệ chủ chốt và sản xuất các sản phẩm của cuộc CMCN 4.0 như: robot thông minh; thiết bị bay không người lái; hệ thống sản xuất tích hợp; thiết bị và dịch vụ trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, dữ liệu lớn, kết nối Internet vạn vật (IoT), thế hệ mạng di động thứ 5, công nghệ in 3D.
Theo KHPTO

Nguồn tin: KHPTO