Nghiên cứu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp để đánh giá cảm quan thuốc lá nguyên liệu Oriental

Ở Việt Nam đã ban hành Tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm phân tích cảm quan TCVN 3215-79 quy định về phương pháp cho điểm, ngành thuốc lá đã áp dụng tiêu chuẩn này để đánh giá cảm quan chi thuốc là nguyên liệu. Sau hơn 20 năm áp dụng tiêu chuẩn, đo trình độ sản xuất của đơn vị đã được nâng lên, thiết bị hiện đại, kỹ thuật công nghiệp tiên tiến, cùng với thị hiệu người tiêu dùng đòi hỏi ngày càng cao, do đó tiêu chuẩn cũ không còn phù hợp, cần thiết phải xây dựng lại tiêu chuẩn đánh giá chất lượng thuốc lá nguyên liệu để có cơ sở pháp lý quản lý chất lượng trong toàn ngành. Mặc dù Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã xây dựng và ban hành tiêu chuẩn tạm thời bình hút cảm quan thuốc lá nguyên liệu bằng phương pháp cho điểm TC-01-2000. Tuy nhiên, chưa có tiêu chuẩn đánh giá cảm quan thuốc lá nguyên liệu Oriental do đó cần phải nghiên cứu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp để đánh giá cảm quan thuốc lá nguyên liệu Oriental áp dụng cho ngành thuốc lá Việt Nam.
 
Hình ảnh có liên quan
 
Nhằm xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp để đánh giá cảm quan thuốc lá nguyên liệu Oriental, nhóm nghiên cứu do ThS. Chu Cao Khánh, Công ty TNHH MTV Viện Thuốc lá đã đề xuất và được chấp thuận thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử phù hợp để đánh giá cảm quan thuốc lá nguyên liệu Oriental”. Đề tài thuộc dự án nâng cao năng suất và chất lượng hàng hóa ngành công nghiệp.

Đánh giá cảm quan là một phương pháp khoa học dùng để đo đạc, phân tích và giải thích những thông tin thu được từ sản phẩm thông qua cảm nhận của các giác quan như thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác và thính giác. Trong đánh giá cảm quan, các giác quan của con người được sử dụng như một công cụ đo, các đại lượng được sử dụng dưới dạng thang tương tứng với các biến mà chúng ta sử dụng như biến danh nghĩa, biến thứ tự, biến khoảng và biến quan hệ. Các kết quả phân tích hay đánh giá cảm quan này chỉ có giá trị khi đã được xử lý bằng các phương pháp toán thống kê.

Sau một thời gian triển khai, nhóm nghiên cứu đã thu được các kết quả như sau:

- Sưu tầm các tiêu chuẩn đánh giá cảm quan nước ngoài như tiêu chuẩn đánh giá cảm quan của British American Tobacco (BAT), phương pháp đánh giá cảm quan thuốc lá nguyên liệu của chuyên gia Mỹ.

- Nghiên cứu tiêu chuẩn đánh giá cảm quan thuốc lá nguyên liệu trong nước đã ban hành

- Xây dựng 03 Dự thảo Tiêu chuẩn Thuốc lá nguyên liệu Oriental - Đánh giá cảm quản bằng phương pháp cho điểm

- Hoàn thiện Dự thảo 3 Tiêu chuẩn Thuốc lá nghiên cứu  Oriental - Đánh giá cảm quản bằng phương pháp cho điểm.

Nhóm nghiên cứu kiến nghị sớm banh hành Tiêu chuẩn đánh giá cảm quan chất lượng thuốc lá nguyên liệu Oriental phục vụ ngành thuốc lá Việt Nam.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14650/2018) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.
 
P.T.T (NASATI)