Dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia trân trọng xin ý kiến Dự thảo "Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ"

Tải file đính kèm tại đây:

1. Tờ trình

2. Thuyết minh 

3. Dự thảo thông tư

4. Quyết định 319/QĐ-TTKHCN

5. Quyết định 320/QĐ-TTKHCN

6. Quyết định 321/QĐ-TTKHCN

7. Quyết định 322/QĐ-TTKHCN

File zip tải tại đây: Dự thảo thông tư