Chế độ báo cáo thống kê KH&CN

Ngày đăng : Thứ ba - 14/01/2020 17:46 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ NGÀNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Chế độ báo cáo thống kê ngành KH&CN được ban hành kèm theo Thông tư số 15/2018/TT-BKHCN ngày 15/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (thay thế Thông tư số 25/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê cơ sở về khoa học và công nghệ và Thông tư số 26/2015/TT-BKHCN ngày 26/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN áp dụng đối với Sở KH&CN).

Toàn văn Thông tư và phụ lục (biểu mẫu và hướng dẫn điền biểu mẫu):

Chế độ báo cáo thống kê khoa học và công nghệ trực tuyến: http://thongke.vista.gov.vn