Nghiệp vụ thống kê

Ngày đăng : Thứ ba - 14/01/2020 15:32 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

I. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO THỐNG KÊ  VỀ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  • Hướng dẫn chế độ báo cáo thống kê KH&CN (pdf)
  • Một số nhận xét báo cáo thống kê (pdf)
  • Hỏi đáp chế độ báo cáo thống kê (word)
  • Phần mềm báo cáo thống kê về khoa học và công nghệ,
  • Hướng dẫn sử dụng phần mềm.
  • Hướng dẫn cài đặt phẩn mềm (slide)