Phòng Quản lý Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ

Chức năng

Phòng Quản lý Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ là đơn vị tham mưu giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong các lĩnh vực quản lý theo chức năng của Cục để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn trong các lĩnh vực quản lý theo chức năng của Cục đã được cấp có thẩm quyền ban hành.

3. Tổng hợp thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình hoạt động thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc Cục tổng hợp tình hình thực hiện cung cấp thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ và chế độ báo cáo thống kê ngành khoa học và công nghệ của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ.

4. là đầu mối phối hợp với các đơn vị thuộc Cục tổ chức triển khai các nhiệm vụ có liên quan đến lĩnh vực quản lý theo chức năng của Cục thuộc các chương trình, kế hoạch phối hợp hoạt động khoa học và công nghệ giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với các Bộ, ngành và địa phương, giữa Cục với các đơn vị có liên quan.

5. Quản lý và tổ chức đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phân cấp theo quy định của pháp luật. Lưu giữ, bảo quản báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ có thông tin liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật. Biên soạn Thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ hằng tháng.

6. Tổ chức thực hiện đăng ký, quản lý mã số chuẩn quốc tế đối với xuất bản phẩm nhiều kỳ (mã số ISSN). Xử lý, cập nhật thông tin xuất bản phẩm nhiều kỳ đã đăng ký mã số ISSN vào cơ sở dữ liệu ISSN quốc tế.

7. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

8. Tham gia thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực thuộc chức năng của Cục tại các bộ, ngành và địa phương.

9. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực thông tin, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

10. Quản lý công chức, viên chức, tài sản và hồ sơ tài liệu của đơn vị theo quy định của pháp luật.

11. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Cục trưởng giao.

Phụ trách phòng: 
- Trưởng phòng: Võ Thị Thu Hà
-  Điện thoại cơ quan: 024. 38257039
- Số phòng làm việc: 309
- Thư điện tử: quanly@vista.gov.vn