THƯ VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUỐC GIA

Chức năng

Thư viện khoa học và công nghệ quốc gia là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, có chức năng giúp Cục trưởng thực hiện công tác thư viện về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xuất bản tạp chí Thông tin và Tư liệu.

Nhiệm vụ và quyền hạn 

1. Xây dựng chính sách, định hướng phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ.
2. Tổ chức cập nhật, bổ sung, trao đổi và phát triển các nguồn tin khoa học và công nghệ trọng yếu.
3. Thực hiện công tác phục vụ bạn đọc tại chỗ và trực tuyến.
4. Đầu mối điều phối Liên hợp thư viện Việt Nam về các nguồn thông tin KH&CN (Vietnam Library Consortium on e-resources).
5. Biên soạn và xuất bản Tạp chí Thông tin và Tư liệu.
6. Duy trì và phát triển Hệ thống Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL).
7. Phân loại, biên mục sách và tài liệu khoa học và công nghệ; xử lý thông tin, cập nhật Mục lục tài liệu do Thư viện quản lý, cơ sở dữ liệu về công bố quốc tế của tác giả Việt Nam.
8. Tra cứu và cung cấp thông tin phục vụ quá trình đặt hàng, tuyển chọn, giao nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ và nghiệm thu đánh giá các nhiệm vụ KH&CN khi có yêu cầu.
9. Thực hiện tuyên truyền, quảng bá về nguồn tin KH&CN; hướng dẫn, tập huấn kỹ năng khai thác thông tin cho bạn đọc.
10. Tạo lập và phát triển các sản phẩm, dịch vụ thông tin KH&CN phục vụ nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo.
11. Lưu giữ, bảo quản và phục chế tài liệu.
12. Tổ chức các sự kiện và thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, thư viện theo quy định của pháp luật.
13. Thực hiện nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
14. Quản lý công chức, viên chức, tài sản và hồ sơ tài liệu của Thư viện theo quy định của pháp luật.
15.  Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Cục trưởng giao.


Phụ trách trung tâm:  
- Giám đốc: Đào Mạnh Thắng
-  Điện thoại cơ quan: 024. 38262724
- Số phòng làm việc: 214
- Thư điện tử: daothang@vista.gov.vn