Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
1 Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN 26/06/2023

Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Tải về
2 Thông tư 06/2022/TT-BKHCN 31/05/2022

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ

Tải về
3 Thông tư 01/TT-BKHCN 01/03/2021

hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
4 Thông tư 05/2021/TT-BKHCN 17/06/2021

Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của CSDL quốc gia về KH&CN

Tải về
5 Thông tư 05/2020/TT-BVHTTDL 28/08/2020

Quy định về đánh giá hoạt động thư viện

Tải về
6 Thông tư 02/2020/TT-BVHTTDL 25/05/2020

Quy định về bảo quản, thanh lọc tài nguyên thông tin và tài nguyên thông tin hạn chế sử dụng trong thư viện.

Tải về
7 Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL 22/05/2020

Quy định các mẫu văn bản thông báo thành lập, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể, chấm dứt hoạt động thư viện

Tải về
8 Thông tư 41/2019/TT-BCA 01/10/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 66/2015/TT-BCA ngày 15 tháng 12 năm 2015 quy định về biểu mẫu sử dụng trong công tác cấp, quản lý thẻ Căn cước công dân, tàng thư căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Tải về
9 Thông tư 29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về
10 Thông tư 18/2019/TT-BTTTT 25/12/2019

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành”

Tải về
11 Thông tư 10/2019/TT-BVHTTDL 10/10/2019

Thông tư quy định tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung và hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện, di sản văn hóa, văn hóa cơ sở, nghệ thuật biểu diễn, điện ảnh và mỹ thuật

Tải về
12 Thông tư 10/2019/TT-BKHCN 29/10/2019

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư

Tải về
13 Thông tư 26/2018/TT-BTNMT 14/12/2018

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Tải về
14 Thông tư 33/2018/TT-BVHTTDL 15/10/2018

Thông tư quy định về hoạt động thư viện lưu động và luân chuyển tài liệu.

Tải về
15 Thông tư 12/2018/TT-BKHCN 31/08/2018

Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
16 Thông tư 02/2017/TT-BTTTT 04/04/2017

Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc thông điệp dữ liệu công dân trao đổi với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư"

Tải về
17 Thông tư 01/2017/TT-BKHCN 12/01/2017

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tải về
18 Thông tư 13/2016/TT- BVHTTDL 09/12/2016

Thông tư quy định quy chế mẫu hoạt động của Thư viện công cộng cấp tỉnh, huyện, xã.

Tải về
19 Thông tư 45/2016/TT-BTTTT 26/12/2016

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Thông tin và Truyền thông

Tải về
20 Thông tư 37/2016/TT-BCT 28/12/2016

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 50/2014/TT-BCT ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Công Thương

Tải về
1 2 3  Trang sau