Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
1 Quyết định 1564-QĐ-BKHCN 21/07/2023

Quyết định số 1564/QĐ-BKHCN ngày 21/7/2023 của Bộ KH&CN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành/bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động KH&CN thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ KH&CN

Tải về
2 Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN 26/06/2023

Thông tư số 11/2023/TT-BKHCN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2014/TT-BKHCN ngày 11 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ và Thông tư số 10/2017/TT-BKHCN ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Tải về
3 Quyết định số 168/QĐ-TTKHCN 12/09/2022

Quy chế Tiếp công dân của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
4 Thông tư 06/2022/TT-BKHCN 31/05/2022

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ

Tải về
5 Quyết định số 888/QĐ-BKHCN 31/05/2022

Phê duyệt quy trình thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện KH&CN

Tải về
6 Quyết định 2473/QĐ-BKHCN 31/08/2016

Quyết định Ban hành Chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu viên (hạng III)

Tải về
7 Quyết định 2555/QĐ-BKHCN 08/09/2016

Quyết định Ban hành Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải về
8 Nghị định 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Tải về
9 Quyết định 238/QĐ-BKHCN 16/02/2017

Phê duyệt danh mục nhiệm vụ KH&CN đặt hàng thuộc Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020 để xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2017

Tải về
10 Thông tư 01/2017/TT-BTTTT 16/02/2017

Ban hành danh mục sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm

Tải về
11 Nghị định 27/2017/NĐ-CP 15/03/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

Tải về
12 Quyết định 05/2017/QĐ-TTg 16/03/2017

Ban hành quy định về hệ thống phương án ứng cứu khẩn cấp bảo đảm an toàn thông tin mạng quốc gia

Tải về
13 Thông tư 03/2017/TT-BKHCN 03/04/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước

Tải về
14 Quyết định 819/QĐ-BKHCN 17/04/2017

Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)

Tải về
15 Quyết định 3768/QĐ-BKHCN 28/12/2017

Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2018

Tải về
16 Quyết định 1757/QĐ-BKHCN 27/08/2009

Quyết định về việc ban hành Danh mục các cuộc điều tra Thống kê Khoa học và Công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Tải về
17 Nghị định 73/2017/NĐ-CP 14/06/2017

Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Tải về
18 Thông tư 13/2017/TT-BTTTT 23/06/2017

Quy định các yêu cầu kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia

Tải về
19 Thông tư 10/2017/TT-BKHCN 28/06/2017

Quy định về xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng, duy trì và phát triển Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ

Tải về
20 Thông tư 04/2018/TT-BKHCN 15/05/2018

Về việc quy định các cuộc điều tra thống kê khoa học và công nghệ ngoài Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Tải về
1 2  Trang sau