Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
1 Thông tư 06/2022/TT-BKHCN 31/05/2022

Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ

Tải về
2 Quyết định số 888/QĐ-BKHCN 31/05/2022

Phê duyệt quy trình thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện KH&CN

Tải về
3 Quyết định số 1785/QĐ-BKHCN 26/06/2018

Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
4 Quyết định số 593/QĐ-BKHCN 20/03/2019

Về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
5 Quyết định số 591/QĐ-BKHCN 20/03/2019

Về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
6 Quyết định 1292/QĐ-BKHCN 21/05/2021

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Cổng thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 3084/QĐ-BKHCN ngày 24/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Tải về
7 Quyết định 590/QĐ-BKHCN 20/03/2019

Về Tổ chức và hoạt động của Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ trực thuộc Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
8 Quyết định 3999/QĐ-BKHCN 27/12/2018

Ban hành kế hoạch của Bộ KH&CN triển khai QĐ số ngày 01/10/2018 của TTg Chính phủ Phê duyệt Đề án "Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"

Tải về
9 Quyết định 3592/QĐ-BKHCN 10/12/2015

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành/ thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ KH&CN (Lĩnh vực: hoạt động khoa học và công nghệ)

Tải về
10 Thông tư 05/2021/TT-BKHCN 17/06/2021

Quy định yêu cầu kỹ thuật đối với dữ liệu thông tin đầu vào của CSDL quốc gia về KH&CN

Tải về
11 Thông tư 29/2019/TT-BKHCN 27/12/2019

Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Tải về
12 Thông tư 12/2018/TT-BKHCN 31/08/2018

Quy định về xây dựng, ký kết và quản lý các chương trình hợp tác quốc tế của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia trong tài trợ thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ, hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực khoa học và công nghệ quốc gia

Tải về
13 Thông tư 01/2017/TT-BKHCN 12/01/2017

Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tải về
14 Thông tư 17/2015/TT-BKHCN 08/10/2015

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thiết địa phương sử dụng ngân sách nhà nước cấp quốc gia

Tải về
15 Thông tư 16/2014/TT-BKHCN 13/06/2014

Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

Tải về
16 Thông tư 14/2014/TT-BKHCN 11/06/2014

Quy định về việc thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN

Tải về
17 Thông tư 49/2014/TTLT-BTC-BKHCN 23/04/2014

Thông tư liên tịch Hướng dẫn quản lý tài chính của Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm

Tải về
18 Thông tư 40/2014/TT-BKHCN 18/12/2014

Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ

Tải về
19 Thông tư 33/2014/TT-BKHCN 06/11/2014

Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ khoa học và Công nghệ

Tải về
20 Thông tư 32/2014/TT-BKHCN 06/11/2014

Quy định quản lý Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020

Tải về
1 2  Trang sau