Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
1 Quyết định 43/2016/QĐ-TTg 17/10/2016

về việc ban hành Chương trình điều tra thống kê quốc gia

Tải về
2 Nghị định 47/2020/NĐ-CP 09/04/2020

Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Tải về
3 Nghị định 108/2020/NĐ-CP 14/09/2020

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Tải về
4 Nghị định 60/2018/NĐ-CP 20/04/2018

Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Tải về
5 Nghị định 85/2017/2017/NĐ-CP 19/07/2017

Quy định cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của hệ thống tổ chức thống kê tập trung và thống kê bộ, cơ quan ngang bộ

Tải về
6 Nghị định 54/2016/NĐ-CP 14/06/2016

Quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tải về
7 Nghị định 97/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia

Tải về
8 Nghị định 95/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Tải về
9 Nghị định 94/2016/NĐ-CP 01/07/2016

Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thống kê

Tải về
10 Nghị định 52/2015/NĐ-CP 28/05/2015

Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật

Tải về
11 Nghị định 37/2014/NĐ-CP 05/05/2014

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Tải về
12 Nghị định 24/2014/NĐ-CP 04/04/2014

Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tải về
13 Nghị định 09/2017/NĐ-CP 09/02/2017

Quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước

Tải về
14 Nghị định 27/2017/NĐ-CP 15/03/2017

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ

Tải về
15 Nghị định 73/2017/NĐ-CP 14/06/2017

Về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường

Tải về
16 Nghị định 80/2007/NĐ-CP 19/05/2007

Nghị định về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Tải về
17 Nghị định 43/2006/NĐ-CP 25/04/2006

Nghị định quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập

Tải về
18 Nghị định 30/2006/NĐ-CP 29/03/2006

Nghị định về thống kê khoa học và công nghệ

Tải về
19 Nghị định 115/2005/NĐ-CP 05/09/2005

Nghị định quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Tải về
20 Nghị định 159/2004/NĐ-CP 31/08/2004

Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ

Tải về
1 2  Trang sau