Tìm kiếm nâng cao
STT Tên/Số ký hiệu Thời gian ban hành Nội dung trích yếu
1 Luật số 42/2013/QH13 25/11/2013

Luật tiếp công dân

Tải về
2 Luật 63/2020/QH14 18/06/2020

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tải về
3 Luật 52/2019/QH14 25/11/2019

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Tải về
4 Luật 46/2019/QH14 21/11/2019

Luật Thư viện

Tải về
5 Luật 89/2015/QH13 23/11/2015

thống kê

Tải về
6 Luật 88/2015/QH13 20/11/2015

Kế toán

Tải về
7 Luật 86/2015/QH13 22/06/2015

An toàn thông tin mạng

Tải về
8 Luật 80/2015/QH13 22/06/2015

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tải về
9 Luật 29/2013/QH13 18/06/2013

Luật khoa học và công nghệ

Tải về
10 Pháp lệnh 31/2000PL - UBTVQH10 28/12/2000

Pháp Lệnh Thư Viện

Tải về