Đầu tư đấu thầu mua sắm công Năm 2022

Ngày đăng : Thứ sáu - 31/12/2021 14:46 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

STT

Tên gói thầu

Giá gói thầu

(triệu đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

Ghi chú

1

Vệ sinh trụ sở Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia đợt 1 năm 2022

98.4

Ngân sách nhà nước

Chỉ định thầu rút gọn

 

Tháng 12/2021

Trọn gói

6 tháng

224/QĐ-TTKHCN

02/QĐ-TTKHCN

TBMT

2 Thuê đường truyền kết nối Internet
(200 Mbps quốc tế và 1.000 Mbps
trong nước)
3.600 Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng
rãi, trong nước,
đấu thầu qua
mạng
Một giai
đoạn một
túi hồ sơ
Quý
I/2022
Trọn gói 12 tháng

139/QĐ-BKHCN

28/QĐ-TTKHCN

56/QĐ-TTKHCN

  HSMT
3 Thay thế hệ thống cửa sổ nhôm kính  tại tầng 6 thuộc trụ sở Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia 79 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 3/2022 Trọn gói Từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022

64/QĐ-TTKHCN

88/QĐ-TTKHCN

TBMT
4 Lát lại nền gạch tại các phòng làm việc và hành lang thuộc trụ sở Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia 69 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 3/2022 Trọn gói Từ tháng 4/2022 đến tháng 6/2022

64/QĐ-TTKHCN

94/QĐ-TTKHCN

TBMT
5 Cơ sở dữ liệu Proquest Central 1080 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

435/QĐ-BKHCN

68/QĐ-TTKHCN

78/QĐ-TTKHCN

HSMT
6 Cơ sở dữ liệu IEEE Xplore (Gói ASPP) 2.291 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

435/QĐ-BKHCN

68/QĐ-TTKHCN

77/QĐ-TTKHCN

HSMT
7 Cơ sở dữ liệu tạp chí và sách Springer Nature 4.090 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

435/QĐ-BKHCN

68/QĐ-TTKHCN

76/QĐ-TTKHCN

HSMT
8 Cơ sở dữ liệu InCites 2.128 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

435/QĐ-BKHCN

68/QĐ-TTKHCN

75/QĐ-TTKHCN

HSMT
9 Cơ sở dữ liệu Sage Journal 1.555 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

435/QĐ-BKHCN

68/QĐ-TTKHCN

74/QĐ-TTKHCN

HSMT
10 Cơ sở dữ liệu OECD iLibrary Complete 266 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chào hàng cạnh tranh thông thường. trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

435/QĐ-BKHCN

68/QĐ-TTKHCN

73/QĐ-TTKHCN

HSMT
11 Cơ sở dữ liệu Sách điện tử ACS 328 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chào hàng cạnh tranh thông thường. trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

435/QĐ-BKHCN

68/QĐ-TTKHCN

72/QĐ-TTKHCN

HSMT
12 Thuê bao công cụ phần mềm EZ Proxy Hosted quản trị cấp phép người dùng truy cập từ xa tới các nguồn tin điện tử của cục 393 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chào hàng cạnh tranh thông thường. trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 3/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

435/QĐ-BKHCN

68/QĐ-TTKHCN

71/QĐ-TTKHCN

HSMT
13 Mua sách, tạp chí in trên giấy năm 2022

849,921

(đã bao gồm các loại thuế, phí)

Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Quý II/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

793/QĐ-BKHCN

96/QĐ-TTKHCN

104/QĐ-TTKHCN

HSMT
14

Gói thầu thuộc kinh phí "Thống kê khoa học và công nghệ" năm 2022:

In sổ tay Điều tra Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022

84 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 6/2022   Đến tháng 7/2022

100/QĐ-TTKHCN

108/QĐ-TTKHCN

TBMT
15

Gói thầu thuộc kinh phí "Thống kê khoa học và công nghệ" năm 2022:

Nâng cấp phần mềm cơ sở dữ liệu Điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022

69 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 6/2022   Đến tháng 8/2022

100/QĐ-TTKHCN

133/QĐ-TTKHCN

TBMT
16

Gói thầu thuộc kinh phí "Thống kê khoa học và công nghệ" năm 2022:

Dịch tài liệu về Điều tra Đổi mới của các nước trên thế giới

60 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 7/2022   Đến tháng 9/2022

100/QĐ-TTKHCN

143/QĐ-TTKHCN

TBMT
17 Vệ sinh trụ sở Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia năm 2022 96 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 6/2022 Trọn gói không điều chỉnh giá Đến 31/12/2022

107/QĐ-TTKHCN

134/QĐ-TTKHCN

TBMT
18 In tài liệu khoa học và công nghệ năm 2022 295 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chào hàng cạnh tranh thông thường, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 6/2022 Trọn gói 180 ngày 

1011/QĐ-BKHCN

122/QĐ-TTKHCN

144/QĐ-TTKHCN

HSMT
19 Số hóa tài liệu của thư viện khoa học và công nghệ quốc gia, ưu tiên bộ sưu tập có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, khoa học 770 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chào hàng cạnh tranh thông thường, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 6/2022 Trọn gói 150 ngày (chậm nhất đến 31/12/2022)

1068/QĐ-BKHCN

135/QĐ-TTKHCN

145/QĐ-TTKHCN

HSMT
20 Gói thầu "Thẩm định giá CSDL  ScienceDirect và Scopus của nhà xuất bản Elsevier" 66 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 8/2022 Trọn gói Tháng 8/2022

158/QĐ-TTKHCN

163/QĐ-TTKHCN

170/QĐ-TTKHCN

TMCG
21 Tổng hợp và cung cấp số liệu về hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong điều tra doanh nghiệp năm 2022 95 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 9/2022 Trọn gói Tháng 9/2022 đến Tháng 11/2022

166/QĐ-TTKHCN

177/QĐ-TTKHCN

TBCCBG
22

Gói thầu thuộc kinh phí "Thống kê khoa học và công nghệ" năm 2022:

Thu thập phiếu điều tra Đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp năm 2022

866 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 9/2022 Trọn gói 02 tháng

1816/QĐ-KHCN

183/QĐ-TTKHCN

188/QĐ-TTKHCN

202/QĐ-TTKHCN

HSMT
23

Gói thầu thuộc nhiệm vụ "Duy trì và phát triển mạng thông tin khoa học và công nghệ":

Thuê máy chủ backup dữ liệu của hệ thống mạng thông tin khoa học và công nghệ

600 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chào hàng cạnh tranh thông thường, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 9/2022 Trọn gói 12 tháng

1817/QĐ-BKHCN

182/QĐ-TTKHCN

198/QĐ-TTKHCN

HSMT
24

Gói thầu thuộc nhiệm vụ "Duy trì và phát triển mạng thông tin khoa học và công nghệ":

Gia hạn bản quyển phần mềm và phần mềm quản trị các trang thiết bị an toàn, an ninh thông tin của hệ thống thông tin khoa học và công nghệ 

977,265 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chào hàng cạnh tranh thông thường, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 9/2022 Trọn gói 12 tháng

1817/QĐ-BKHCN

181/QĐ-TTKHCN

199/QĐ-TTKHCN

HSMT
25

Gói thầu thuộc nhiệm vụ "Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN":

Số hóa các báo cáo tổng hợp của một số kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trước năm 2014

500 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chào hàng cạnh tranh thông thường, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 10/2022 Trọn gói Đến 31/12/2022

1976/QĐ-BKHCN

191/QĐ-TTKHCN

209/QĐ-TTKHCN

HSMT
26 Gói thầu: "Mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu ScienceDirect và Scopus" 40.000 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, đấu thầu qua mạng Hai giai đoạn một túi hồ sơ Tháng 11/2022 Trọn gói 12 tháng

2191/QĐ-KHCN

252/QĐ-TTKHCN

254/QĐ-TTKHCN

HSMT
27 Mua quyền truy cập, sở hữu quyền truy cập vĩnh viễn sách điện tử của một số nhà xuất bản lớn trên thế giới 3.320 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Đấu thầu rộng rãi, trong nước, đấu thầu qua mạng Một giai đoạn, một túi hồ sơ Tháng 12/2022 Trọn gói 14 ngày

2442/QĐ-BKHCN

238/QĐ-TTKHCN

248/QĐ-TTKHCN

HSMT
28 In "Sách Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2022" (Bản toàn văn) và In "Sách Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2022" (Bản tóm tắt) 97,5 (đã bao gồm các loại thuế, phí) Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 12/2022 Trọn gói không điều chỉnh giá Tháng 12/2022

232/QĐ-TTKHCN

247/QĐ-TTKHCN

TBMT
29 Vệ sinh trụ sở Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia năm 2023 98,4 Ngân sách nhà nước Chỉ định thầu rút gọn   Tháng 12/2022 Trọn gói không điều chỉnh giá Từ ngày 01/01/2023 đến 30/6/2023

249/QĐ-TTKHCN

261/QĐ-TTKHCN

TBMT