Chế tạo và nghiên cứu các phẩm chất quang xúc tác của một số vật liệu xúc tác quang trên cơ sở NaNbO3, AgNbO3, BiPO4, Ag4V2O7, Ag3VO4 bằng phương pháp hóa học

Cập nhật vào: Thứ hai - 19/07/2021 16:18 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 881 In bài viết