Giải trình tự và xây dựng hoàn chỉnh hệ gen người Việt Nam đầu tiên làm "trình tự tham chiếu" và bước đầu phân tích nhân chủng học tiến hóa người Việt Nam

Cập nhật vào: Thứ hai - 14/03/2022 12:42 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1512 In bài viết