Nghiên cứu ảnh hưởng của bức xạ gamma Cobalt-60 lên sinh trưởng phát triển của rễ tơ cây bồ đề Ficus religiosa L. được cảm ứng và nuôi cấy bằng vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes

Cập nhật vào: Thứ năm - 24/06/2021 14:11 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 1015 In bài viết