Nghiên cứu cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất Bộ tiêu chí xác định các nội dung chủ yếu trong xây dựng và đánh giá thực hiện Quy hoạch Bảo vệ môi trường quốc gia theo quy định

Cập nhật vào: Thứ ba - 21/05/2024 11:05 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 97 In bài viết