Nghiên cứu mối tương quan giữa sự xuất hiện pha Griffith và tính chất điện từ trong các hệ manganites tách pha

Cập nhật vào: Thứ hai - 06/09/2021 12:34 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 999 In bài viết