Nghiên cứu thu nhận và xác định đặc tính cơ bản của chất nhạy quang từ vi tảo Spirulina định hướng ứng dụng cho phương pháp điều trị quang động học

Cập nhật vào: Thứ ba - 23/01/2024 12:01 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 146 In bài viết