Nghiên cứu tổng hợp vật liệu ống nano cacbon biến tính trên cơ sở Polyethylene glycol, tris (2-aminoethyl) amine, đánh giá các tính chất và khả năng ứng dụng để xử lý các kim loại nặng trong môi trường nước thải

Cập nhật vào: Thứ ba - 29/11/2022 10:45 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 702 In bài viết