Xây dựng cơ sở dữ liệu lớn và phát triển các mô hình học máy trong việc dự báo các tham số sức chống cắt của đất phục vụ xây dựng công trình giao thông

Cập nhật vào: Thứ hai - 13/05/2024 11:03 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 85 In bài viết