Xây dựng mô hình điểm áp dụng Hệ thống quản lý năng lượng (ISO 50001), Hệ thống quản lý an toàn thông tin ISO 27000, Hệ thống quản lý tinh gọn Lean, Duy trì Hiệu suất thiết bị tổng thể TPM và Chỉ số đánh giá hoạt động chính KPIs

Cập nhật vào: Thứ ba - 28/09/2021 13:07 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 757 In bài viết