Khai thác và phát triển nguồn gen cá Dìa (Siganus guttatus Bloch, 1787), cá Vẫu (Caranx ignobilis Forsskal, 1775), cá Căng (Terapon jarbua Forsskal, 1775)

Cập nhật vào: Thứ tư - 04/12/2019 14:39 Cỡ chữ Nhỏ  Lớn

Lượt xem: 2038 In bài viết