Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ XI Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và quán triệt một số văn bản mới của Đảng

Ngày 15/11/2019, thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng và Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, Ban Cán sự Đảng và Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ XI Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và quán triêt một số văn bản mới của Đảng.

Thứ trưởng Trần Văn Tùng phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đ/c Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN; đ/c Trần Văn Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN; các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ KH&CN, các ban Đảng của Đảng ủy Bộ KH&CN, cấp ủy các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Bộ, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị; ban chấp hành các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc Bộ KH&CN.

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã trực tiếp chủ trì và truyền đạt nội dung chính của Hội nghị lần thứ 11 khóa XII và các văn bản mới của Đảng.

Theo Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, từ ngày 07/10/2019 đến ngày 12/10/2019, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp Hội nghị lần thứ 11 để thảo luận, cho ý kiến về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2020; và một số vấn đề quan trọng khác.

Đi sâu vào nội dung Nghị quyết, Bộ trưởng cho biết tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Một trong những nội dung được tập trung cho ý kiến tại Hội nghị Trung ương 11 là dự thảo Báo cáo chính trị. Nhiều đại biểu đánh giá cao dự thảo Báo cáo chính trị đã bám sát Cương lĩnh, Hiến pháp, tiếp thu các ý kiến của nhà khoa học ở Trung ương và địa phương. Các nội dung Dự thảo được trình bày gọn, rõ, toàn diện, khái quát về chủ trương, quan điểm, định hướng lớn, phù hợp với tính chất, yêu cầu của Báo cáo chính trị và không có sự trùng lắp với Dự thảo báo cáo tổng kết kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021-2030.

Theo đó, về kết cấu dự thảo Báo cáo chính trị có 15 vấn đề chính gồm: Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, diện mạo đất nước qua 30 năm đổi mới; Tầm nhìn và định hướng phát triển; Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước nhanh và bền vững. Tiếp tục hoàn thiện thể chế và phát triển nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao ứng dụng phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ; Xây dựng và phát huy giá trị, sức mạnh văn hóa con người Việt Nam; Quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; Quản lý sử dụng hiệu quả đất đai tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; Triển khai đồng bộ, hiệu quả sáng tạo hoạt động đối ngoại; Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng; Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc dân chủ xã hội chủ nghĩa; Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng chỉnh đốn đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng;

Tại hội nghị lần thứ 11, Trung ương đã thảo luận về các dự thảo văn kiện trình đại hội XIII của Đảng. Trong đó, Trung ương nhấn mạnh, nhìn tổng thể, sau 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, tạo tiền đề quan trọng để nước ta tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đồng thời, vẫn còn nhiều vấn đề lớn, phức tạp, nhiều hạn chế, bất cập cần tiếp tục nghiên cứu, tập trung giải quyết để đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững hơn.

Trong nhiệm kỳ khoá XII, mặc dù phải đối phó với nhiều khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng. Đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Tuy nhiên, Trung ương nhận định thời gian tới, đất nước tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Vì vậy, Trung ương đã đưa ra 5 quan điểm chỉ đạo. Đó là kiên định và vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đảm bảo lợi ích quốc gia dân tộc trên cơ sở nguyên tắc cơ bản luật pháp quốc tế, phát triển văn hóa là tinh thần con người Việt Nam. Bồi dưỡng sức dân, phát huy ý chí tự lực, tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng thành tựu công nghệ 4.0. Kết hợp sức mạnh dân tộc sức mạnh thời đại. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đáp ứng yêu cầu của đất nước.

Bộ trưởng cũng nêu lại 6 nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Trung ương, gồm:

- Tiếp tục đẩy mạnh chỉnh đốn Đảng gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch về mọi mặt, nâng cao năng lực lãnh đạo cầm quyền của đảng, xây dựng tổ chức bộ máy vận hành thông suốt hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí, xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.

- Đổi mới mô hình tăng trưởng, phù hợp với nền kinh tế thị trường, phù hợp các loại hình sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh.

- Nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, chủ động xử lý tốt các vấn đề an ninh phi truyền thống, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, giữ vững môi trường hòa bình ổn định phát triển.

- Tiếp tục xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát huy sức mạnh, giá trị văn hóa con người Việt Nam, thực hiện hiệu quả công bằng xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

- Phát huy quyền làm chủ, quyền con người, tăng cường, củng cố niềm tin của dân với Đảng.

- Quản lý, sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước, rừng, biển, tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ đa dạng sinh học, thích nghi và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngoài ra, tại Hội nghị quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11 khoá XII, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh cũng đã báo cáo nội dung Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 26-HD/TW ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương về đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết số 52-NQ/TW…

Đ/c Trần Văn Tùng - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ KH&CN thay mặt hội nghị tiếp thu các nội dung báo cáo và chỉ đạo của đ/c Chu Ngọc Anh và nhấn mạnh các cán bộ tham dự hội nghị tiếp tục chủ động nghiên cứu; nắm vững từng nội dung cụ thể của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các nghị quyết chỉ thị mới của Đảng để sau Hội nghị sẽ tổ chức triển khai, thực hiện ngay và có hiệu quả, tích cực chuẩn bị đại hội các cấp hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN