Những điểm mới trong chính sách khoa học, công nghệ và đổi mới của Anh

Anh là một nền kinh tế mở và hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới của nước này có sự tham gia và tài trợ của các doanh nghiệp nước ngoài ở mức cao. Trong năm 2012, Chính phủ đưa ra Chiến lược công nghiệp, trong đó tập trung vào chính sách đổi mới.
 
Kết quả hình ảnh cho nghiên cứu
 

Những điểm chính trong hệ thống khoa học, công nghệ và đổi mới của Anh: Điều hành chính sách KHCN&ĐM: Anh ngày càng xem xét chặt chẽ tính khả thi và lợi thế của việc đánh giá hệ thống, bởi vì đánh giá các công cụ chính sách riêng biệt có thể không cho thấy mức độ tác động thực sự của công cụ chính sách trong bối cảnh phức tạp. Xem xét và đánh giá của Ban Chiến lược công nghệ về nền tảng đổi mới sáng tạo, xe cacbon thấp là một ví dụ cho cách tiếp cận hệ thống để đánh giá.

Các trường  đại  học  và  viện  nghiên  cứu  công:  Anh  là  một  trong những nước hàng đầu về số lượng công bố quốc tế và tự hào có nhiều trường đại học hàng đầu thế giới trong nghiên cứu và sáng chế. Khu vực hàn lâm xuất sắc chiếm một phần lớn kinh phí nghiên cứu trường đại học,  với  việc  phân  bổ  tài  trợ  phụ  thuộc  vào  kết  quả  của  Khung nghiên cứu xuất sắc đánh giá chất lượng nghiên cứu. Trong năm 2013, Chính phủ công bố  Hướng  dẫn  bổ  sung  đối  với  các  viện  nghiên  cứu công (PRI) với nguyên tắc là giúp người đánh giá xác định và đánh giá vai trò và ảnh hưởng của từng viện nghiên cứu.

Hội đồng Nghiên cứu Anh thực hiện một chính sách tiếp cập mở được cập nhật vào năm 2013 và cung cấp kinh phí cho hơn 100 trường đại học để hỗ trợ thực hiện nghiên cứu. Các biện pháp mới bao gồm

Cổng kết nối nghiên cứu (http://gtr.rcuk.ac.uk), cho phép khai thác văn bản và dữ liệu phục vụ nghiên cứu; thành lập Ban minh bạch nghiên cứu ngành năm 2012, nhằm tư vấn cho Chính phủ về việc tăng cường tiếp cận dữ liệu nghiên cứu.

Đổi mới trong doanh nghiệp: Các ưu đãi thuế cho NC&PT và đổi mới sáng tạo trong chính sách hỗ trợ công tổng thể cho NC&PT và đổi mới trong doanh nghiệp đã có vai trò ngày càng tăng. Tỷ lệ tín dụng thuế NC&PT cho các DNVVN đã tăng tới 225%.

Đề án tín dụng chi tiêu NC&PT (RDEC) đã được đưa ra năm 2013 và hào phóng hơn so với giảm thuế NC&PT của các công ty lớn. Nó sẽ thay  thế  các  khoản  tín  dụng  thuế  hiện  hành  từ  năm  2016.  Trợ  cấp NC&PT (RDA), trước đây gọi là trợ cấp nghiên cứu khoa học, tài trợ cho chi phí vốn đầu tư vào NC&PT. Đề án Patent Box cũng đã được đưa ra năm 2013 để bổ sung khuyến khích cho các công ty thương mại hóa sáng chế hiện có.

Tinh thần kinh doanh sáng tạo: Quy định mới về quyền tác giả có hiệu lực từ năm 2014 phản ánh những thay đổi triệt mà cách mạng kỹ thuật số đã mang lại. Luật mới mở rộng các miễn trừ về quyền tác giả, nhưng  cũng  có  những  biện  pháp  bảo  vệ  thích  hợp  cho  những  người nắm  quyền  tác  giả.  Các  biện  pháp  khác  có  thể  giúp  người  nắm  giữ quyền tác giả nâng cao hiệu quả của khai thác bản quyền. 

Kỹ năng cho đổi mới: Bộ Giáo dục (DfE) được chi tiêu lên đến 200 triệu USD trong vòng 4 năm (2011 - 2015) để hỗ trợ cho các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM) trong các trường học. Các  biện  pháp  bao  gồm  Mạng  lưới  khoa  học,  công  nghệ,  kỹ thuật và toán học (STEM NET) kết nối hàng ngàn trường trung học, trường cao đẳng và những người lao động trong các lĩnh vực STEM, giúp thanh niên thuộc mọi tầng lớp và trình độ hiểu ứng dụng thực tế của  STEM  và  tiếp  thu  kinh  nghiệm  thực  tiễn  về  hoạt  động  STEM.

Chính phủ cũng đang cung cấp học bổng hào phóng hơn để tăng số lượng và chất lượng giáo viên khoa học và toán học trong các trường học. Do học sinh Anh bị thiếu hụt các kỹ năng kỹ thuật, nên Chính phủ và cộng đồng kỹ thuật đang tập trung nỗ lực vào việc khơi dậy nghề kỹ sư của tương lai và giải quyết tình trạng thiếu kỹ năng trong ngành Công nghiệp. 

Trong giáo dục đại học, quy định của Chính phủ về kiểm soát tổng số sinh viên trong các trường đại học công được tài trợ được bãi bỏ từ năm học 2015 - 2016, cho phép tất cả các tổ chức cạnh tranh tự do để đào tạo tất cả các sinh viên trình độ phù hợp. Chính phủ dự đoán rằng điều này sẽ cho phép nâng lượng sinh viên lên thêm 60.000, góp phần nâng số lượng sinh viên tiếp tục học bậc cao hơn. Hơn nữa, thông qua tài trợ cho các trường đại học, Chính phủ sẽ khuyến khích các trường đại học tập trung vào các lĩnh vực STEM,  được xem là động lực để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế dài hạn.

P.A.T. (NASATI), theo OECD