Phiên họp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Ban Tuyên giáo Trung ương (TGTW) nhằm đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa hai bên

Ngày 09/7/2020, tại Hà Nội đã diễn ra buổi làm việc giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Ban Tuyên giáo Trung ương (TGTW) nhằm đánh giá kết quả phối hợp công tác giữa hai bên. Tham dự, chủ trì có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban TGTW Nguyễn Hồng Diên.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về phía Bộ KH&CN còn có sự tham dự của Thứ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Hoàng Giang và đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan của hai bên.

Nhiều kết quả cụ thể

Theo báo cáo của Bộ KH&CN, thời gian qua, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Trung ương để đóng góp ý kiến xây dựng và làm rõ các nội hàm về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) trong dự thảo các văn kiện của Đại hội. Khẳng định vai trò quan trọng của KHCN&ĐMST trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, đến nay dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Chiến lược phát triển KT-XH 2021-2030 đã đưa phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp về KHCN&ĐMST là giải pháp thứ 2 (sau giải pháp về thể chế) với một số nội dung chính gồm:

Phát triển mạnh KHCN&ĐMST, lấy doanh nghiệp làm trung tâm; chú trọng tháo gỡ các rào cản về hệ thống luật pháp và chính sách kinh tế, tài chính đối với hoạt động KHCN&ĐMST; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để KHCN&ĐMST đáng ứng yêu cầu thực sự là động lực chính của tăng trưởng kinh tế, tạo bứt phá, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; xây dựng các chính sách và thể chế đột phá cho các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh, công nghệ mới; xác định rõ các chỉ tiêu, chương trình hành động để ứng dụng và phát triển KHCN&ĐMST trong mọi mặt hoạt động ở các cấp, các ngành, địa phương.

Ngoài ra, hai bên đã tổ chức tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác KH&CN như: (1)tham gia xây dựng và góp ý dự thảo báo cáo Đề án sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”. Bộ KH&CN đã phối hợp chặt chẽ với Ban TGTW tiến hành rà soát 05 quan điểm, 02 mục tiêu và 06 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 20-NQ/TW để đánh giá những thành tựu, hạn chế và đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai. Đặc biệt, trong bối cảnh quốc tế và trong nước đã có nhiều thay đổi so với thời điểm ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW (tháng 11/2012), Ban TGTW đã thống nhất với Bộ KH&CN tiến hành đánh giá và sơ kết 05 năm triển khai Nghị quyết, trình Ban Bí thư ban hành Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 6 khóa XI về “Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế”; (2) Bộ KH&CN đã phối hợp Ban TGTW trong việc xây dựng báo cáo tổng kết Nghị quyết 27-NQ/TW, làm cơ sở để trình Ban Bí thư ban hành Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; (3) Bộ KH&CN và Ban TGTW đã phối hợp triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030, trong đó, đã cụ thể hóa các nội dung Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị để hình thành các chương trình, nhiệm vụ nghiên cứu về lý luận cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020. Bên cạnh đó, Bộ KH&CN đã chủ động phối hợp triển khai sơ kết Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo;

Công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng về coi trọng và phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước cũng luôn được Bộ KH&CN chú trọng, tập trung triển khai tại các Bộ, ngành, địa phương để nắm bắt thông tin và đưa tin, bài kịp thời về việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển KH&CN, đánh giá kết quả phát triển KH&CN... đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của KH,CN&ĐMST, tạo sự đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế.

Gắn các nhiệm vụ KH&CN với cơ cấu lại nền kinh tế

Nhằm triển khai Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế, Bộ KH&CN tiếp tục tập trung, rà soát các nhiệm vụ như: chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực KH&CN; chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển KH&CN, gắn các nhiệm vụ KH&CN với cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng, an ninh; xây dựng chiến lược phát triển KH&CN cho giai đoạn 2021-2030; xây dựng kế hoạch hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Kết luận của Ban Bí thư, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngoài ra, triển khai Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước. Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xây dựng, phát triển, trọng dụng đội ngũ trí thức; xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển đội ngũ trí thức giai đoạn 2021-2030 và bảo đảm ngân sách theo quy định.

Bên cạnh đó, Bộ KH&CN cùng phối hợp với Ban TGTW sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị (khóa XI) về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; Đánh giá việc triển khai Kết luận số 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư khóa IX về việc đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước...

Bên cạnh những đóng góp, kết quả nổi bật của ngành KH&CN, hai bên đã thảo luận về những giải pháp triển khai các công việc trong thời gian tới như: tập trung triển khai Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước; rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xây dựng, phát triển, trọng dụng đội ngũ trí thức; tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa các đơn vị liên quan của hai bên nhằm thực hiện tốt những nhiệm vụ đặt ra,... Cùng góp ý, bổ sung văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng như xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết của Đảng về KH&CN.

Phát biểu buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hồng Diên đánh giá cao sự phối hợp của Bộ KH&CN thời gian qua, tuy nhiên, hai bên cần tiếp tục tiếp tục phối hợp, kiểm tra, giám sát việc thực thi các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động KH&CN tại các địa phương; đẩy mạnh hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về vai trò KH&CN trong phát triển KT - XH cũng như các báo cáo chuyên đề liên quan.

Đồng chí cũng đề xuất các chương trình phối hợp cụ thể giữa hai bên, đặc biệt là sự phối hợp nhằm tham mưu cho Ban Bí thư văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII để KH&CN thực sự là động lực phát triển KT - XH.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ KH&CN gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Nguyễn Hồng Diên và các đơn vị thuộc Ban TGTW đã sắp xếp thời gian tham dự buổi làm việc với Bộ. Buổi làm việc có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường hiệu quả phối hợp giữa hai bên trong thời gian tới. Bộ trưởng khẳng định, Bộ KH&CN luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, định hướng và phối hợp trong nhiều hoạt động của Ban TGTW. Điều đó thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Lãnh đạo Ban TGTW đối với ngành KH&CN.

Theo Bộ trưởng, sự phối hợp giữa hai bên trong thời gian qua đã được thể hiện bằng những kết quả cụ thể như: phối hợp nhịp nhàng, kịp thời tổ chức thông tin, tuyên truyền, chuyển tải đến công chúng nhiều thông tin quan trọng, góp phần định hướng dư luận xã hội và đem lại những tác dụng tích cực, qua đó tạo sự đồng thuận, nhất trí cao về cơ chế chính sách liên quan đến hoạt động KH&CN; phối hợp, đề ra phương hướng cụ thể, xác định các nhiệm vụ trọng tâm gắn với yêu cầu quản lý của Bộ KH&CN và Ban TGTW trong việc nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển KH,CN&ĐMST; triển khai các nội dung liên quan đến KH,CN&ĐMST khi xây dựng các văn kiện của Đại hội Đảng lần thứ XIII; đẩy mạnh việc phối hợp xây dựng các báo cáo chuyên đề, hội thảo, diễn đàn khoa học về vai trò của KH,CN&ĐMST,...

Bộ trưởng đồng tình, thống nhất cao ý kiến của đồng chí Nguyễn Hồng Diên cần tập trung vào công tác tổ chức, thực hiện với những đề xuất, phương hướng triển khai nhằm đưa KH,CN&ĐMST tiếp tục phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH và hội nhập của đất nước. Các nhiệm vụ cụ thể sẽ được giao cho đơn vị đầu mối của hai bên và có kế hoạch triển khai, báo cáo cụ thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

NASATI