Áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Nam

Nhằm phổ biến, hướng dẫn, nhân rộng Hệ thống quản lý (HTQL) kết hợp với mô hình, công cụ cải tiến năng suất chất lượng (NSCL) tại doanh nghiệp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, CN. Dương Công Trường, Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đã tiến hành thực hiện nhiệm vụ: “Áp dụng tích hợp hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực miền Nam”. Cụ thể là nghiên cứu áp dụng thử nghiệm tích hợp hệ thống quản lý và các công cụ, mô hình năng suất chất lượng vào 20 doanh nghiệp các tỉnh phía Nam.

Căn cứ trên kết quả khảo sát này, mỗi doanh nghiệp được lựa chọn sẽ áp dụng tích hợp trên nền tảng HTQLCL ISO 9001 sẵn có với 01 hệ thống quản lý phù hợp (ISO 14001:2015, ISO 22000:2005, v.v...) kết hợp 02 công cụ NSCL (5S, 7 công cụ truyền thống, 7 công cụ mới, nhóm chất lượng, bố trí mặt bằng, v.v...) phù hợp với hiện trạng của doanh nghiệp. Sau đó, sẽ xây dựng chương trình và triển khai các hoạt động tư vấn đào tạo phù hợp từng doanh nghiệp. Áp dụng hệ thống quản lý tích hợp và ứng dụng các công cụ cải tiến năng suất chất lượng là từng bước thực hành quản lý chất lượng toàn diện (TQM) như hiện nay. Quá trình phát triển này sẽ giúp nhiều doanh nghiệp có cơ sở vững chắc hoàn thiện hệ thống quản lý của mình từ đó có khả năng cải tiến hơn nữa để đạt đến tầm cao trong phát triển năng suất và chất lượng.

Sau một thời gian triển khai, đề tài thu được các kế hoạch sau:

- Tổ chức thành công 01 hội thảo giới thiệu được chính thức tổ chức tại TPHCM với hơn 50 đại biểu tham dự.

 - Triển khai thành công dự án tích hợp HTQL và áp dụng một số công cụ năng suất 20 doanh nghiệp

- Các doanh nghiệp đạt được chứng nhận 2 hệ thống quản lý với việc tích hợp các biểu mẫu nhằm đơn giản hóa và tránh cho phát sinh nhiều hồ sơ trong quá trình áp dụng hệ thống quản lý.

- 20 doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tích hợp và các công cụ năng suất đã thực hiện 28 đề tài cải tiến giúp cho 20 doanh nghiệp tiết kiệm được hơn 1.507,8 triệu đồng/năm, trong khi chi phí đầu tư là 337,9 triệu đồng.

- Doanh nghiệp tham gia nhiệm vụ áp dụng tích hợp hệ thống quản lý (ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 17025/ ISO 22000) đồng thời được tổ chức chứng nhận hệ thống quản lý (Quacert, Viện chứng nhận chất lượng...) và đạt được kết quả như sau: 14 doanh nghiệp đã đạt được chứng nhận và 2 doanh nghiệp đang trong quá trình đánh giá chứng nhận (Công ty CP Dược Lâm Đồng, Công ty TNHH Thời trang Nam Lê) và 4 doanh nghiệp đủ điều kiện để đánh giá chứng nhận, đã có kế hoạch đánh giá chứng nhận trước tháng 19 12/2018 (Công ty TNHH XD - TM Tam Hữu, Công ty CP Nhựa Sao Việt, Công ty TNHH SX - TM Thẩm Cương và Công ty TNHH Cơ khí Thế Dân).

Như vậy, những kết quả của nhiệm vụ có ý nghĩa khởi đầu quan trọng trong việc xây dựng phương pháp triển khai tích hợp hệ thống quản lý và công cụ năng suất tại doanh nghiệp, tạo dựng được các mô hình tốt để chia sẻ và học hỏi làm cơ sở áp dụng điểm và nhận rộng, huấn luyện và nâng cao năng lực cho đội ngũ chuyên gia, chuẩn bị lực lượng tốt nhất cho chương trình năng suất chất lượng quốc gia. Việc xây dựng thành công các mô hình áp dụng tích hợp giữa hệ thống quản lý và các công cụ cải tiến năng suất. Đây là cơ sở để doanh nghiệp có thể tham khảo và nhân rộng mô hình. Tạo sự kế thừa và kết nối với các dự án/nhiệm vụ thuộc gói dự án 9 - chương trình quốc gia - tại địa phương trong việc đào tạo chuyên sâu, thực hành thực tế tại doanh nghiệp. Nâng cao kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm cho đi ngũ chuyên gia tư vấn mô hình tích hợp các hệ thống quản lý, ứng dụng các công cụ cải tiến năng suất.

Sản phẩm của nhiệm vụ sẽ được áp dụng trực tiếp vào hoạt động thực tiễn của doanh nghiệp là bằng chứng chứng minh các ứng dụng của lĩnh vực khoa học công nghệ nói chung và các hệ thống, công cụ năng suất chất lượng nói riêng có thể góp phần thiết thực vào tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững, giúp Việt Nam từng bước hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Mặt khác, sản phẩm của nhiệm vụ cũng góp phần vào thực thi và hoàn thiện các mô hình năng suất, chất lượng quốc gia mà Việt Nam đã và đang xây dựng nhằm đảm bảo mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng. Mô hình tích hợp được áp dụng vào hoạt động tác nghiệp, quản lý hàng ngày của doanh nghiệp sẽ góp phần tích cực nâng cao năng suất, chất lượng, giảm các tác động xấu đến môi trường, giảm chi phí cho doanh nghiệp và cộng đồng; nâng cao năng lực cạnh tranh, hình ảnh uy tín, của doanh nghiệp trên thị trường. Nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn tại các cơ quan quản lý, ngành, địa phương và doanh nghiệp về vai trò của năng suất và 14 chất lượng trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Nhóm nghiên cứu kiến nghị các doanh nghiệp cần duy trì hiệu lực việc áp dụng tích hợp các HTQL và 2 công cụ cải tiến năng suất đã được triển khai tại doanh nghiệp để ngày càng nâng cao công tác quản lý, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, góp phần bảo vệ môi trường. Khi có điều kiện, cần áp dụng mở rộng thêm các công cụ năng suất chất lượng khác như Layout, Time study, Worksampling… vào việc cải tiến năng suất nhằm mang lại hiệu quả thiết thực hơn nữa cho doanh nghiệp. Các Sở khoa học và công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của các địa phương tiếp tục đóng vai trò các đơn vị đầu mối quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận chương trình năng suất chất lượng.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15746/2018) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

P.T.T (NASATI)