Định hướng chiến lược phát triển khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2020 tầm nhìn 2030

PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ngọc cùng các cộng sự tại trường Đại học Kinh tế quốc dân đã thực hiện đề tài: “Định hướng chiến lược phát triển khu công nghệ cao Đà Nẵng đến năm 2020 tầm nhìn 2030”.  Đề tài có các mục đích chính là xác định và làm rõ mô hình, lộ trình và nguồn lực huy động cho phát triển khu công nghệ cao (CNC) Đà Nẵng. Đề xuất định hướng chiến lược phát triển khu CNC Đà Nẵng trở thành trọng tâm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của Đà Nẵng và miền Trung đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Đề tài đã khái quát được kinh nghiệm phát triển các khu CNC trong và ngoài nước thành hệ thống các vấn đề lý luận về phát triển các khu CNC, lựa chọn mô hình khu CNC, huy động các nguồn lực vào phát triển, thu hút đầu tư nước ngoài về NC&PT, phát huy vai trò của khu CNC trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ ở các cấp độ khác nhau.

Đề tài đã phân tích thực trạng và xu hướng phát triển kinh tế - xã hội và khoa học công nghệ trong nước và quốc tế để làm rõ điều kiện, cơ hội, thách thức và những yêu cầu đặt ra với phát triển khu CNC Đà Nẵng; cung cấp các căn cứ để lựa chọn định hướng phát triển, công nghệ, sản phẩm, thị trường, chiến lược, mô hình, lộ trình và phương án huy động các nguồn lực, thu hút các tổ chức kinh tế và khoa học công nghệ cho phát triển khu CNC Đà Nẵng.

Đề tài đã làm rõ bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ ở miền Trung phục vụ cho việc xác định các lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, các lĩnh vực công nghệ nên ưu tiên phát triển, các vấn đề đặt ra với khu CNC Đà Nẵng để thực hiện các chiến lược (quy hoạch) và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ của Đà Nẵng và các tỉnh miền Trung.

Đề tài đã chỉ ra những cơ hội, thách thức, yêu cầu đặt ra và phương hướng huy động các nguồn lực cho phát triển khu CNC Đà Nẵng đến năm 2020 tầm nhìn 2030; đề xuất được định hướng và nhiệm vụ phát triển khu CNC Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030; kiến nghị các giải pháp và chính sách có tính khoa học và có khả năng áp dụng để triển khai và hỗ trợ việc thực hiện Định hướng chiến lược phát triển khu CNC Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15137) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)