Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ

Việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ ở nước ta được quy định tại Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ. Thời gian qua, việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ theo Nghị định số 173/2013/NĐ-CP đã góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước, kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật về đo đạc và bản đồ, góp phần đưa hoạt động đo đạc và bản đồ từng bước đi vào nền nếp, đúng pháp luật. Tuy nhiên để thực hiện quản lý lĩnh vực đo đạc và bản đồ theo Luật Đo đạc và bản đồ, việc xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đo đạc và bản đồ theo Nghị định số 173/2013/NĐ-CP đã bộc lộ nhiều hạn chế như: các hành vi vi phạm hành chính quy định chưa đủ bao quát hết các quy định của pháp luật về đo đạc và bản đồ; một số mức phạt tiền thấp, chưa đảm bảo tính răn đe; các biện pháp khắc phục hậu quả thiếu và chưa cụ thể gây khó khăn trong việc thực hiện; thẩm quyền xử phạt của một số người thuộc các cơ quan không có chức năng quản lý nhà nước về đo đạc, không có chuyên môn kỹ thuật làm hạn chế việc thực thi thẩm quyền trong việc thực hiện xử phạt.

Trước tình hình trên, việc nghiên cứu để xây dựng Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ đáp ứng thị hành Luật Đo đạc và bản đồ trong tình hình mới, là hết sức cấp bách. Vì thế, nhóm nghiên cứu của KS. Phạm Ngọc Thọ tại Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ” từ năm 2017 đến năm 2020.

Đề tài hướng đến thực hiện các mục tiêu sau: Nghiên cứu, cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn, đề xuất nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; Xây dựng dự thảo Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ; và chuyển giao thời kết quả nghiên cứu cho Bộ Tài nguyên và Môi trường để phục vụ thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự thảo, trình Chính phủ ban hành Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ đảm báo đúng kế hoạch xây dựng.

Bám sát mục tiêu, nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, quá trình nghiên cứu đề tài, nhóm nghiên cứu đã tiến hành đồng bộ, đầy đủ các nội dung theo yêu cầu. Kết quả nghiên cứu đã hoàn thành các mục tiêu đề ra cụ thể:

- Cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn đầy đủ, chắc chắn để xây dựng các nội dung cụ thể trong liên quan tới: những quy định chung; về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ, hình thức xử phạt, mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính; về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, lập biên bản vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực đo đạc và bản đồ và quy định về thi hành.

- Đề xuất các nội dung quy định trong dự thảo Nghị định một mặt đảm bảo tính khoa học, tính thống nhất trong toàn bộ hệ thống pháp luật có liên quan, tính khả thi trong tổ chức thực hiện và bảo đảm thi hành Luật đo đạc và bản đồ hiệu quả và hiệu lực. Đảm bảo tiến độ nghiên cứu cũng như kế hoạch trình Chính phủ ban hành Nghị định, tới cuối năm 2018, nhóm nghiên cứu đã hoàn thiện phiên bản đầu của dự thảo của Nghị định.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17919/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)