Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện phương pháp xác định tốc độ cháy tự do của thuốc lá điếu bằng cách xác định các đặc tính vật lý của thuốc lá và sản phẩm thuốc lá

Sản xuất thuốc lá thực sự trở thành ngành sản xuất trên quy mô công nghiệp vào những năm cuối thế kỷ 19 vì thế thuốc lá trở nên phổ biến trên thế giới, đi cùng với đó là số lượng người hút thuốc cũng như số lượng thuốc lá tiêu thụ tăng lên rõ rệt. Từ đó đặt ra những yêu cầu cấp thiết phải hạn chế tác hại của thuốc lá đối với người hút thuốc cũng như công tác đảm bảo, kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất và tiêu thụ thuốc lá.

Quá trình hút thuốc lá luôn luôn đi kèm sự cháy của điếu thuốc. Sự cháy của điếu thuốc là một quá trình hóa lý phức tạp, bao gồm các phản ứng tỏa nhiệt và phát sáng. Quá trình cháy này sinh ra hàng ngàn chất hóa học khác nhau trong đó có thể sinh ra các chất có hại cho cơ thể. Để giảm thiểu tác hại của thuốc lá, việc đầu tiên phải hiểu bản chất và các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chát điếu thuốc. Vấn đề này đã sớm được các nhà khoa học quan tâm với nhiều các công trình nghiên cứu đã được thực hiện. Bên cạnh đó, Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) và tiêu chuẩn nước Anh (BS) đã lần lượt đề ra tiêu chuẩn ISO 3612:1977 và BS 5381/3:1979 về xác định độ cháy tự do của thuốc lá điều mà cho đến nay vẫn chưa thấy tiêu chuẩn khác thay thế. Việt Nam đã ban hành tiêu chuẩn TCVN 7261:2003 tuy nhiên hiện nay đã xuất hiện nhiều chủng thuốc lá điếu với các kích cỡ khác nhau do đó quá trình xác định tốc độ cháy tự do của thuốc lá điếu đã xuất hiện một số điểm chưa phù hợp trong quá trình áp dụng. Để có những sửa đổi bổ sung cho phù hợp với thực tiễn phát triển, nhóm đề tài do ThS. Nguyễn Duy Chiến, Công ty TNHH một thành viên Viện Thuốc lá, Tổng Công ty thuốc lá Việt Nam đứng đầu đã tiến hành thực hiện đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn hoàn thiện phương pháp xác định tốc độ cháy tự do của thuốc lá điếu bằng cách xác định các đặc tính vật lý của thuốc lá và sản phẩm thuốc lá” nhằm hoàn thiện phương pháp xác định tốc độ cháy tự do của thuốc lá điếu bằng cách xác định các đặc tính vật lý của thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá.

Sau một thời gian triển khai thực hiện, đề tài thu được một số kết quả như sau:

- Đã nghiên cứu tổng quan các phương pháp xác định độ cháy tự do của thuốc lá: Kết quả cho thấy có hi phương pháp xác định tốc độ cháy tự do đó là phương pháp trực tiếp và phương pháp gián tiếp;

- Đã nghiên cứu hiện trạng áp dụng tiêu cuẩn TCVN 7261:2003, kết quả cho thấy hầu hết các đơn vị sản xuất thuốc lá điếu tại Việt Nam áp dụng một phần hoặc áp dụng dựa trên nguyên tắc chung của TCVN 7261:2003;

- Đã nghiên cứu và hoàn thiện phương pháp xác định tốc độ cháy tự do của thuốc lá trên cơ sở của TCVN 7261:2003. Qua rà soát, hoàn thiện, nhóm đề tài đã cập nhập Tiêu chuẩn lấy mẫu phiên bản mới TCVN 6684:2008;

- Dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia thay thế TCVN 7261:2003 - phương pháp xác định các đặc tính vật lý của thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - xác định tốc độ cháy tự do của thuốc lá điếu. Kết quả, đề tài đã Xây dựng 01 bản Dự thảo tiêu chuẩn: “Phương pháp xác định các đặc tính vật lý của thuốc lá và sản phẩm thuốc lá - Phương pháp xác định tốc độ cháy tự do của thuốc lá điếu”.

Nhóm đề tài rất mong sớm áp dụng kết quả đề tài vào thực tiễn.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 16557/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

P.T.T (NASATI)