Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng, ban hành tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ đóng góp của hoạt động đo lường đối với sự phát triển của doanh nghiệp

Đo lường là một lĩnh vực khoa học - kỹ thuật chính xác, là hoạt động không thể thiếu, có vai trò quan trọng đối với đời sống, sản xuất, nghiên cứu khoa học, an ninh và quốc phòng. Về cơ bản, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đo lường hiện nay đã, đang duy trì hoạt động quản lý đo lường trong phạm vi cả nước và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội, tuy nhiên chưa có nghiên cứu nào đề cập đến tiêu chí và phương pháp đánh giá đóng góp của hoạt động đo lường đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

Do vậy, năm 2019, nhóm nghiên cứu tại Vụ Đo lường do ThS. Nguyễn Tiến Dân dẫn đầu, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng, ban hành tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ đóng góp của hoạt động đo lường đối với sự phát triển của doanh nghiệp

Đề tài hướng đến thực hiện các mục tiêu sau: xây dựng và áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý nhà nước về đo lường; thực hiện chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường; và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.

Sau một năm nghiên cứu, đề tài đã thu được các kết quả như sau:

- Đã xây dựng được đầy đủ các báo cáo chuyên đề và báo cáo đánh giá đáp ứng theo yêu cầu đặt ra trong thuyết minh nhiệm vụ đã phê duyệt.

- Đã hoàn thiện dự thảo tờ trình và dự thảo tiêu chí và phương pháp đánh giá đóng góp của hoạt động đo lường đối với sự phát triển của doanh nghiệp.

- Kết quả thu được của đề án nghiên cứu phù hợp với Thuyết minh đề án được phê duyệt tại Quyết định số 2161/QĐ-TĐC ngày 18/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng, ban hành tiêu chí và phương pháp đánh giá mức độ đóng góp của hoạt động đo lường đối với sự phát triển của doanh nghiệp”.

Việc nghiên cứu xây dựng, phê duyệt tiêu chí và phương pháp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp là rất cần thiết, nhằm thống nhất cách đánh giá từ Trung ương đến địa phương và để các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh,  thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp liên quan thống nhất áp dụng khi đánh giá kết quả thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường của doanh nghiệp theo Đề án 996.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 18369/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)