Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ

Đo lường khối lượng là một trong những lĩnh vực đo lường đóng vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế, xã hội của đất nước, bao gồm trong kiểm soát khối lượng các phương tiện giao thông nhằm mục định bảo vệ an toàn công trình giao thông, bảo vệ phương tiện giao thông qua đó bảo vệ được tính mạng, sức khỏe, tài sản và con người. Việc đo lường chính xác khối lượng của phương tiện tham gia giao thông góp phần đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mọi tổ chức, cá nhân có phương tiện khi tham gia giao thông, bảo vệ cở sở vật chất, công trình và tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước. Tuy nhiên, vì lợi ích cá nhân, không ít tổ chức, cá nhân có phương tiện khi tham gia giao thông đã cho phương tiện chở quá tải trọng được phép của phương tiện và quá tải trọng chịu tải của các công trình đường bộ. Vấn đề này đang ngày càng trở nên phổ biến và phức tạp hơn.

Để hạn chế và từng bước loại bỏ hành vi vi phạm này cũng như để đảm bảo công bằng giữa các cá nhân, tổ chức liên quan, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và đảm bảo đo lường khối lượng các phương tiện tham gia giao thông được chính xác, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có nhiều văn bản quy phạm pháp luật trong đó có quy định các phương tiện đo (các cân khối lượng) sử dụng để kiểm tra tải trọng phương tiện giao thông phải được phê duyệt mẫu, kiểm định trước khi sử dụng. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương và các đơn vị sử dụng cân khối lượng xe cơ giới (như: ngành công an, ngành giao thông vận tải) vẫn chưa có sự thống nhất trong cách hiểu và thực hiện. Điều đó dẫn đến những bất cập trong công tác quản lý. Do vậy, việc xây dựng một văn bản hướng dẫn nội dung kiểm tra phép đo khối lượng khi sử dụng cần kiểm tra khối lượng xe cơ giới là hết sức cần thiết. Đó là lý do nhóm nghiên cứu của ThS. Cao Việt Bách tại Vụ Đo lường đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ” vào năm 2020.

Mục tiêu của đề tài là nhằm xây dựng dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về đo lường trong lĩnh vực giao thông đường bộ, làm rõ, minh bạch, chính xác về kết quả thực hiện phép cân kiểm tra tải trọng xe tạo thuận lợi cho lực lượng thi hành pháp luật và bảo đảm công bằng cho doanh nghiệp, lái xe.

Đề tài đã thu được các kết quả như sau:

- Đã xây dựng được đầy đủ các báo cáo chuyên đề và báo cáo đánh giá đáp ứng theo yêu cầu đặt ra trong thuyết minh nhiệm vụ đã phê duyệt.

- Đã hoàn thiện dự thảo tờ trình và dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ.

- Kết quả thu được của đề án nghiên cứu phù hợp với Thuyết minh đề án được phê duyệt tại Quyết định số 2280/QĐ-TĐC ngày 28/12/2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2019 “Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ”.

Kết quả nghiên cứu đã cho ra kết quả cuối cùng là dự thảo Thông tư quy định về đo lường đối với phép đo khối lượng trong kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông đường bộ và dự thảo đang được hoàn thiện để trình Bộ KH&CN xin ý kiến các Bộ, ngành, địa phương.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 18367/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)