Nghiên cứu công nghệ sản xuất vải dệt kim dùng sợi Sorona và Bamboo

Việc gia tăng sản xuất hàng dệt may mặc dù mang lợi thặng dư thương mại lớn cho mỗi quốc gia, tuy nhiên đây cũng là một trong những nguồn phát thải nhà kính lớn và gây ảnh hưởng tiêu cực nghiêm trọng tới môi trường. Do vậy, các giải pháp để bảo đảm vừa phát triển công nghiệp vừa bảo vệ môi trường thì hướng tới các sản phẩm xanh đang là nhu cầu cấp thiết không chỉ riêng tại Việt Nam.

Hướng tới mục tiêu phát triển các sản phẩm được sản xuất từ các vật liệu tự nhiên, dựa từ nguyên liệu có nguồn gốc thực vật để giảm chất thải và giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên, năm 2019, nhóm nghiên cứu của KS. Nguyễn Thanh Hương tại Công ty Cổ phần Viện Nghiên cứu Dệt May đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu công nghệ sản xuất vải dệt kim dùng sợi Sorona và Bamboo”.

Đề tài nhằm thực hiện các mục siêu sau: Nghiên cứu để làm chủ công nghệ sản xuất vải dệt kim từ sợi Sorona và Bamboo; Tạo ra dòng sản phẩm vải dệt kim có tính năng nhằm phục vụ thiết kế sản phẩm cho người hoạt động thể thao, giảm tỷ lệ vải nhập khẩu. Cụ thể: Xây dựng quy trình công nghệ dệt, nhuộm và xử lý hoàn tất vải dệt kim từ sợi Sorona và Bamboo may sản phẩm cho người hoạt động thể thao; Sản xuất mẫu lớn vải dệt kim từ sợi Sorona và Bamboo; May sản phẩm áo cho người hoạt động thể thao.

Đề tài đã thực hiện các nội dung cụ thể như sau:

- Tổng hợp tài liệu, báo cáo tổng quan sợi Sorona và Bamboo đáp ứng được tính năng sản xuất vải cho người hoạt động thể thao;

- Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ dệt, nhuộm và xử lý hoàn tất vải dệt kim từ sợi Sorona và Bamboo;

- Lựa chọn nguyên liệu mặt hàng, thiết kế và triển khai sản xuất 01 mặt hàng phù hợp tại Công ty Cổ phần dệt kim Vinatex. Thử nghiệm mẫu nhỏ trong phòng thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số công nghệ phù hợp với các điều kiện hiện có tại các doanh nghiệp dệt may tại Việt Nam. Triển khai sản xuất mẫu lớn (số lượng 205 kg vải dệt kim từ sợi Sorona và Bamboo);

Kết quả nghiên cứu của đề tài cho thấy khả năng áp dụng vào thực tế sản xuất ở Việt Nam để sản xuất vải dệt kim từ sợi Sorona và Bamboo hoàn toàn đáp ứng cho yêu cầu của các sản phẩm may mặc thể thao. Một số doanh nghiệp dệt nhuộm và hoàn tất trong nước có thể ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiếp tục hoàn thiện quy trình công nghệ cho phù hợp với điều kiện thực tế của mình để triển khai sản xuất, tạo ra các sản phẩm vải mới có tính ứng dụng cao.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17606/2019) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)