Nghiên cứu thực trạng hệ thống đảm bảo chất lượng của các trường đại học y và đề xuất giải pháp

Trong bối cảnh chung về đảm bảo chất lượng Giáo dục ở Việt Nam, hệ thống đảm bảo chất lượng trong hầu hết các trường Đại học Y vừa mới được hình thành. Hệ thống này còn chưa được kiện toàn, nhân sự hiện còn thiếu về số lượng, yếu về chất lượng lại kiêm nhiệm nhiều; cơ sở vật chất còn thiếu, chưa có nguồn kinh phí ổn định dành cho hoạt động này. Xây dựng mô hình hình đảm bảo chất lượng 4 ở trường Đại học Y ở Việt Nam dựa trên tiêu chí của Hội Giáo dục Y học Tây Thái Bình Dương và Tổ chức Y tế giới là một việc làm rất cần thiết nhằm từng bước đưa Giáo dục Y học Việt Nam ngang tầm với các nước trong khu vực và trên thế giới, cung cấp nguồn nhân lực y tế đảm bảo chất lượng, đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn còn chưa có các hướng dẫn cụ thể về việc xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng và triển khai hoạt động tới các trường Đại học Y. Bộ Y tế mới chỉ ban hành các tiêu chí đánh giá chất lượng và hướng dẫn thực hiện đánh giá chất lượng tại các trường Cao đẳng và Trung học Y tế và gần đây mới ban hành tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo cử nhân điều dưỡng.

Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng Giáo dục đặc thù của ngành Y cho bậc đại học còn chưa được xây dựng và ban hành. Trong bối cảnh này đề xuất mô hình tổ chức, nhân sự và cơ sở vật chất và nhiệm vụ phù hợp cho đơn vị đảm bảo chất lượng ở các trường y sẽ giúp các trường cân nhắc trong tổ chức đơn vị đảm bảo chất lượng của họ. Do vậy, nhóm nghiên cứu của GS.TS. Nguyễn Hữu Tú tại Trường Đại học Y Hà Nội đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu thực trạng hệ thống đảm bảo chất lượng của các trường đại học y và đề xuất giải pháp” trong thời gian từ năm 2012 đến năm 2015, nhằm mục tiêu: mô tả thực trạng mô hình hệ thống đảm bảo chất lượng của các trường Đại học Y ở Việt Nam; và đề xuất mô hình hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp với các trường Đại học Y ở Việt Nam và các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực trạng mô hình hệ thống đảm bảo chất lượng của các trường Đại học Y ở Việt Nam, nhóm nghiên cứu đã đề xuất mô hình hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp và một số giải pháp thực hiện:

- Mô hình sẽ gồm có sự tham gia của Ban Giám hiệu, Đơn vị Đảm bảo chất lượng giáo dục, các Bộ môn/đơn vị/cơ sở thực hành, các Hội đồng khoa học. Trong đó, Đơn vị Đảm bảo chất lượng sẽ phụ trách các họat động theo dõi, đánh giá chất lượng bên trong, tương tác, phối hợp với các bên liên quan và thực hiện đánh giá chất lượng bên ngoài. Đơn vị này sẽ phối hợp với các Hội đồng khoa học liên quan để cải tiến, sửa chữa các hoạt động đảm bảo chất lượng của Nhà trường và cố vấn cho Ban Giám hiệu. Ban Giám hiệu sẽ chỉ đạo cho các Bộ môn/đơn vị phối hợp triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng, thực hiện theo dõi, đánh giá chất lượng trong 217 đơn vị và từ đó đề ra các biện pháp cải tiến để tăng cường chất lượng giáo dục của đơn vị mình. Trong quá trình cải tiến, thay đổi, đơn vị Đảm bảo chất lượng giáo dục và các Bộ môn/đơn vị/cơ sở thực hành sẽ phối hợp với nhau để thực hiện.

- Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng công tác đảm bảo chất lượng chưa được quan tâm thích đáng, các hoạt động theo dõi và đảm bảo chất lượng thường xuyên còn được thực hiện rời rạc, chưa hệ thống, còn nhiều khoảng trống.

- Để triển khai mô hình này có hiệu quả, Nhà trường cần xây dựng các quy trình liên quan đến tổ chức, quản lý cán bộ, quản lý đào tạo, quản lý người học, quản lý nghiên cứu khoa học, quản lý hợp tác quốc tế, đảm bảo chất lượng giáo dục; cần triển khai các hoạt động đảm bảo chất lượng như xây dựng các quy trình, công cụ theo dõi, đánh giá và cải tiến chất lượng, thu thập thông tin đầu vào của sinh viên, phản hồi của sinh viên về công tác dạy học, phản hồi của cán bộ, giảng viên, nhân viên, đánh giá đầu ra của chương trình đào tạo, đánh giá trường, đánh giá chương trình, thực hiện điều tra về tình hình việc làm của sinh viên sau tốt nghiệp, điều tra nhu cầu xã hội về chương trình và loại hình đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ, giảng viên về đảm bảo chất lượng và xây dựng văn hóa chất lượng trong Nhà trường, tính toán các chỉ số chất lượng cơ bản và xây dựng các công cụ thu thập thông tin cho theo dõi và đánh giá chất lượng.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 16722/2019) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)