Nghiên cứu, xây dựng quy trình kiểm tra không phá hủy (NDT) ứng dụng để kiểm tra chất lượng và đảm bảo an toàn cho thiết bị chịu áp lực ở Việt Nam

Kiểm tra không phá hủy, sau đây gọi là Kiểm tra không phá hủy (gọi tắt là kiểm tra NDT). Kiểm tra NDT là công nghệ sử dụng các biện pháp kỹ thuật không phá hủy để xác định tính toàn vẹn của vật liệu, thành phần cấu trúc hoặc đo lường xác định một số đặc tính của đối tượng khảo sát. Đây là một công nghệ kiểm tra tiên tiến áp dụng các phương pháp kiểm tra mà đối tượng được kiểm tra không bị ảnh hưởng đến tính chất, hình dạng và kích thước sau khi kiểm tra.

Công nghệ kiểm tra NDT đã được ứng rộng rộng rãi trên thế giới và ở Việt Nam vào các ngành công nghiệp dầu khí, hàng không, kiểm tra NDT là hạt nhân, đảm bảo an toàn, tin cậy và hiệu quả cho các chuyến bay, cũng như trong công nghiệp đóng tàu. Tuy nhiên, việc triển khai những ứng dụng Công nghệ kiểm tra NDT ở các lĩnh vực vẫn còn rất nhiều hạn chế về số lượng và chất lượng của đội ngũ cán bộ kỹ thuật NDT, thiếu về trang thiết bị NDT tiên tiến.

Do đó, việc xây dựng các quy trình kỹ thuật, các quy trình kiểm tra, quy trình đánh giá trình độ các kỹ thuật viên kiểm tra NDT đồng bộ và thống nhất ở Việt Nam là điều cần thiết và có ý nghĩa thực tiễn. Đó là lý do nhóm nghiên cứu của ThS. Nguyễn Ngọc Hoa tại Viện Khoa học và Công nghệ hàn Việt Nam đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng quy trình kiểm tra không phá hủy (NDT) ứng dụng để kiểm tra chất lượng và đảm bảo an toàn cho thiết bị chịu áp lực ở Việt Nam” từ năm 2017 đến năm 2019.

Đề tài nhằm thực hiện các mục tiêu sau: thiết lập các Quy trình kiểm tra NDT thống nhất, đồng bộ phục vụ cho kiểm tra, đánh giá chất lượng cho các thiết bị chịu áp lực; xây dựng các quy trình kiểm tra đánh giá trình độ các Kỹ thuật viên thực hiện kiểm tra NDT theo từng phương pháp cụ thể; tập huấn, hướng dẫn cho các cơ sở chế tạo thiết bị chịu áp lực, các tổ chức, cá nhân và các kỹ thuật viên thực hiện kiểm tra chất lượng TBCAL theo các quy trình kiểm tra NDT.

Đề tài đã thu được các kết quả nổi bật như sau:

- Đã tiến hành triển khai thực hiện các nội dung và tiến độ thời gian theo đúng Hợp đồng về nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học đã đăng ký.

- Kết quả nghiên cứu lý thuyết của đề tài có thể là tài liệu tham khảo hữu hiệu cho cán bộ kỹ thuật, các tổ chức, cá nhân, các cơ sở chế tạo và sử dụng có liên quan trong lĩnh vực kiểm tra NDT.

- Xây dựng thành công 20 chuyên đề khoa học học có liên quan đến quy trình kiểm ttra NDT, quy trình đánh giá kỹ thuật viên NDT và nêu lên những tác động của xã hội, của các tổ chức cá nhân, của các tiêu chuẩn quy phạm liên quan đến kiểm tra NDT và thiết bị áp lực.

- Đã tiến hành khảo nghiệm kết quả tại một số các Cơ sở kiểm tra NDT, đào tạo của Việt Nam và được đánh giá cao về chất lượng cũng như tính hợp lý của các quy trình hàn phù hợp với trong điều kiện Việt Nam.

Có thể tìm đọc báo cáo kết quả nghiên cứu (mã số 17095/2020) tại Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

N.P.D (NASATI)