Thiết kế và phân tích hiệu năng mạng backhaul/fronthaul di động thế hệ tiếp theo

Năm 2018, PGS.TS. Đặng Thế Ngọc cùng các cộng sự tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã thực hiện đề tài: “Thiết kế và phân tích hiệu năng mạng backhaul/fronthaul di động thế hệ tiếp theo”.

Đề tài nhằm thực hiện các mục tiêu sau: Đề xuất kiến trúc kết nối backhaul/fronthaul cho mạng truy nhập vô tuyến đảm bảo có thể triển khai trong nhiều điều kiện khác nhau với chi phí hiệu quả, có khả năng mở rộng và dung lượng cao; chứng minh tính khả thi của kiến trúc mạng backhaul/fronthaul đã đề xuất thông qua việc đánh giá hiệu năng toàn diện của mạng dưới ảnh hưởng của các thông số lớp vật lý; và đề xuất phương pháp cải thiện hiệu năng của mạng backhaul/fronthaul đã đề xuất.

Đề tài đã đạt được 5 kết quả nghiên cứu chính. Các kết quả nghiên cứu này đã được công bố trên 5 tạp chí khoa học ISI trong đó có 1 tạp chí ISI có uy tín theo danh mục của NAFOSTED; tạp chí SCI và 01 tạp chí SCIE. Các kết quả nghiên cứu cụ thể như sau:

Nội dung 1: Đề xuất mô hình và phân tích hiệu năng hệ thống backhaul/fronthaul dựa trên sợi quang/MMW

Nội dung 2: Đề xuất mô hình và phân tích hiệu năng hệ thống backhaul/fronthaul dựa trên sợi quang/FSO (công bố trên tạp chí trong nước - UDN Journal of Science and Technology 2017 [III.3-3.2])

Nội dung 3: Đề xuất mô hình và phân tích hiệu năng hệ thống backhaul/fronthaul dựa trên FSO/MMW (công bố trên tạp chí Q1 - IEEE Photonics Journal 2017 [III.1-1.1])

Nội dung 4: Đề xuất mô hình và phân tích hiệu năng hệ thống backhaul/fronthaul điểm-đa điểm dựa trên FSO/FSO (công bố trên tạp chí SCI - Optics Communications 2018 [III.1-1.4)

Một số đóng góp khác: Nội dung đóng góp về thiết kế và cải thiện hiệu năng hệ thống FSO a) Đề xuất cải thiện hiệu năng hệ thống FSO sử dụng điều chế không gian (công bố trên tạp chí SCI - Photonic Network Communications 2017 [III.1-1.2]); b) Đề xuất mô hình và phân tích hiệu năng hệ thống backhaul/fronthaul hỗn hợp FSO/RF (công bố tại Hội nghị ATC 2016 [III.4-4.1]); c) Đề xuất mô hình hệ thống FSO hai chặng chuyển tiếp hai hướng toàn quang (công bố tại Hội nghị ATC 2016 [III.4-4.2]); d) Thiết kế và tối ưu mạng FSO cấu hình lưới (công bố tại Hội nghị ATC 2016 [III.4-4.4]), một trong các cấu hình mạng backhaul/fronthaul linh hoạt có độ tin cậy cao là cấu hình lưới.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là những mô hình đề xuất mới về mặt lý thuyết giúp cải thiện hiệu năng các mạng backhaul/fronthaul đáp ứng yêu cầu của các mạng thông tin di động thế hệ tiếp theo. Các mô hình giải tích, các chương trình tính toán và mô phỏng đánh giá hiệu năng mạng backhaul/fronhaul di động nhận được từ đề tài sẽ là các công cụ hỗ trợ hiệu quả cho những nghiên cứu tiếp theo, cho việc thiết kế, đánh giá tính khả thi và điều kiện hoạt động tin cậy của mạng. Đây chính là ý nghĩa khoa học của đề tài.

Với nhiều giải pháp kết nối backhaul/fronthaul được đề xuất và khảo sát, kết quả nghiên cứu của để tài về mặt thực tiễn, là thông tin tham khảo hữu ích cho các nhà cung cấp mạng thông tin di động trong việc lựa chọn các giải pháp kết nối backhaul/fronthaul phù hợp nhằm triển khai có hiệu quả, giảm chi phí trong khi vẫn đảm bảo được yêu cầu về dung lượng và chất lượng.

Kết quả nghiên cứu của đề tài có khả năng ứng dụng trong việc thiết kế các mạng backhaul/fronthaul di động. Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu này còn có khả năng ứng dụng trong nghiên cứu và giảng dạy tại các trường Đại học, Viện nghiên cứu tại Việt Nam. Kết quả đề tài cũng các nhà quản lý và các nhà cung cấp có thông tin tham khảo và sở cứ khi lựa chọn và triển khai mạng backhaul/fronthaul di động thế hệ tiếp theo tại Việt Nam trong tương lai.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 15386 tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)