Công nghệ mạng lưới vạn vật kết nối Internet (Cập nhật đến ngày 19/8/2022)

Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) là một mạng lưới các đối tượng vật lý được trang bị các cảm biến, phần mềm và các công nghệ khác và được kết nối với Internet. Những đối tượng này có thể trao đổi dữ liệu theo thời gian thực với các thiết bị và hệ thống được kết nối khác qua hệ thống mạng.

Dữ liệu do các thiết bị được kết nối này kết hợp với các hệ thống IoT được thu thập tự động để từ đó phân tích cũng như hỗ trợ các nhiệm vụ hoặc dùng để cải tiến các quy trình. Ngày càng có nhiều đối tượng tham gia vào IoT để cung cấp thông tin, cải thiện năng suất công nghiệp của các thiết bị, tiết kiệm thời gian và khí thải, cải thiện cách thức cung cấp dịch vụ cho công chúng.

Để hiểu rõ hơn Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống.

1. Sciencedirect

1. Farmland monitoring and livestock management based on internet of things
Internet of Things 16 July 2022 Volume 19 (Cover date: August 2022) Article 100581

Li Fang Si, MengYun Li, Lei He

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660522000713/pdfft?md5=4a1443554d6ce9f49af7b83a925e99ba&pid=1-s2.0-S2542660522000713-main.pdf

2. The Interplay between the Internet of Things and agriculture: A bibliometric analysis and research agenda Internet of Things 18 July 2022 Volume 19 (Cover date: August 2022) Article 100580
Abderahman Rejeb, Karim Rejeb, Horst Treiblmaier

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660522000701/pdfft?md5=b01b4e1e3c215e3b7ffd3c14e2b0e758&pid=1-s2.0-S2542660522000701-main.pdf

3. The applications of Internet of Things in the automotive industry: A review of the batteries, fuel cells, and engines
Internet of Things 8 July 2022 Volume 19 (Cover date: August 2022) Article 100579
Hossein Pourrahmani, Adel Yavarinasab, Jan Van herle
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660522000695/pdfft?md5=f1199b9d752548d6e9c5e308de1c0ce1&pid=1-s2.0-S2542660522000695-main.pdf

4. Wireless Sensor Network coverage optimization based on Yin–Yang pigeon-inspired optimization algorithm for Internet of Things
Internet of Things 25 May 2022 Volume 19 (Cover date: August 2022) Article 100546
Jianghao Yin, Na Deng, Jindan Zhang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660522000476/pdfft?md5=32d4817071074afd684141efc1f15e28&pid=1-s2.0-S2542660522000476-main.pdf

5. Internet of Things-enabled Passive Contact Tracing in Smart Cities
Internet of Things 31 March 2021 Volume 18 (Cover date: May 2022) Article 100397
Zeinab Akhavan, Mona Esmaeili, Michael Devetsikiotis
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S254266052100041X/pdfft?md5=bfa1b8e430bbc668bafaa45b55178d4c&pid=1-s2.0-S254266052100041X-main.pdf

6. Designing and constructing internet-of-Things systems: An overview of the ecosystem
Internet of Things 20 April 2022 Volume 19 (Cover date: August 2022) Article 100529
João Pedro Dias, André Restivo, Hugo Sereno Ferreira
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660522000312/pdfft?md5=0996b33dba6a1729be03277ad6ed5f4b&pid=1-s2.0-S2542660522000312-main.pdf

7. Internet of Things (IoT) and Agricultural Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) in smart farming: A comprehensive review
Internet of Things 7 March 2020 Volume 18 (Cover date: May 2022) Article 100187
Achilles D. Boursianis, Maria S. Papadopoulou, Sotirios K. Goudos
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660520300238/pdfft?md5=a4d4d89f19748c4b93580854dc817b58&pid=1-s2.0-S2542660520300238-main.pdf

8. A survey on security in internet of things with a focus on the impact of emerging technologies
Internet of Things 5 July 2022 Volume 19 (Cover date: August 2022) Article 100564
Phillip Williams, Indira Kaylan Dutta, Magdy Bayoumi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660522000592/pdfft?md5=d6306c89f7152b30548f15039b3d9c47&pid=1-s2.0-S2542660522000592-main.pdf

9. Genetic Algorithm based Internet of Precision Agricultural Things (IopaT) for Agriculture 4.0
Internet of Things 21 March 2020 Volume 18 (Cover date: May 2022) Article 100201
Sayan Kumar Roy, Debashis De
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660519300071/pdfft?md5=e5204263b053cb6d15588fbc9f48edd2&pid=1-s2.0-S2542660519300071-main.pdf

10. Building structural analysis based Internet of Things network assisted earthquake detection
Internet of Things 28 June 2022 Volume 19 (Cover date: August 2022) Article 100561
Ritwik Duggal, Nitin Gupta, Pragya Angra
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660522000579/pdfft?md5=aa07b7ffa1f8aaaad0e7a74f4e4aad8e&pid=1-s2.0-S2542660522000579-main.pdf

11. Trust-aware and incentive-based offloading scheme for secure multi-party computation in Internet of Things
Internet of Things 20 April 2022 Volume 19 (Cover date: August 2022) Article 100527
Oladayo Olufemi Olakanmi, Kehinde Oluwasesan Odeyemi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660522000294/pdfft?md5=2e0657f78d61cc502cd8300e17ba3c21&pid=1-s2.0-S2542660522000294-main.pdf

12. Lossy Data Compression for IoT Sensors: A Review
Internet of Things 30 March 2022 Volume 19 (Cover date: August 2022) Article 100516
Juan David Arias Correa, Alex Sandro Roschildt Pinto, Carlos Montez
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660522000208/pdfft?md5=fc87e7fc889d7a1049bf2f4745f57537&pid=1-s2.0-S2542660522000208-main.pdf

13. Detection of moving objects using thermal imaging sensors for occupancy estimation
Internet of Things 4 January 2022 Volume 17 (Cover date: March 2022) Article 100487
Veena Chidurala, Xinrong Li
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660521001268/pdfft?md5=83974dced47397db4bf30d39c01eeb1e&pid=1-s2.0-S2542660521001268-main.pdf

14. Reassessing caching performance in information-centric IoT
Internet of Things 1 January 2022 Volume 18 (Cover date: May 2022) Article 100479
Jakob Pfender, Alvin Valera, Winston K. G. Seah
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660521001190/pdfft?md5=689e34ee16d7a64d5714a3af2b0842f7&pid=1-s2.0-S2542660521001190-main.pdf

15. Evaluation of corporate requirements for smart manufacturing systems using predictive analytics
Internet of Things 31 May 2022 Volume 19 (Cover date: August 2022) Article 100554
Ravi Sharma, Balázs Villányi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S254266052200052X/pdfft?md5=aa6c5b8cb097a63a4b22ec17e75ff1f5&pid=1-s2.0-S254266052200052X-main.pdf

16. A throughput drop estimation model and its application to joint optimization of transmission power, frequency channel, and channel bonding in IEEE 802.11n WLAN for large-scale IoT environments
Internet of Things 2 August 2022 Volume 20 (Cover date: November 2022) Article 100583
Kwenga Ismael Munene, Nobuo Funabiki, Minoru Kuribayashi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660522000725/pdfft?md5=4848a73c56ea73bfabc75a5f782d96ba&pid=1-s2.0-S2542660522000725-main.pdf

17. An IoT-enabled intelligent automobile system for smart cities
Internet of Things 3 June 2020 Volume 18 (Cover date: May 2022) Article 100213
Varun G Menon, Sunil Jacob, Fadi Al-Turjman
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660520300494/pdfft?md5=0b68ac2b3c22db1ca46541871ce59bcc&pid=1-s2.0-S2542660520300494-main.pdf

18. Implementation and Calibration of an IoT Light Attenuation Turbidity Sensor
Internet of Things 9 July 2022 Volume 19 (Cover date: August 2022) Article 100576
Jarrod Trevathan, Wayne Read, Abdul Sattar
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660522000671/pdfft?md5=df8f4a31cabd5ba8579c6979d5143a3f&pid=1-s2.0-S2542660522000671-main.pdf

19. Advanced digital forensics and anti-digital forensics for IoT systems: Techniques, limitations and recommendations
Internet of Things 23 May 2022 Volume 19 (Cover date: August 2022) Article 100544
Jean-Paul A. Yaacoub, Hassan N. Noura, Ali Chehab
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660522000464/pdfft?md5=7d5bcacf8ac66c24742e9470b265827c&pid=1-s2.0-S2542660522000464-main.pdf

20. IoTracker: A probabilistic event tracking approach for data-intensive IoT Smart Applications
Internet of Things 9 June 2022 Volume 19 (Cover date: August 2022) Article 100556
Gabriela Biondi, Ronaldo Prati, Carlos Kamienski
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660522000531/pdfft?md5=472e9ce8ca73129a83f20508723580d2&pid=1-s2.0-S2542660522000531-main.pdf
21. A Two-layer Fog-Cloud Intrusion Detection Model for IoT Networks
Internet of Things 2 June 2022 Volume 19 (Cover date: August 2022) Article 100557
Souradip Roy, Juan Li, Yan Bai
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660522000543/pdfft?md5=c95b6afebbb7b4520854aeb995b4a848&pid=1-s2.0-S2542660522000543-main.pdf

22. FogAI: An AI-supported fog controller for Next Generation IoT
Internet of Things 8 July 2022 Volume 19 (Cover date: August 2022) Article 100572
İbrahim Kök, Feyza Yıldırım Okay, Suat Özdemir
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660522000646/pdfft?md5=a1e9a2bb1c5d249056b11a81e1c0db79&pid=1-s2.0-S2542660522000646-main.pdf

23. TUI Model for data privacy assessment in IoT networks
Internet of Things 10 November 2021 Volume 17 (Cover date: March 2022) Article 100465
Syed Rizvi, Iyonna Williams, Shakir Campbell
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660521001062/pdfft?md5=70035f5be978a0445e82562e932c304c&pid=1-s2.0-S2542660521001062-main.pdf

24. Advanced digital signatures for preserving privacy and trust management in hierarchical heterogeneous IoT: Taxonomy, capabilities, and objectives
Internet of Things 4 February 2022 Volume 18 (Cover date: May 2022) Article 100492
Mahdi R. Alagheband, Atefeh Mashatan
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660521001311/pdfft?md5=0d4d3ccbbcf248ef0314ea1e1ef45b9b&pid=1-s2.0-S2542660521001311-main.pdf

25. Models and analysis for user-driven reconfiguration of rule-based IoT applications
Internet of Things 24 March 2022 Volume 19 (Cover date: August 2022) Article 100515
Francisco Durán, Ajay Krishna, Gwen Salaün
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660522000191/pdfft?md5=db1459b0b80535e135f5c1549e615e8b&pid=1-s2.0-S2542660522000191-main.pdf

26. A conceptual IoT-based early-warning architecture for remote monitoring of COVID-19 patients in wards and at home
Internet of Things 6 April 2021 Volume 18 (Cover date: May 2022) Article 100399
Antonio Iyda Paganelli, Pedro Elkind Velmovitsky, Plinio Pelegrini Morita
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660521000433/pdfft?md5=7d67cab06f616daa1dacdcc85bc9bed2&pid=1-s2.0-S2542660521000433-main.pdf

2. IEEE

1. Boundaryless Visible Light Communication System Without Attocell for Industrial Internet of Things
Jing-Shu Xue; Yan-Yu Zhang; Chao Wang; Hai-Yong Zhang; Yi-Jun Zhu
IEEE Access
Year: 2022 | Early Access Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9775991

2. Fine Time Measurement for the Internet of Things: A Practical Approach Using ESP32
Valentín Barral; Omar Campos; Tomás Domínguez-Bolaño; Carlos J. Escudero; José A. García-Naya
IEEE Internet of Things Journal
Year: 2022 | Early Access Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9733026

3. OpenPubSub: Supporting Large Semantic Content Spaces in Peer-to-Peer Publish/Subscribe Systems for the Internet of Multimedia Things
Tarek Zaarour; Anuraag Bhattacharya; Edward Curry
IEEE Internet of Things Journal
Year: 2022 | Early Access Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9731505
4. Boosting-Based DDoS Detection in Internet of Things Systems
Ivan Cvitić; Dragan Perakovic; Brij B. Gupta; Kim-Kwang Raymond Choo
IEEE Internet of Things Journal
Year: 2022 | Volume: 9, Issue: 3 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9461235
5. A Proxy Re-Encryption Approach to Secure Data Sharing in the Internet of Things Based on Blockchain
Kwame Opuni-Boachie Obour Agyekum; Qi Xia; Emmanuel Boateng Sifah; Christian Nii Aflah Cobblah; Hu Xia; Jianbin Gao
IEEE Systems Journal
Year: 2022 | Volume: 16, Issue: 1 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9442931
6. Intrusion Detection for Secure Social Internet of Things Based on Collaborative Edge Computing: A Generative Adversarial Network-Based Approach
Laisen Nie; Yixuan Wu; Xiaojie Wang; Lei Guo; Guoyin Wang; Xinbo Gao; Shengtao Li
IEEE Transactions on Computational Social Systems
Year: 2022 | Volume: 9, Issue: 1 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9382796
7. Optimized Deep Autoencoder Model for Internet of Things Intruder Detection
Badr Lahasan; Hussein Samma
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9684419
8. Robustness Enhanced Sensor Assisted Monte Carlo Localization for Wireless Sensor Networks and the Internet of Things
Arne Bochem; Hang Zhang
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9741759
9. Private True Data Mining: Differential Privacy Featuring Errors to Manage Internet-of-Things Data
Yuichi Sei; Akihiko Ohsuga
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9682681
10. The Internet of Things and Architectures of Big Data Analytics: Challenges of Intersection at Different Domains
Dina Fawzy; Sherin M. Moussa; Nagwa L. Badr
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9668959
11. Network Simulation in a TCP-Enabled Industrial Internet of Things Environment-Reproducibility Issues for Performance Evaluation
Daniel Morato; Carlos Pérez-Gómara; Eduardo Magaña; Mikel Izal
IEEE Transactions on Industrial Informatics
Year: 2022 | Volume: 18, Issue: 2 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9442332
12. The “Cyber Security via Determinism” Paradigm for a Quantum Safe Zero Trust Deterministic Internet of Things (IoT)
Ted H. Szymanski
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9761236
13. Multimodal Event Processing: A Neural-Symbolic Paradigm for the Internet of Multimedia Things
Edward Curry; Dhaval Salwala; Praneet Dhingra; Felipe Arruda Pontes; Piyush Yadav
IEEE Internet of Things Journal
Year: 2022 | Volume: 9, Issue: 15 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9681901
14. Multiple Zero-Watermarking of Medical Images for Internet of Medical Things
Mahmoud Magdy; Neveen I. Ghali; Said Ghoniemy; Khalid M. Hosny
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9751699
15. Intrusion Detection Framework for the Internet of Things Using a Dense Random Neural Network
Shahid Latif; Zil e Huma; Sajjad Shaukat Jamal; Fawad Ahmed; Jawad Ahmad; Adnan Zahid; Kia Dashtipour; Muhammad Umar Aftab; Muhammad Ahmad; Qammer Hussain Abbasi
IEEE Transactions on Industrial Informatics
Year: 2022 | Volume: 18, Issue: 9 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9626591
16. A Systematic Survey on the Recent Advancements in the Social Internet of Things
Farhan Amin; Abdul Majeed; Abdul Mateen; Rashid Abbasi; Seong Oun Hwang
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9796539
17. An Internet-of-Things Enabled Smart System for Wastewater Monitoring
Fernando Solano; Steffen Krause; Christoph Wöllgens
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9669923
18. Cryptoanalysis on a Cloud-Centric Internet-of-Medical-Things-Enabled Smart Healthcare System
Ronghua Xu; Qiaochuan Ren
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9721246
19. 6TiSCH Low Latency Autonomous Scheduling for Industrial Internet of Things
Nilam M. Pradhan; Bharat S. Chaudhari; Marco Zennaro
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9815595
20. Internet of Things in Greenhouse Agriculture: A Survey on Enabling Technologies, Applications, and Protocols
Muhammad Shoaib Farooq; Shamyla Riaz; Mamoun Abu Helou; Falak Sher Khan; Adnan Abid; Atif Alvi
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9755156
21. The Analysis of Differential High-Quality Development of Economy by Deep Neural Network and Internet of Things
Yonghuan Liu
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9707815
22. LORENA: Low memORy symmEtric-Key geNerAtion Method for Based on Group Cryptography Protocol Applied to the Internet of Healthcare Things
Kristtopher Kayo Coelho; Michele Nogueira; Mateus Coutinho Marim; Edelberto Franco Silva; Alex Borges Vieira; José Augusto M. Nacif
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9681895
23. Permissioned Blockchain and Deep Reinforcement Learning Enabled Security and Energy Efficient Healthcare Internet of Things
Long Liu; Zhichao Li
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9777961
24. Smart Optical Sensors for Internet of Things: Integration of Temperature Monitoring and Customized Security Physical Unclonable Functions
Lília M. S. Dias; João F. C. B. Ramalho; Tiago Silvério; Lianshe Fu; Rute A. S. Ferreira; Paulo S. André
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9718070
25. A Review of Classification Techniques for Arrhythmia Patterns Using Convolutional Neural Networks and Internet of Things (IoT) Devices
Michael Opoku Agyeman; Andres Felipe Guerrero; Quoc-Tuan Vien
IEEE Access
Year: 2022 | Early Access Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9832886
26. Deep Learning Agricultural Information Classification Combined With Internet of Things Technology in Agricultural Production and Economic Management
He Yang; Tiejun Wen; Xiaoke Yang; Honghui Lin
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9779218
27. TTGN: Two-Tier Geographical Networking for Industrial Internet of Things With Edge-Based Cognitive Computing
Sang-Hoon Lee; Taehun Yang; Tae-Sung Kim; Soochang Park
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9718286
28. Industrial Internet of Things: Requirements, Architecture, Challenges, and Future Research Directions
Montdher Alabadi; Adib Habbal; Xian Wei
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9802088
29. Data Collection in Studies on Internet of Things (IoT), Wireless Sensor Networks (WSNs), and Sensor Cloud (SC): Similarities and Differences
Ihsan Ali; Ismail Ahmedy; Abdullah Gani; Muhammad Umair Munir; Mohammad Hossein Anisi
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9740691
30. Distributed Target Tracking in Sensor Networks by Consistency Algorithm and Semantic Moving Computing of Internet of Things
Yun Wang; Han Liu; Jun Zhou; Yi Wan
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9762985
31. Design on Early Warning System for Renal Cancer Recurrence Based on CNN-Based Internet of Things
Dong Liu; Jinkai Shao; Honggang Liu; Wei Cheng
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9541373
32. Energy-aware Virtual Network Migration for Internet of Things over Fiber Wireless Broadband Access Network
Chao He; Ruyan Wang; Dapeng Wu; Zefu Tan; Nina Dai
IEEE Internet of Things Journal
Year: 2022 | Early Access Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9817090
33. Data Sharing Network Model and Mechanism of Power Internet of Things in Virtualized Environment
Shunli Zhang
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9664574

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 19/8/2022