Công nghệ nghiên cứu nhiên liệu sinh học hướng phát triển bền vững

Trong số các nguồn năng lượng thay thế dầu mỏ đang sử dụng hiện nay, nhiên liệu sinh học đang là xu thế phát triển tất yếu, nhất là ở các nước nông nghiệp và nhập khẩu nhiên liệu, do các lợi ích của nó.

Theo tính toán của các chuyên gia kinh tế năng lượng, dầu mỏ và khí đốt hiện chiếm khoảng 60-80% cán cân năng lượng thế giới. Với tốc độ tiêu thụ như hiện nay và trữ lượng dầu mỏ hiện có, nguồn năng lượng này sẽ nhanh chóng bị cạn kiệt trong vòng 40-50 năm nữa. Diễn biến phức tạp của giá xăng dầu gần đây là do nhu cầu dầu thô ngày càng lớn và những bất ổn chính trị tại những nước sản xuất dầu mỏ. Để đối phó tình hình đó, cần tìm ra các nguồn năng lượng thay thế, ưu tiên hàng đầu cho các nguồn năng lượng tái sinh và thân thiện với môi trường. Để hiểu rõ hơn Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống.

1. Sciencedirect

1. Current status and future prospects of biofuel production from brown algae in North America: Progress and challenges
Renewable and Sustainable Energy Reviews 22 November 2022 Volume 172 (Cover date: February 2023) Article 113012
Esmaeil Kouhgardi, Sohrab Zendehboudi, Ioannis Chatzis
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032122008930/pdfft?md5=1efcebe2855ecadc1765ab6e71ee5c54&pid=1-s2.0-S1364032122008930-main.pdf

2. Economic analysis of the benefits to petroleum refiners for low carbon boosted spark ignition biofuels
Fuel 11 November 2022 Volume 334, Part 1 (Cover date: 15 February 2023) Article 126183
Nicholas A. Carlson, Avantika Singh, M. M. Ramirez-Corredores
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236122030071/pdfft?md5=d7ef668286ef4b1e56fcfc298a69a34e&pid=1-s2.0-S0016236122030071-main.pdf

3. Policy mixes and policy feedback: Implications for green industrial growth in the Swedish biofuels industry
Renewable and Sustainable Energy Reviews 10 December 2022 Volume 173 (Cover date: March 2023) Article 113098
Barbara Hedeler, Hans Hellsmark, Patrik Söderholm
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032122009790/pdfft?md5=b2946dac0a9b71d1fc95ad5e457a7188&pid=1-s2.0-S1364032122009790-main.pdf

4. The waste heat of a biofuel-powered SOFC for green hydrogen production using thermochemical cycle; Economic, environmental analysis, and tri-criteria optimization
Fuel 2 December 2022 Volume 335 (Cover date: 1 March 2023) Article 126599
Abdulwahab A. Alnaqi, Jalal Alsarraf, Abdullah A. A. A. Al-Rashed
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236122034238/pdfft?md5=8364c9f95d71831eeabadbebb3feef1a&pid=1-s2.0-S0016236122034238-main.pdf

5. Impact of nanomaterials on sustainable pretreatment of lignocellulosic biomass for biofuels production: An advanced approach
Bioresource Technology 12 December 2022 Volume 369 (Cover date: February 2023) Article 128471
Neha Srivastava, Rajeev Singh, Vijai Kumar Gupta
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852422018041/pdfft?md5=d126029fd566def6f10b4f1da379fda5&pid=1-s2.0-S0960852422018041-main.pdf

6. Environmental and health risk implications of unregulated emissions from advanced biofuels in a Euro 6 engine
Chemosphere 3 December 2022 Volume 313 (Cover date: February 2023) Article 137462
Silvana Arias, John R. Agudelo, Magín Lapuerta
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653522039558/pdfft?md5=bf823023c5b2389def395d646a233b80&pid=1-s2.0-S0045653522039558-main.pdf

7. Utilization of nanomaterials in accelerating the production process of sustainable biofuels
Sustainable Energy Technologies and Assessments 28 November 2022 Volume 55 (Cover date: February 2023) Article 102894
Shams Forruque Ahmed, J. C. Debnath, Dai-Viet N. Vo
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213138822009420/pdfft?md5=42d7d34dc30e04224a4c4d4fa0fdbf75&pid=1-s2.0-S2213138822009420-main.pdf

8. A review on current advances in the energy and cost effective pretreatments of algal biomass: Enhancement in liquefaction and biofuel recovery
Bioresource Technology 24 November 2022 Volume 369 (Cover date: February 2023) Article 128383
S. Kavitha, Rashmi Gondi, J. Rajesh Banu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852422017163/pdfft?md5=f303da1eae991782ba8764fa91687eac&pid=1-s2.0-S0960852422017163-main.pdf

9. Microalgal biofuel production: Potential challenges and prospective research
Fuel 12 October 2022 Volume 332, Part 2 (Cover date: 15 January 2023) Article 126199
Arunachalam Bose Sathya, Arunachalam Thirunavukkarasu, Balakrishnan Deepanraj
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S001623612203023X/pdfft?md5=6ad94fb9131e924d380b2a0e337133f1&pid=1-s2.0-S001623612203023X-main.pdf

10. Advances in physicochemical pretreatment strategies for lignocellulose biomass and their effectiveness in bioconversion for biofuel production
Bioresource Technology 30 November 2022 Volume 369 (Cover date: February 2023) Article 128413
Bikram Basak, Ramesh Kumar, Byong-Hun Jeon
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852422017461/pdfft?md5=e5e7e29c5d0179ebec7bb8a061df1bf6&pid=1-s2.0-S0960852422017461-main.pdf

11. The value of externalities for biofuels and implications for policy-led development: A discrete choice experiment with Australian consumers
Sustainable Production and Consumption 15 December 2022 Volume 35 (Cover date: January 2023) Pages 592-604
Amar Doshi, Sean Pascoe, Thomas J. Rainey
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235255092200327X/pdfft?md5=9f662b7308222923bfc4a0c464b9ec89&pid=1-s2.0-S235255092200327X-main.pdf

12. Low temperature mechano-catalytic biofuel conversion using liquid metals
Chemical Engineering Journal 22 September 2022 Volume 452, Part 2 (Cover date: 15 January 2023) Article 139350
Junma Tang, Priyank V. Kumar, Kourosh Kalantar-Zadeh
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138589472204829X/pdfft?md5=e250d3edc159903518e7b2ced96729b3&pid=1-s2.0-S138589472204829X-main.pdf

13. Development of a hybrid biorefinery for jet biofuel production
Energy Conversion and Management 20 December 2022 Volume 276 (Cover date: 15 January 2023) Article 116569
Mohammad Alherbawi, Gordon McKay, Tareq Al-Ansari
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196890422013474/pdfft?md5=19c83eafca77094caf9b88d1e817df41&pid=1-s2.0-S0196890422013474-main.pdf

14. Fundamental insights into the effect of blending hydrogen flames with sooting biofuels
Fuel 26 August 2022 Volume 331, Part 1 (Cover date: 1 January 2023) Article 125618
Yilong Yin, Paul R. Medwell, Bassam B. Dally
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236122024486/pdfft?md5=ccd53d4799df6da9cbabec5d4142e872&pid=1-s2.0-S0016236122024486-main.pdf

15. Carbon based-nanomaterials used in biofuel cells – A review
Fuel 26 August 2022 Volume 331, Part 1 (Cover date: 1 January 2023) Article 125634
Sufia ul Haque, Abu Nasar Inamuddin
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236122024644/pdfft?md5=3ac7c4128b7807b5ae8efb807ab4e8c8&pid=1-s2.0-S0016236122024644-main.pdf

16. Liquefaction, cracking and hydrogenation of microalgae biomass resources to CO2 negative advanced biofuels: Mechanisms, reaction microkinetics and modelling
Renewable Energy 16 December 2022 Volume 203 (Cover date: February 2023) Pages 382-393
Dana Marinič, Miha Grilc, Blaž Likozar
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148122018407/pdfft?md5=f333a7658ac5e8da06b82358e908b080&pid=1-s2.0-S0960148122018407-main.pdf

17. Carbon nanodots modified-electrode for peroxide-free cholesterol biosensing and biofuel cell design
Sensors and Actuators B: Chemical 25 October 2022 Volume 375 (Cover date: 15 January 2023) Article 132895
Melisa del Barrio, Emiliano Martínez-Periñán, Encarnación Lorenzo
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400522015386/pdfft?md5=15e679fc718efe1f5fc13d13395650e0&pid=1-s2.0-S0925400522015386-main.pdf

18. Biofuel cell based on yeast modified with Prussian blue
Journal of Electroanalytical Chemistry 15 December 2022 Volume 928 (Cover date: 1 January 2023) Article 117079
Gabija Kavaliauskaitė, Povilas Virbickas, Aušra Valiūnienė
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1572665722010736/pdfft?md5=b0e83b55c9962be79aa48ab629f31cb5&pid=1-s2.0-S1572665722010736-main.pdf

19. Regulatory effects of water in two-phase protic ionic liquid-mediated catalytic conversion of non-edible lignocelluloses to biofuel precursors
Biomass and Bioenergy 6 December 2022 Volume 168 (Cover date: January 2023) Article 106674
Subhrajit Roy, Saikat Chakraborty
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0961953422003361/pdfft?md5=b95960277542c0d5534e5bb4792e5462&pid=1-s2.0-S0961953422003361-main.pdf

20. Enzymatic biofuel cell-powered iontophoretic facial mask for enhanced transdermal drug delivery
Biosensors and Bioelectronics 19 December 2022 Volume 223 (Cover date: 1 March 2023) Article 115019
Zehua Li, Ranran Wu, Zhiguang Zhu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956566322010594/pdfft?md5=31401aa273629f26033001c0a0ba4ec3&pid=1-s2.0-S0956566322010594-main.pdf

21. Liquid biofuels for solid oxide fuel cells: A review
Journal of Power Sources 26 November 2022 Volume 556 (Cover date: 1 February 2023) Article 232437
Nanqi Li, Bo Liu, Jian Li
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378775322014148/pdfft?md5=7bf74180c76b67acb56b0ea170a0e5c7&pid=1-s2.0-S0378775322014148-main.pdf

22. A review on the sustainable procurement of microalgal biomass from wastewaters for the production of biofuels
Chemosphere 2 November 2022 Volume 311, Part 2 (Cover date: January 2023) Article 137094
Imania Ghaffar, Balakrishnan Deepanraj, Ali Hussain
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045653522035871/pdfft?md5=811f43a9f613762b26eb803181b91f5f&pid=1-s2.0-S0045653522035871-main.pdf

23. Particulate matter fingerprints in biofuel impacted tunnels in South America's largest metropolitan area
Science of The Total Environment 23 September 2022 Volume 856, Part 2 (Cover date: 15 January 2023) Article 159006
Guilherme Martins Pereira, Thiago Nogueira, Maria de Fatima Andrade
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722061058/pdfft?md5=06db9e353a58c40521db3443e0382efb&pid=1-s2.0-S0048969722061058-main.pdf

24. An Oxygen-Insensitive biosensor and a biofuel cell device based on FMN l-lactate dehydrogenase
Bioelectrochemistry 5 November 2022 Volume 149 (Cover date: February 2023) Article 108316
Roy Cohen, Nidaa S. Herzallh, Omer Yehezkeli
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567539422002675/pdfft?md5=af83ef3a126c2c2f859cbdc54c3861ab&pid=1-s2.0-S1567539422002675-main.pdf

25. Recent progress and challenges in biotechnological valorization of lignocellulosic materials: Towards sustainable biofuels and platform chemicals synthesis
Science of The Total Environment 8 October 2022 Volume 857, Part 1 (Cover date: 20 January 2023) Article 159333
Samuel Gyebi Arhin, Alessandra Cesaro, Giovanni Esposito
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969722064324/pdfft?md5=060c84b962821bc9b155af3d3c514dfc&pid=1-s2.0-S0048969722064324-main.pdf

26. Near-zero-waste hydrogenolysis of poly(lactic acid) to biofuel
Fuel 16 November 2022 Volume 334, Part 1 (Cover date: 15 February 2023) Article 126609
Jialin Xu, Kuo Zhou, Shimin Kang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236122034330/pdfft?md5=aac1d401aae7568071125058e0b49e36&pid=1-s2.0-S0016236122034330-main.pdf

27. Possible use as biofuels of monoaromatic oxygenates produced by lignin catalytic conversion: A review
Catalysis Today 7 June 2022 Volume 408 (Cover date: 15 January 2023) Pages 150-167
F. Battin-Leclerc, N. Delort, Y. Li
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0920586122002267/pdfft?md5=7e50174910e5ccf035cfaf1b9afbd24e&pid=1-s2.0-S0920586122002267-main.pdf

28. A comparative structural analysis of arylsulfonamide chalcones with potential as a biofuel additive
Journal of Molecular Structure 4 December 2022 Volume 1276 (Cover date: 15 March 2023) Article 134736
Diego F. VieiraIgor D. Borges, Hamilton B. Napolitano
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S002228602202381X/pdfft?md5=f34de2bfbedc24d8c8f9bdd992619f88&pid=1-s2.0-S002228602202381X-main.pdf

29. The critical role of hydrogen in the development of new biofuels
Current Opinion in Green and Sustainable Chemistry 26 October 2022 Volume 39 (Cover date: February 2023) Article 100716
Sergio Martinez-Villarreal, Maroua Kammoun, Aurore Richel
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452223622001286/pdfft?md5=73537d3612f9c45413a103a40c1f38f9&pid=1-s2.0-S2452223622001286-main.pdf

30. Effect of nanoparticles additives on tribological behaviour of advanced biofuels
Fuel 23 November 2022 Volume 334, Part 2 (Cover date: 15 February 2023) Article 126798
Dong Lin Loo, Yew Heng Teoh, Farooq Sher
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236122036225/pdfft?md5=1dcb0bbc55443ed78fa9d79caaf10c5c&pid=1-s2.0-S0016236122036225-main.pdf

31. Batch and continuous-flow room temperature furfural acetalization with ethanol over aluminophosphate (APAl) catalysts for biofuels production
Fuel 11 October 2022 Volume 332, Part 2 (Cover date: 15 January 2023) Article 126049
Janejira Ratthiwal, Noelia Lazaro, Rafael Luque
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236122028733/pdfft?md5=9a6fc3fcb92965a205cb9a7afde62643&pid=1-s2.0-S0016236122028733-main.pdf

32. Wiring of bilirubin oxidases with redox polymers on gas diffusion electrodes for increased stability of self-powered biofuel cells-based glucose sensing
Bioelectrochemistry 27 October 2022 Volume 149 (Cover date: February 2023) Article 108314
Jana M. Becker, Anna Lielpetere, Wolfgang Schuhmann
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567539422002651/pdfft?md5=fb6c06dd2579e74e4f376300454beb6b&pid=1-s2.0-S1567539422002651-main.pdf

33. A critical review on pretreatment and detoxification techniques required for biofuel production from the organic fraction of municipal solid waste
Bioresource Technology 11 November 2022 Volume 368 (Cover date: January 2023) Article 128316
Farinaz Ebrahimian, Joeri F. M. Denayer, Keikhosro Karimi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852422016492/pdfft?md5=b2f59ba579b81951b857ce4d314393c5&pid=1-s2.0-S0960852422016492-main.pdf

34. Multiomics and optobiotechnological approaches for the development of microalgal strain for production of aviation biofuel and biorefinery
Bioresource Technology 9 December 2022 Volume 369 (Cover date: February 2023) Article 128457
Akshay Kumar, Anshu Baldia, Kashyap Kumar Dubey
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852422017904/pdfft?md5=b793d0046d0f003a231f87fcbf8d3c44&pid=1-s2.0-S0960852422017904-main.pdf

35. Carbon migration of microalgae from cultivation towards biofuel production by hydrothermal technology: A review
Fuel Processing Technology 16 November 2022 Volume 240 (Cover date: February 2023) Article 107563
Sirong He, Bahram Barati, Shuang Wang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378382022004039/pdfft?md5=f1ebf561787a70e1fec820db7f9e1a87&pid=1-s2.0-S0378382022004039-main.pdf

36. Evaluation of spray characteristics of aviation biofuels and Jet A-1 from a hybrid airblast atomizer
Experimental Thermal and Fluid Science 7 December 2022 Volume 142 (Cover date: 1 April 2023) Article 110820
S. K. Vankeswaram, R. Sakthikumar, John. D. C. Hu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0894177722002163/pdfft?md5=0878fdc62570b8ae2d28aa2234139edf&pid=1-s2.0-S0894177722002163-main.pdf

37. Challenges and perspectives of green-like lignocellulose pretreatments selectable for low-cost biofuels and high-value bioproduction
Bioresource Technology 19 November 2022 Volume 369 (Cover date: February 2023) Article 128315
Ran Zhang, Hairong Gao, Yanting Wang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960852422016480/pdfft?md5=78484160d08d59bb258b04bf77b2f391&pid=1-s2.0-S0960852422016480-main.pdf

38. The energy efficiency of Virginia fanpetals biomass production for solid biofuel
Energy 23 November 2022 Volume 264 (Cover date: 1 February 2023) Article 126180
Jacek Kwiatkowski, Łukasz Graban, Mariusz J. Stolarski
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544222030663/pdfft?md5=3ce5ce38face6468d1e8170de499d7f4&pid=1-s2.0-S0360544222030663-main.pdf

39. Climate change mitigation potentials of biofuels produced from perennial crops and natural regrowth on abandoned and degraded cropland in Nordic countries
Journal of Environmental Management 21 October 2022 Volume 325, Part A (Cover date: 1 January 2023) Article 116474
Jan Sandstad Næss, Xiangping Hu, Francesco Cherubini
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479722020473/pdfft?md5=be72e07be277d3e75fcba4babba5b494&pid=1-s2.0-S0301479722020473-main.pdf

40. Aviation, energy, exergy, sustainability, exergoenvironmental and thermoeconomic analyses of a turbojet engine fueled with jet fuel and biofuel used on a pilot trainer aircraft
Energy 7 November 2022 Volume 263, Part D (Cover date: 15 January 2023) Article 126022
Ozgur Balli, Nesrin Caliskan, Hakan Caliskan
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544222029085/pdfft?md5=73df125ec11d043d4756e4d7d63bf94d&pid=1-s2.0-S0360544222029085-main.pdf

Nguồn: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 12/12/2023