Công nghệ thực tế ảo trong y học

Thực tế ảo - Virtual Reality - (VR) là một trải nghiệm mô phỏng có thể giống hoặc khác hoàn toàn với thế giới thực. Các loại khác, công nghệ phong cách VR khác biệt bao gồm thực tế tăng cường và thực tế hỗn hợp. Thực tế ảo là công nghệ giúp con người có thể “cảm nhận” không gian mô phỏng một cách chân thực hơn nhờ vào một loại kính nhìn 3 chiều (kính thực tế ảo). Môi trường 3D ảo này được tạo ra và điều khiển bởi một hệ thống máy tính cấu hình cao. Chính nhờ khả năng phản hồi theo thời gian thực mà hệ thống VR biết cách tái tạo và biến đổi môi trường 3D cho phù hợp với hoàn cảnh. Trường hợp này, con người ra quyết định bằng các hành động hoặc suy nghĩ, các cảm biến sẽ thu nhận những tín hiệu điện và từ đó máy tính phân tích và cho ra một môi trường ảo mới theo một nguyên lý hoặc thuật toán dựng sẵn. VR được ứng dụng trong mọi lĩnh vực: Khoa học kỹ thuật, kiến trúc, quân sự, giải trí, y học…

Để hiểu rõ hơn Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống.

SCIENCEDIRECT

1. Effects of virtual reality-based telerehabilitation for stroke patients: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
Journal of Stroke and Cerebrovascular Diseases 29 December 2022 Volume 32, Issue 3 (Cover date: March 2023) Article 106960

Jie Hao, Yuqi Pu, Ka-Chun Siu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1052305722006516/pdfft?md5=5dc9df4b2ccb8a3a48b198b753cbcfd8&pid=1-s2.0-S1052305722006516-main.pdf

2. Immersive Virtual Reality in Basic Point-of-Care Ultrasound Training: A Randomized Controlled Trial
Ultrasound in Medicine & Biology 7 October 2022 Volume 49, Issue 1 (Cover date: January 2023) Pages 178-185

Nanna L. Andersen, Rune O. Jensen, Ole Graumann
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301562922005361/pdfft?md5=a6f3beaced1a6c96d43a009564f533f6&pid=1-s2.0-S0301562922005361-main.pdf

3. Neuro rehabilitation effectiveness based on virtual reality and tele rehabilitation in people with multiple sclerosis in Argentina: Reavitelem study
Multiple Sclerosis and Related Disorders 3 January 2023 Volume 70 (Cover date: February 2023) Article 104499

Maria L. Saladino, Carla Gualtieri, Fernando J. Cáceres
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211034823000032/pdfft?md5=d65056f26f6fcf7894a9075ba4c4aa10&pid=1-s2.0-S2211034823000032-main.pdf

4. Pain education and pain management skills in virtual reality in the treatment of chronic low back pain: A multiple baseline single-case experimental design
Behaviour Research and Therapy 18 January 2023 Volume 162 (Cover date: March 2023) Article 104257

Froukje S. de Vries, Robert T. M. van Dongen, Dirk Bertens
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796723000062/pdfft?md5=48571d17ae268773f59cc3655d65ff67&pid=1-s2.0-S0005796723000062-main.pdf

5. Feasibility and usability of a new home-based immersive virtual reality headset-based dexterity training in multiple sclerosis
Multiple Sclerosis and Related Disorders 20 January 2023 Volume 71 (Cover date: March 2023) Article 104525

Christian P Kamm, Remo Blättler, Tim Vanbellingen
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211034823000299/pdfft?md5=589ad4e6602abe984197d94a73966bbb&pid=1-s2.0-S2211034823000299-main.pdf

6. Effect of immersive virtual reality training on hand-to-mouth task performance in people with Multiple Sclerosis: A quantitative kinematic study

Multiple Sclerosis and Related Disorders 5 December 2022 Volume 69 (Cover date: January 2023) Article 104455

Massimiliano Pau, Micaela Porta, Davide Cattaneo
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211034822009592/pdfft?md5=c51c2e49c84c78da9147a57817f9d3b1&pid=1-s2.0-S2211034822009592-main.pdf

7. Distraction With Virtual Reality Goggles in Paediatric Dental Treatment: A Randomised Controlled Trial
International Dental Journal 6 August 2022 Volume 73, Issue 1 (Cover date: February 2023) Pages 108-113
Lior Zaidman, Gal Lusky, Avia Fux-Noy
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020653922001150/pdfft?md5=73ba4a1ba879d00f236719bfc19bfea9&pid=1-s2.0-S0020653922001150-main.pdf

8. Describing epilepsy-related anxiety to inform the design of a virtual reality exposure therapy: Results from Phase 1 of the AnxEpiVR clinical trial
Epilepsy & Behavior Reports 16 January 2023 Volume 21 (Cover date: 2023) Article 100588
Danielle Tchao, Samantha Lewis-Fung, Lora Appel
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2589986423000060/pdfft?md5=a37602306c2c571143d4d39e40280be7&pid=1-s2.0-S2589986423000060-main.pdf

9. The impact of 3D virtual reality radiography practice on student performance in clinical practice
Radiography 12 November 2022 Volume 29, Issue 1 (Cover date: January 2023) Pages 159-164
M. O'Connor, L. Rainford
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1078817422001900/pdfft?md5=0b6849f40e2011124d0b6c7dc2712314&pid=1-s2.0-S1078817422001900-main.pdf

10. Limb apraxia in individuals with multiple sclerosis: Is there a role of semi-immersive virtual reality in treating the Cinderella of neuropsychology?
Multiple Sclerosis and Related Disorders 9 November 2022 Volume 69 (Cover date: January 2023) Article 104405
Maria Grazia Maggio, Maria Chiara Stagnitti, Rocco Salvatore Calabrò
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211034822009099/pdfft?md5=dd4b1ace58482326a5db68d7ddcdf194&pid=1-s2.0-S2211034822009099-main.pdf

11. A comparison of interactive immersive virtual reality and still nature pictures as distraction-based analgesia in burn wound care
Burns 10 February 2022 Volume 49, Issue 1 (Cover date: February 2023)Pages 182-192
David R. Patterson, Sydney Drever, Hunter G. Hoffman
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305417922000249/pdfft?md5=024d8722ed6ac40b1074cfae400c6b9a&pid=1-s2.0-S0305417922000249-main.pdf

12. Developing a Robotic Surgery Curriculum: Selection of Virtual Reality Drills for Content Alignment
Journal of Surgical Research 1 December 2022 Volume 283 (Cover date: March 2023) Pages 726-732
Rodrigo E. Alterio, Madhuri B. Nagaraj, Patricio M. Polanco
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022480422007594/pdfft?md5=da796f69a22fea573fecbeaadb2f6318&pid=1-s2.0-S0022480422007594-main.pdf

13. Analgesic and Anxiolytic Effects of Virtual Reality During Minor Procedures in an Emergency Department: A Randomized Controlled Study
Annals of Emergency Medicine 28 May 2022 Volume 81, Issue 1 (Cover date: January 2023) Pages 84-94
Luca Bosso, Tanguy Espejo, Olivier Hugli
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196064422002645/pdfft?md5=376f5e50e5ee6cb84437cc2d943b0e98&pid=1-s2.0-S0196064422002645-main.pdf

14. Virtual occlusion effects on the perception of self-initiated visual stimuli
Consciousness and Cognition 26 December 2022 Volume 107 (Cover date: January 2023) Article 103460
Fabian Kiepe, Nils Kraus, Guido Hesselmann
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053810022001921/pdfft?md5=9824eaec4483a7358e15aaf7943980cd&pid=1-s2.0-S1053810022001921-main.pdf

15. The effect of modified optic flow gain on quiet stance
Neuroscience Letters 12 January 2023 Volume 797 (Cover date: 16 February 2023) Article 137068

Lisa K. Lavalle, Taylor W. Cleworth
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0304394023000228/pdfft?md5=dbaf4c576384477abbec37550413eac2&pid=1-s2.0-S0304394023000228-main.pdf

16. Visuospatial ability is associated to 2D laparoscopic simulator performance amongst surgical residents
Surgery Open Science 7 December 2022 Volume 11 (Cover date: January 2023) Pages 56-61
Hanne Pedersen, Darya Ståhl, Kristine Hagelsteen
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S258984502200077X/pdfft?md5=fb89ccc6f7f4e0d8ca666ba4fe52b375&pid=1-s2.0-S258984502200077X-main.pdf

17. Robot-patient registration for optical tracker-free robotic fracture reduction surgery
Computer Methods and Programs in Biomedicine 10 November 2022 Volume 228 (Cover date: January 2023) Article 107239

Ho-Gun Ha, Gukyeong Han, Jaesung Hong
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169260722006204/pdfft?md5=a77e5249e027f15cf236e9eefddbbe80&pid=1-s2.0-S0169260722006204-main.pdf

18. All-optical physiology resolves a synaptic basis for behavioral timescale plasticity
Cell 19 January 2023 Volume 186, Issue 3 (Cover date: 2 February 2023) Pages 543-559.e19
Linlin Z. Fan, Doo Kyung Kim, Karl Deisseroth
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867422015781/pdfft?md5=e081a12ce8cb6a70ee0dd209e9e4e2c9&pid=1-s2.0-S0092867422015781-main.pdf

19. A mixed reality-based navigation method for dental implant navigation method: A pilot study
Computers in Biology and Medicine 24 January 2023 Volume 154 (Cover date: March 2023) Article 106568
Lin Liu, Xiaoyu Wang, Hongbo Li
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482523000331/pdfft?md5=3241d512048cc7a9a572c4df35930d4e&pid=1-s2.0-S0010482523000331-main.pdf

20. Augmented reality-based surgical guidance for wrist arthroscopy with bone-shift compensation
Computer Methods and Programs in Biomedicine 23 December 2022 Volume 230 (Cover date: March 2023) Article 107323
Deokgi Jeung, Kyunghwa Jung, Jaesung Hong
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169260722007040/pdfft?md5=f9ff433924e0f57504b3c0990ae5b0dc&pid=1-s2.0-S0169260722007040-main.pdf

21. Changes in physiotherapy services and use of technology for people with multiple sclerosis during the COVID-19 pandemic
Multiple Sclerosis and Related Disorders 25 January 2023 Volume 71 (Cover date: March 2023) Article 104520
Johanna Jonsdottir, Carme Santoyo-Medina, Daphne Kos
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221103482300024X/pdfft?md5=7ba8eec5e7518937740bd3e7adc7de6a&pid=1-s2.0-S221103482300024X-main.pdf

22. Real-time simulation of viscoelastic tissue behavior with physics-guided deep learning
Computerized Medical Imaging and Graphics 27 December 2022 Volume 104 (Cover date: March 2023) Article 102165
Mohammad Karami, Hervé Lombaert, David Rivest-Hénault
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0895611122001355/pdfft?md5=b25a960ce3b7a86fcb2158dcb0dd1032&pid=1-s2.0-S0895611122001355-main.pdf

23. Movement smoothness during dynamic postural control to a static target differs between autistic and neurotypical children
Gait & Posture 28 October 2022 Volume 99 (Cover date: January 2023) Pages 76-82
Haylie L. Miller, Tylan N. Templin, Nicoleta L. Bugnariu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096663622200618X/pdfft?md5=9d44081dffa9ffb7660f5a7bbda11827&pid=1-s2.0-S096663622200618X-main.pdf

24. Comparison of behavioral and brain indices of fear renewal during a standard vs. novel immersive reality Pavlovian fear extinction paradigm in healthy adults
Behavioural Brain Research 13 October 2022 Volume 437 (Cover date: 2 February 2023) Article 114154
Nicole L. Zabik, Craig Peters, Christine A. Rabinak
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166432822004223/pdfft?md5=593b3bd374615fbd5726ef6c7561c99d&pid=1-s2.0-S0166432822004223-main.pdf

25. Utilizing artificial intelligence and electroencephalography to assess expertise on a simulated neurosurgical task
Computers in Biology and Medicine 15 November 2022 Volume 152 (Cover date: January 2023) Article 106286
Sharif Natheir, Sommer Christie, Rolando Del Maestro
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482522009945/pdfft?md5=fd37af2aa5086f7dc946124f62324b37&pid=1-s2.0-S0010482522009945-main.pdf

26. Using immersive technology and architectural design to assist head and neck cancer patients’ recovery from treatment: A focus group and technology acceptance study
European Journal of Oncology Nursing 22 December 2022 Volume 62 (Cover date: February 2023) Article 102261
Kathleen Greenway, Caterina Frisone, Catherine Henshall
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1462388922001697/pdfft?md5=e33697d18cc3ec9725e9884693b33746&pid=1-s2.0-S1462388922001697-main.pdf

27. Understanding the safe application of electrosurgery: A cross sectional study of surgeons in KSA
Journal of Taibah University Medical Sciences 17 December 2022 Volume 18, Issue 3 (Cover date: June 2023) Pages 595-599
Maha Mohammed Al Baalharith, Saeed Ali Alsary, Sarah Khalid Basudan
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1658361222002232/pdfft?md5=660deba28a9b454be92355417ba88e7e&pid=1-s2.0-S1658361222002232-main.pdf

28. Best practices for interventional pain procedures in the setting of a local anesthetic shortage: A practice advisory from the Spine Intervention Society
Interventional Pain Medicine 17 January 2023 Volume 2, Issue 1 (Cover date: March 2023) Article 100177
Ameet S. Nagpal, Zirong Zhao, Nathaniel M. Schuster
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277259442300002X/pdfft?md5=32ce64cfb0f139d33a92d71f38a7d5a7&pid=1-s2.0-S277259442300002X-main.pdf

29. The impact of three-dimensional visualisation on midwifery students’ application of knowledge of the third stage of labour to practice: Qualitative findings of a pilot randomised controlled trial
Women and Birth 28 April 2022 Volume 36, Issue 1 (Cover date: February 2023) Pages e36-e43
Michelle Gray, Terri Downer, Patrea Andersen
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871519222000750/pdfft?md5=55820bb8f1fb335f712722893e18531c&pid=1-s2.0-S1871519222000750-main.pdf

30. Highlight removal for endoscopic images based on accelerated adaptive non-convex RPCA decomposition
Computer Methods and Programs in Biomedicine 15 November 2022 Volume 228 (Cover date: January 2023) Article 107240
Junjun Pan, Ranyang Li, Yi Xiao
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169260722006216/pdfft?md5=e0b6576ef5205e8b0a435ed1afbc55ac&pid=1-s2.0-S0169260722006216-main.pdf

31. Systematic review of techniques used to validate the registration of augmented-reality images using a head-mounted device to navigate surgery
British Journal of Oral and Maxillofacial Surgery 7 October 2022 Volume 61, Issue 1 (Cover date: January 2023) Pages 19-27
Soudeh Chegini, Eddie Edwards, Clare Schilling
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266435622002753/pdfft?md5=5b48bc6247c11c8dbea204b6d91598ff&pid=1-s2.0-S0266435622002753-main.pdf

32. The effects of an augmented reality application developed for paediatric first aid training on the knowledge and skill levels of nursing students: An experimental controlled study
Nurse Education Today 8 November 2022 Volume 120 (Cover date: January 2023) Article 105629
Pao-Ju Chen, Wei-Kai Liou
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0260691722003653/pdfft?md5=5ac2e8be2a98cee7438e7c3aea27e026&pid=1-s2.0-S0260691722003653-main.pdf

33. Augmented reality in minimally invasive spine surgery: early efficiency and complications of percutaneous pedicle screw instrumentation
The Spine Journal 28 September 2022 Volume 23, Issue 1 (Cover date: January 2023) Pages 27-33
Alexander J. Butler, Matthew W. Colman, Frank M. Phillips
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1529943022009536/pdfft?md5=94e3bc3649069a8cd20ff33a24dbc6b7&pid=1-s2.0-S1529943022009536-main.pdf

34. Using extended reality (XR) for medical training and real-time clinical support during deep space missions
Applied Ergonomics 23 September 2022 Volume 106 (Cover date: January 2023) Article 103902
B. K. Burian, M. Ebnali, R. D. Dias
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003687022002253/pdfft?md5=6bb0ee139ca19d00799468e0fc49d640&pid=1-s2.0-S0003687022002253-main.pdf

SPRINGER NATURE

1. The Use of Virtual Reality in Teaching Three-Dimensional Anatomy and Pathology on CT
Soham Banerjee, Theresa Pham, Adriene Eastaway… in Journal of Digital Imaging (2023)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10278-023-00784-2.pdf?pdf=core

2. Satisfaction and tolerability using virtual reality (VR) as adjunctive treatment during flexible bronchoscopy: a randomized control trial

Ian Victor Sooriyaghandan, Mas Fazlin Mohamad Jailaini… in BMC Pulmonary Medicine (2023)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs12890-023-02304-y.pdf?pdf=core

3. Gaze-based attention refocusing training in virtual reality for adult attention-deficit/hyperactivity disorder
Benjamin Selaskowski, Laura Marie Asché, Annika Wiebe, Kyra Kannen… in BMC Psychiatry (2023)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs12888-023-04551-z.pdf?pdf=core

4. Opportunities and challenges of virtual reality-based interventions for patients with breast cancer: a systematic review
Alireza Banaye Yazdipour, Soheila Saeedi… in BMC Medical Informatics and Decision Making (2023)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs12911-023-02108-4.pdf?pdf=core

5. Virtual reality for pain control during shock wave lithotripsy: a randomized controlled study

Laurens Weynants, Brecht Chys, Pieter D’hulst, Luc Merckx… in World Journal of Urology (2023)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00345-023-04280-8.pdf?pdf=core

6. Simulation-Based Training on Basic Obstetrics and Gynecology Ultrasound Skills During COVID Pandemic
Aruna Kumari Yerra, Suneeth Jogi… in The Journal of Obstetrics and Gynecology o… (2023)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13224-022-01719-7.pdf?pdf=core

7. Automatic segmentation of human knee anatomy by a convolutional neural network applying a 3D MRI protocol
Carl Petter Skaar Kulseng, Varatharajan Nainamalai… in BMC Musculoskeletal Disorders (2023)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs12891-023-06153-y.pdf?pdf=core

8. Telestration with augmented reality improves surgical performance through gaze guidance
Eleni Amelia Felinska, Thomas Ewald Fuchs, Alexandros Kogkas… in Surgical Endoscopy (2023)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00464-022-09859-7.pdf?pdf=core

9. Technical aspects of virtual augmented reality-based rehabilitation systems for musculoskeletal disorders of the lower limbs: a systematic review
Shamim Kiani, Iman Rezaei, Sanaz Abasi… in BMC Musculoskeletal Disorders (2023)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs12891-022-06062-6.pdf?pdf=core

Nguồn: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 10/2/2023