Điện toán đám mây và ứng dụng (Cập nhật đến ngày 19/8/2022)

Mô hình công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) và những ứng dụng thực tế luôn có tầm quan trọng trong việc áp dụng để thực hiện những mục tiêu đề ra của cá nhân, doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động.

Trong vài năm lại đây, điện toán đám mây đã tạo ra một cuộc cách mạng trong ngành công nghiệp máy tính, thay đổi cơ bản cách thức sử dụng các nguồn tài nguyên, cơ cấu vận hành cũng như việc lưu trữ, phân phối và xử lý thông tin. Đa số chúng ta đều đã và đang sử dụng một hoặc nhiều các dịch vụ ứng dụng công nghệ điện toán đám mây trong đời sống hàng ngày cũng như trong quản lý doanh nghiệp.

Để hiểu rõ hơn Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống.

1. Spinger

1. Taxonomy of green cloud computing techniques with environment quality improvement considering: a survey
Laila Rezaee Jahangard, Alireza Shirmarz in International Journal of Energy and Environmental Engineering (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40095-022-00497-2.pdf

2. Assessment of Complexity in Cloud Computing Adoption: a Case Study of Local Governments in Australia
Omar Ali, Anup Shrestha, Maryam Ghasemaghaei… in Information Systems Frontiers (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10796-021-10108-w.pdf
3. Security Threats, Defense Mechanisms, Challenges, and Future Directions in Cloud Computing
Said El Kafhali, Iman El Mir, Mohamed Hanini in Archives of Computational Methods in Engineering (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11831-021-09573-y.pdf
4. Dynamic resource allocation in cloud computing: analysis and taxonomies
Ali Belgacem in Computing (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00607-021-01045-2.pdf

5. A Comprehensive Survey on Security Challenges in Different Network Layers in Cloud Computing
Mehrdad Jangjou, Mohammad Karim Sohrabi in Archives of Computational Methods in Engineering (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11831-022-09708-9.pdf

6. A path planning algorithm for mobile robot based on edge-cloud collaborative computing
Taizhi Lv, Jun Zhang, Juan Zhang, Yong Chen in International Journal of System Assurance Engineering and Management (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs13198-021-01545-6.pdf
7. Resource scheduling methods in cloud and fog computing environments: a systematic literature review
Aryan Rahimikhanghah, Melika Tajkey, Bahareh Rezazadeh… in Cluster Computing (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10586-021-03467-1.pdf
8. Energy Efficient Server with Dynamic Load Balancing Mechanism for Cloud Computing Environment
T. K. P. Rajagopal, M. Venkatesan in Wireless Personal Communications (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11277-021-09043-5.pdf
9. Recent advancement in VM task allocation system for cloud computing: review from 2015 to2021
Arif Ullah, Nazri Mohd Nawi, Soukaina Ouhame in Artificial Intelligence Review (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10462-021-10071-7.pdf
10. The impact of the shift to cloud computing on digital recordkeeping practices at the University of Michigan Bentley historical library
Dallas Pillen, Max Eckard in Archival Science (2022)
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10502-022-09395-2.pdf

2. Sciencedirect

1. Cloud computing security: A survey of service-based models
Computers & Security 17 December 2021 Volume 114 (Cover date: March 2022) Article 102580
Fatemeh Khoda Parast, Chandni Sindhav, Saqib Hakak
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404821003977/pdfft?md5=0446b116e02b85db87ce826b79bdbb39&pid=1-s2.0-S0167404821003977-main.pdf

2. Building knowledge ambidexterity using cloud computing: Longitudinal case studies of SMEs experiences
International Journal of Information Management 27 July 2022 Volume 67 (Cover date: December 2022) Article 102551
Minu Saratchandra, Anup Shrestha, Peter A. Murray
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0268401222000858/pdfft?md5=0a94d287c7eb1ab49d72f635c6f2ef01&pid=1-s2.0-S0268401222000858-main.pdf

3. Energy efficient fault tolerance techniques in green cloud computing: A systematic survey and taxonomy
Sustainable Energy Technologies and Assessments 16 August 2022 Volume 53, Part B (Cover date: October 2022) Article 102613
Salil Bharany, Sumit Badotra, Thippa Reddy Gadekallu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213138822006634/pdfft?md5=89ac6a1c2a47e4aa8f2a69ab9eaf7b72&pid=1-s2.0-S2213138822006634-main.pdf

4. Machine learning (ML)-centric resource management in cloud computing: A review and future directions
Journal of Network and Computer Applications 6 May 2022 Volume 204 (Cover date: August 2022) Article 103405
Tahseen Khan, Wenhong Tian, Rajkumar Buyya
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804522000649/pdfft?md5=5050e6c9798628aa280f57dc48e287a0&pid=1-s2.0-S1084804522000649-main.pdf

5. Machine learning for energy-resource allocation, workflow scheduling and live migration in cloud computing: State-of-the-art survey
Sustainable Computing: Informatics and Systems 10 August 2022 Volume 36 (Cover date: December 2022) Article 100780
Yogesh Kumar, Surabhi Kaul, Yu-Chen Hu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2210537922001111/pdfft?md5=127a0580fc299a111017421e5361ec6f&pid=1-s2.0-S2210537922001111-main.pdf

6. Opposition based sunflower optimization algorithm using cloud computing environments
Materials Today: Proceedings 7 April 2022 Volume 62, Part 7 (Cover date: 2022) Pages 4896-4902
Chirag Chandrashekar, Pradeep Krishnadoss
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221478532201882X/pdfft?md5=9497ef03e4157a907fcafe3baf3d32bd&pid=1-s2.0-S221478532201882X-main.pdf

7. A novel rate control algorithm for low latency video coding base on mobile edge cloud computing
Computer Communications 17 February 2022 Volume 187 (Cover date: 1 April 2022) Pages 134-143
Jinlei Zhu, Houjin Chen, Pan Pan
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214212622000291/pdfft?md5=1f06e4ef616650e7a3dcaaf84c5d290e&pid=1-s2.0-S2214212622000291-main.pdf
8. Multi-class privacy-preserving cloud computing based on compressive sensing for IoT
Journal of Information Security and Applications 25 March 2022 Volume 66 (Cover date: May 2022) Article 103139
Gajraj Kuldeep, Qi Zhang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214212622000291/pdfft?md5=1f06e4ef616650e7a3dcaaf84c5d290e&pid=1-s2.0-S2214212622000291-main.pdf

9. Load balancing scheduling algorithms for virtual computing laboratories in a Desktop-As-A-Service Cloud Computing Services
Computer Communications 16 June 2022 Volume 192 (Cover date: 1 August 2022) Pages 343-354
Mohamed Jarraya, Sonda Elloumi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366422002067/pdfft?md5=f3568da32da8e1a16ed5455e6a22fc2e&pid=1-s2.0-S0140366422002067-main.pdf

10. An investigation of various applications and related challenges in cloud computing
Materials Today: Proceedings 16 December 2021 Volume 51, Part 8 (Cover date: 2022) Pages 2245-2248
Harikumar Pallathadka, Guna Sekhar Sajja, Jose Quiñonez-Choquecota
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785321074058/pdfft?md5=28d44c7b79c27066c697cffb28b57890&pid=1-s2.0-S2214785321074058-main.pdf

11. Modelling of smart risk assessment approach for cloud computing environment using AI & supervised machine learning algorithms
Global Transitions Proceedings 2 April 2022 Volume 3, Issue 1 (Cover date: June 2022) Pages 243-250
Abhishek Sharma, Umesh Kumar Singh
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666285X2200036X/pdfft?md5=da30c7c469672403b680e1e34ac54ba2&pid=1-s2.0-S2666285X2200036X-main.pdf

12. ROLE of cloud computing and its impact on consumer behavior in financial sector
Materials Today: Proceedings 3 December 2021 Volume 51, Part 8 (Cover date: 2022) Pages 2190-2193
Dr. Hari Leela Vemula, Tarun Khichi, Randy Joy Magno Ventayen
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785321071480/pdfft?md5=0d684d775ff9a9484333e16fc42a731d&pid=1-s2.0-S2214785321071480-main.pdf

13. Modeling adaptive security-aware task allocation in mobile cloud computing
Simulation Modelling Practice and Theory 19 January 2022 Volume 116 (Cover date: April 2022) Article 102491
Piotr Nawrocki, Jakub Pajor, Joanna Kolodziej
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1569190X22000041/pdfft?md5=8c1f3e6fe11d03788dc15756f286f091&pid=1-s2.0-S1569190X22000041-main.pdf

14. Hybrid Optimization Algorithm for VM Migration in Cloud Computing
Computers and Electrical Engineering 17 June 2022 Volume 102 (Cover date: September 2022) Article 108152
Mohd Sha Alam Khan, R. Santhosh
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045790622004013/pdfft?md5=a92a3ac871cf616252aa5a6dc818bfe3&pid=1-s2.0-S0045790622004013-main.pdf
15. Application of cloud computing in banking and e-commerce and related security threats
Materials Today: Proceedings 3 December 2021 Volume 51, Part 8 (Cover date: 2022) Pages 2172-2175
S. Vinoth, Hari Leela Vemula, Mohd Naved
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214785321071285/pdfft?md5=698b72fe6d18c69579fbc022dc8f6d14&pid=1-s2.0-S2214785321071285-main.pdf

16. Identifying the role of cloud computing technology in management of educational institutions
Materials Today: Proceedings 16 December 2021 Volume 51, Part 8 (Cover date: 2022) Pages 2309-2312
Mohd Naved, Domenic T. Sanchez, Janine Joy L. Tenerife
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221478532107437X/pdfft?md5=12c5964e1fa432aa1f435f0f484e3c89&pid=1-s2.0-S221478532107437X-main.pdf

17. A Novel Effective Lightweight Homomorphic Cryptographic Algorithm for data security in cloud computing
International Journal of Intelligent Networks 16 April 2022 Volume 3 (Cover date: 2022) Pages 16-30
Fursan Thabit, Ozgu Can, Sudhir Jagtap
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666603022000033/pdfft?md5=742bb8b72e5d6808048aeee52d95b60f&pid=1-s2.0-S2666603022000033-main.pdf

18. An ANN based bidding strategy for resource allocation in cloud computing using IoT double auction algorithm
Sustainable Energy Technologies and Assessments 7 June 2022 Volume 52, Part D (Cover date: August 2022) Article 102358
Muhammad Adeel Abbas, Zeshan Iqbal, Abdullah Alqahtani
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213138822004106/pdfft?md5=32e09c94c46d8c2c107afd15ea7574ab&pid=1-s2.0-S2213138822004106-main.pdf

19. Cloud computing-enabled IIOT system for neurosurgical simulation using augmented reality data access
Digital Communications and Networks Available online 29 April 2022 In press, journal pre-proof
Jun Liu, Kai Qian, Yonghang Tai
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864822000682/pdfft?md5=0bb7c98815094cd315fd2391edb04e63&pid=1-s2.0-S2352864822000682-main.pdf

3. IEEE

1. Big data with cloud computing: Discussions and challenges
Amanpreet Kaur Sandhu
Big Data Mining and Analytics
Year: 2022 | Volume: 5, Issue: 1 | Journal Article | Publisher: TUP
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9663258

2. Experimental Evaluation of rule-based Autonomic Computing Management Framework for Cloud-native Applications
Joanna Kosinska; Krzysztof Jan Zielinski
IEEE Transactions on Services Computing
Year: 2022 | Early Access Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9735265

3. Delay-Optimal Scheduling of VMs in a Queueing Cloud Computing System with Heterogeneous Workloads
Mian Guo; Quansheng Guan; Weiqi Chen; Fei Ji; Zhiping Peng
IEEE Transactions on Services Computing
Year: 2022 | Volume: 15, Issue: 1 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8744405

4. Fault-Tolerant Load Balancing in Cloud Computing: A Systematic Literature Review
Vahid Mohammadian; Nima Jafari Navimipour; Mehdi Hosseinzadeh; Aso Darwesh
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9666877

5. Optimal Energy Trading With Demand Responses in Cloud Computing Enabled Virtual Power Plant in Smart Grids
Hwei-Ming Chung; Sabita Maharjan; Yan Zhang; Frank Eliassen; Kai Strunz
IEEE Transactions on Cloud Computing
Year: 2022 | Volume: 10, Issue: 1 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9563207

6. Characterizing Deep Neural Networks on Edge Computing Systems for Object Classification in 3D Point Clouds
Cristian Wisultschew; Alejandro Pérez; Andrés Otero; Gabriel Mujica; Jorge Portilla
IEEE Sensors Journal
Year: 2022 | Early Access Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9843856

7. Delay-Optimal Task Offloading for UAV-Enabled Edge-Cloud Computing Systems
Jaber Almutairi; Mohammad Aldossary; Hatem A. Alharbi; Barzan A. Yosuf; Jaafar M. H. Elmirghani
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9771416
8. Mass Customization-Oriented Customer Demand Response Service Platform Based on Cloud Computing and Internet of Things
Xu Xu; Yuxiao Fan; Xiaohua Wang
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9663354

9. Securing Real-Time Video Surveillance Data in Vehicular Cloud Computing: A Survey
Majed S. Alsayfi; Mohamed Y. Dahab; Fathy E. Eassa; Reda Salama; Seif Haridi; Abdullah S. Al-Ghamdi
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9773101
10. A Novel Blockchain Based Secured and QoS Aware IoT Vehicular Network in Edge Cloud Computing
Adeel Ahmed; Saima Abdullah; Saman Iftikhar; Israr Ahmad; Siddiqa Ajmal; Qamar Hussain
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9832635
11. A Particle Swarm Optimization With Lévy Flight for Service Caching and Task Offloading in Edge-Cloud Computing
Tieliang Gao; Qigui Tang; Jiao Li; Yi Zhang; Yiqiu Li; Jingya Zhang
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9834925
12. An Improved Ant Colony Algorithm for Solving a Virtual Machine Placement Problem in a Cloud Computing Environment
Nawaf Alharbe; Mohamed Ali Rakrouki; Abeer Aljohani
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9762703
13. Multi-Objective Task Scheduling Optimization for Load Balancing in Cloud Computing Environment Using Hybrid Artificial Bee Colony Algorithm With Reinforcement Learning
Boonhatai Kruekaew; Warangkhana Kimpan
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9708723
14. An Adaptive Offloading Mechanism for Mobile Cloud Computing: A Niching Genetic Algorithm Perspective
Mohammed S. Zalat; Saad M. Darwish; Magda M. Madbouly
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9832871
15. Edge-cloud Computing Systems for Smart Grid: State-of-the-art, Architecture, and Applications
Junlong Li; Chenghong Gu; Yue Xiang; Furong Li
Journal of Modern Power Systems and Clean Energy
Year: 2022 | Volume: 10, Issue: 4 | Journal Article | Publisher: SGEPRI
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9744527
16. Power- and QoS-Aware Job Assignment With Dynamic Speed Scaling for Cloud Data Center Computing
Yongkyu Cho; Young Myoung Ko
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9751092
17. A Cost and Energy Efficient Task Scheduling Technique to Offload Microservices Based Applications in Mobile Cloud Computing
Abid Ali; Muhammad Munwar Iqbal
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9764765
18. Enhanced Obfuscation for Software Protection in Autonomous Vehicular Cloud Computing Platforms
Muhammad Hataba; Ahmed Sherif; Reem Elkhouly
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9733885
19. Fault Tolerant and Data Oriented Scientific Workflows Management and Scheduling System in Cloud Computing
Zulfiqar Ahmad; Ali Imran Jehangiri; Nader Mohamed; Mohamed Othman; Arif Iqbal Umar
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9837056
20. TEMPOS: QoS Management Middleware for Edge Cloud Computing FaaS in the Internet of Things
Andrea Garbugli; Andrea Sabbioni; Antonio Corradi; Paolo Bellavista
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9770777
21. Fault-Tolerance in the Scope of Cloud Computing
A. U. Rehman; Rui L. Aguiar; João Paulo Barraca
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9793702
22. Toward Automated Security Analysis and Enforcement for Cloud Computing Using Graphical Models for Security
Seongmo An; Asher Leung; Jin B. Hong; Taehoon Eom; Jong Sou Park
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9828397
23. An Efficient Hybrid Ranking Method for Cloud Computing Services Based on User Requirements
Zongbao Ma; Mohammad Hossein Nejat; Hamed Vahdat-Nejad; Behnam Barzegar; Saeed Fatehi
IEEE Access
Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9817125
24. Call for Papers: Special Issue on Big Data Computing for Internet of Things and Utility and Cloud Computing
Big Data Mining and Analytics
Year: 2022 | Volume: 5, Issue: 3 | Journal Article | Publisher: TUP
https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9792624

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 19/8/2022