Internet vạn vật: lợi ích và ứng dụng (Cập nhật đến ngày 31/3/2023)

Internet vạn vật (IoT) là mạng kết nối các đồ vật và thiết bị thông qua cảm biến, phần mềm và các công nghệ khác, cho phép các đồ vật và thiết bị thu thập và trao đổi dữ liệu với nhau. Internet vạn vật lan tỏa lợi ích của mạng internet tới mọi đồ vật được kết nối, chứ không chỉ dừng lại ở phạm vi một chiếc máy tính. Khi một đồ vật được kết nối với internet, nó sẽ trở nên thông minh hơn nhờ khả năng gửi và/hoặc nhận thông tin và tự động hoạt động dựa trên các thông tin đó. Để hiểu rõ hơn Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống.

1. Sciencedirect

1. Access control mechanism for the Internet of Things based on blockchain and inner product encryption
Journal of Information Security and Applications 24 February 2023 Volume 74 (Cover date: May 2023) Article 103446
Pengchong Han, Zhouyang Zhang, Yongjun Ren
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214212623000315/pdfft?md5=73fe6d64a6e7609680ba6f3fe510ea8a&pid=1-s2.0-S2214212623000315-main.pdf

2. A feasibility study of multi-mode intelligent fusion medical data transmission technology of industrial Internet of Things combined with medical Internet of Things
Internet of Things 8 January 2023 Volume 21 (Cover date: April 2023) Article 100689
Xuhui Ding, Yue Zhang, Gaoyang Li
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660523000124/pdfft?md5=447dd6a33587a1ac620120635306dea3&pid=1-s2.0-S2542660523000124-main.pdf

3. Development of a blockchain-based marketplace for the Internet of Things data
ICT Express Available online 6 January 2023 In press, corrected proof
Luis Sánchez, Jorge Lanza, Pablo Sotres
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405959523000024/pdfft?md5=0a99b59482d89eb1df319edc178c6a63&pid=1-s2.0-S2405959523000024-main.pdf

4. Consensus mechanism for software-defined blockchain in internet of things
Internet of Things and Cyber-Physical Systems 29 December 2022 Volume 3 (Cover date: 2023) Pages 52-60
Ruihang Huang, Xiaoming Yang, P. Ajay
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S266734522200030X/pdfft?md5=b7c980953c8299bf6f3cde8f12813ade&pid=1-s2.0-S266734522200030X-main.pdf

5. Fault tolerance in fog-based Social Internet of Things
Knowledge-Based Systems 9 February 2023 Volume 265 (Cover date: 8 April 2023) Article 110376
Venus Mohammadi, Amir Masoud Rahmani, Amir Sahafi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705123001260/pdfft?md5=db46cdd43c66ff534942f42265b7d492&pid=1-s2.0-S0950705123001260-main.pdf

6. Improvement of blockchain-based multi-layer location data sharing scheme for Internet of Things
Computer Communications 9 February 2023 Volume 201 (Cover date: 1 March 2023) Pages 131-142
Hongyang Liu, Hui Huang, Qunshan Chen
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366423000427/pdfft?md5=49452f94831db4d07f2d0b5d70a180c9&pid=1-s2.0-S0140366423000427-main.pdf

7. Lightweight authentication scheme for massive MIMO on Internet of Things connectivity
Physical Communication 8 March 2023 Volume 58 (Cover date: June 2023) Article 102043
Abhishek Dwivedi, Dr. Ratish Agarwal, Dr. Piyush Kumar Shukla
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874490723000460/pdfft?md5=0603dacd7624b2d41076e9b8a57d4b4d&pid=1-s2.0-S1874490723000460-main.pdf

8. Industrial internet of things (IIoT): opportunities, challenges, and requirements in manufacturing businesses in emerging economies
Procedia Computer Science 13 January 2023 Volume 217 (Cover date: 2023) Pages 856-865
Onu Peter, Anup Pradhan, Charles Mbohwa
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050922023602/pdfft?md5=f7b6144d12711ebc4a5a9d6fea5b72e1&pid=1-s2.0-S1877050922023602-main.pdf

9. Smart office automation via faster R-CNN based face recognition and internet of things
Measurement: Sensors 27 February 2023 Volume 27 (Cover date: June 2023) Article 100719
G. Rajeshkumar, M. Braveen, A. Jeyam
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665917423000557/pdfft?md5=4f6b68954ad41a213352def23ee2e87b&pid=1-s2.0-S2665917423000557-main.pdf

10. Literal translation extraction and free translation change design of Leizhou ancient residential buildings based on artificial intelligence and Internet of Things
Sustainable Energy Technologies and Assessments 24 February 2023 Volume 56 (Cover date: March 2023) Article 103092
Yun Shi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2213138823000851/pdfft?md5=e9d7d99b4df928cad9af600d22c5f048&pid=1-s2.0-S2213138823000851-main.pdf
11. The internet of things healthcare monitoring system based on MQTT protocol
Alexandria Engineering Journal 9 February 2023 Volume 69 (Cover date: 15 April 2023) Pages 275-287
Hamoud H. Alshammari
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1110016823000881/pdfft?md5=52577063370795525e78a36cb2cfbd99&pid=1-s2.0-S1110016823000881-main.pdf

12. Dynamics modeling and optimal control for multi-information diffusion in Social Internet of Things
Digital Communications and Networks Available online 5 March 2023 In press, journal pre-proof
Yaguang Lin, Xiaoming Wang, Pengfei Wan
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864823000500/pdfft?md5=ed3412c993d198e5d878f138ec31b3bb&pid=1-s2.0-S2352864823000500-main.pdf

13. Collaborative Device-level Botnet Detection for Internet of Things
Computers & Security Available online 5 March 2023 In press, journal pre-proof Article 103172
Muhammad Hassan Nasir, Junaid Arshad, Muhammad Mubashir Khan
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167404823000822/pdfft?md5=863920fdec1b72286d1208cb32f1e763&pid=1-s2.0-S0167404823000822-main.pdf

14. Real-time robust and precise kernel learning for indoor localization under the internet of things
Signal Processing 24 February 2023 Volume 208 (Cover date: July 2023) Article 108979
Weijie Xu, Xifeng Li, Yongle Xie
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165168423000531/pdfft?md5=6abdaf89621be334a053094985c59944&pid=1-s2.0-S0165168423000531-main.pdf

15. Groundwater development and energy utilization of water environment protection based on big data and Internet of Things
Energy Reports 10 February 2023 Volume 9 (Cover date: December 2023) Pages 3048-3056
Rongjun You, Chunguang Li, Zhengguo Zhao
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352484723000902/pdfft?md5=5adc2c80a39184508bd1ac68357a0d2b&pid=1-s2.0-S2352484723000902-main.pdf

16. IBA: A secure and efficient device-to-device interaction-based authentication scheme for Internet of Things
Computer Communications 17 January 2023 Volume 200 (Cover date: 15 February 2023) Pages 171-181
Shuo Yang, Xinran Zheng, Xingjun Wang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014036642300021X/pdfft?md5=27cf6c51274c12c9460596daa890b2c5&pid=1-s2.0-S014036642300021X-main.pdf

17. Efficient heterogeneous signcryption scheme based on Edge Computing for Industrial Internet of Things
Journal of Systems Architecture 10 February 2023 Volume 136 (Cover date: March 2023) Article 102836
Shufen Niu, Honglin Shao, Caifen Wang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383762123000152/pdfft?md5=0efe1fd8ba12e031ead9fe684a8d5730&pid=1-s2.0-S1383762123000152-main.pdf

18. A cellular learning automata-based approach for self-protection and coverage problem in the Internet of Things
Internet of Things 8 February 2023 Volume 22 (Cover date: July 2023) Article 100718
Shengchao Su, Xiang Ju
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660523000410/pdfft?md5=c11662588ab986df3a2b0d81e78e402b&pid=1-s2.0-S2542660523000410-main.pdf

19. Blockchain-assisted internet of things framework in smart livestock farming
Internet of Things 5 March 2023 Volume 22 (Cover date: July 2023) Article 100739
Dr. Mohammed Alshehri
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660523000628/pdfft?md5=6b1a60e82d10ea40a111b3c8e9e83276&pid=1-s2.0-S2542660523000628-main.pdf

20. Top 12 layer-wise security challenges and a secure architectural solution for Internet of Things
Computers and Electrical Engineering 24 November 2022 Volume 105 (Cover date: January 2023) Article 108487
Sriranga Narasimha Gandhi Aryavalli, Hemantha Kumar
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045790622007029/pdfft?md5=ae46f5d13df000f3c7be95f54c77379b&pid=1-s2.0-S0045790622007029-main.pdf

21. STSIR: An individual-group game-based model for disclosing virus spread in Social Internet of Things
Journal of Network and Computer Applications 28 February 2023 Volume 214 (Cover date: May 2023) Article 103608
Guowen Wu, Lanlan Xie, Shui Yu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804523000279/pdfft?md5=6cef1297708cc39039544f8074651bf8&pid=1-s2.0-S1084804523000279-main.pdf

22. Conditional privacy-preserving message authentication scheme for cross-domain Industrial Internet of Things
Ad Hoc Networks 8 March 2023 Volume 144 (Cover date: 1 May 2023) Article 103137
Hong Zhong, Chengdong Gu, Debiao He
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1570870523000574/pdfft?md5=61deb06d52648dd01dd3701392633041&pid=1-s2.0-S1570870523000574-main.pdf

23. Voting-based Ensemble Learning approach for Cyber Attacks Detection in Industrial Internet of Things
Procedia Computer Science 31 January 2023 Volume 218 (Cover date: 2023) Pages 1752-1759
Roopa Golchha, Apoorv Joshi, Govind Prasad Gupta
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050923001539/pdfft?md5=db3a50b42b38aba1508da66040e99c88&pid=1-s2.0-S1877050923001539-main.pdf

24. Deep learning and metaheuristics application in internet of things: A literature review
Microprocessors and Microsystems 15 February 2023 Volume 98 (Cover date: April 2023) Article 104792
Mohamed Akram khelili, Sihem slatnia, Seyedali mirjalili
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141933123000388/pdfft?md5=16923f144f769d12a97493fd195eabf8&pid=1-s2.0-S0141933123000388-main.pdf

25. Energy-efficient anchor activation protocol for non-cooperative localization of Industrial Internet of Things (IIoT)
ICT Express Available online 14 January 2023 In press, corrected proof
Ruhul Amin Khalil, Nasir Saeed, Ali Hamdan Alenezi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405959523000048/pdfft?md5=85df1ba927dffad6b797417ace820a86&pid=1-s2.0-S2405959523000048-main.pdf

26. Scalable anomaly-based intrusion detection for secure Internet of Things using generative adversarial networks in fog environment
Journal of Network and Computer Applications 11 March 2023 Volume 214 (Cover date: May 2023) Article 103622
Wei Yao, Han Shi, Hai Zhao
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804523000413/pdfft?md5=a9175d10dbdfdf44370d8169e28ca701&pid=1-s2.0-S1084804523000413-main.pdf

27. Urban fire emergency management based on big data intelligent processing system and Internet of Things
Optik 17 December 2022 Volume 273 (Cover date: February 2023) Article 170433
Tong Peng, Wang Ke
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030402622016916/pdfft?md5=5b192510128d912c3b77300dda294e8c&pid=1-s2.0-S0030402622016916-main.pdf

28. An access control scheme for distributed Internet of Things based on adaptive trust evaluation and blockchain
High-Confidence Computing 9 February 2023 Volume 3, Issue 1 (Cover date: March 2023) Article 100104
Wenxian Jiang, Zerui Lin, Jun Tao
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667295223000028/pdfft?md5=d8db635f875156dfdfbd83484a9d5061&pid=1-s2.0-S2667295223000028-main.pdf

29. A comparative study of supervised Machine Learning classifiers for Intrusion Detection in Internet of Things
Procedia Computer Science 31 January 2023 Volume 218 (Cover date: 2023) Pages 2049-2057
Naveen Saran, Nishtha Kesswani
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877050923001813/pdfft?md5=6837df2b30569c39aad80f77a38b47e9&pid=1-s2.0-S1877050923001813-main.pdf

30. Integrated analysis of power and performance for cutting edge Internet of Things microprocessor architectures
Microprocessors and Microsystems 5 March 2023 Volume 98 (Cover date: April 2023) Article 104815
Ramesh Krishnamoorthy, Kalimuthu Krishnan, Bharatiraja Chokkalingam
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141933123000613/pdfft?md5=18218e4bcc5daebe51050e6ea9f2f3ba&pid=1-s2.0-S0141933123000613-main.pdf
31. CAP2M..÷Contingent Anonymity Preserving Privacy Method for the Internet of Things Services
Computers and Electrical Engineering 3 March 2023 Volume 107 (Cover date: April 2023) Article 108640
Chandu Thota, Constandinos Mavromoustakis, George Mastorakis
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045790623000654/pdfft?md5=2e470b93043473d04438a49e594d92bc&pid=1-s2.0-S0045790623000654-main.pdf

32. Multivariate time series anomaly detection with adversarial transformer architecture in the Internet of Things
Future Generation Computer Systems 6 March 2023 Volume 144 (Cover date: July 2023) Pages 244-255
Fanyu Zeng, Mengdong Chen, Wenzhong Tang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X23000560/pdfft?md5=ef0558929d7519c4dfa237fe34f43aad&pid=1-s2.0-S0167739X23000560-main.pdf

33. On the use of Blockchain to enable a highly scalable Internet of Things Data Marketplace
Internet of Things 18 February 2023 Volume 22 (Cover date: July 2023) Article 100722
Víctor González, Luis Sánchez, Alberto E. García
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660523000458/pdfft?md5=78201d6f12af549ddbbd3e117c7166c7&pid=1-s2.0-S2542660523000458-main.pdf

34. Towards machine-learning-driven effective mashup recommendations from big data in mobile networks and the Internet-of-Things
Digital Communications and Networks 12 December 2022 Volume 9, Issue 1 (Cover date: February 2023)Pages 138-145
Yueshen Xu, Zhiying Wang, Rui Li
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864822002772/pdfft?md5=68df39d7b249230c3b5d57eeb4fea87f&pid=1-s2.0-S2352864822002772-main.pdf

35. Ensuring construction material provenance using Internet of Things and blockchain: Learning from the food industry
Journal of Industrial Information Integration 8 March 2023 Volume 33 (Cover date: June 2023) Article 100455
Jinying Xu, Jinfeng Lou, Chen Chen
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452414X23000286/pdfft?md5=9b3c2931ac2c2dd2975f6a5cb2884f72&pid=1-s2.0-S2452414X23000286-main.pdf

36. Safety management of Internet of Things engineering construction based on GPU parallel computing
Optik 17 December 2022 Volume 273 (Cover date: February 2023) Article 170447
Haitao Chi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0030402622017053/pdfft?md5=2d0a15630b57bb0a821f77aef222537d&pid=1-s2.0-S0030402622017053-main.pdf

37. Smart microgrid with the internet of things for adequate energy management and analysis
Computers and Electrical Engineering 27 December 2022 Volume 106 (Cover date: March 2023) Article 108556
R Sitharthan, S Vimal, T Eswaran
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045790622007716/pdfft?md5=cb252ea86291759455afb21fb46aeb3c&pid=1-s2.0-S0045790622007716-main.pdf

38. Smart object recommendation based on topic learning and joint features in the social internet of things
Digital Communications and Networks6 May 2022Volume 9, Issue 1 (Cover date: February 2023)Pages 22-32
Hongfei ZhangLi ZhuKaiqi Zhang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864822000748/pdfft?md5=dab55b8173dbb4b1fb3c36eee2ec52b5&pid=1-s2.0-S2352864822000748-main.pdf

39. Research on the construction process of human resources supply chain of small and micro enterprises based on Internet of Things technology
Internet of Things 7 February 2023 Volume 22 (Cover date: July 2023) Article 100714
Lin Zhang, Qianqian Lu, Shanshan Wu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660523000379/pdfft?md5=9855b23786a2945e9415100e1fd4c0fe&pid=1-s2.0-S2542660523000379-main.pdf
40. A post quantum secure multi-party collaborative signature with deterability in the Industrial Internet of Things
Future Generation Computer Systems 15 December 2022 Volume 141 (Cover date: April 2023) Pages 663-676
Jinhui Liu, Jiaming Wen, Yong Yu
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X22003983/pdfft?md5=12de35c8ac01f067631d0eb28d6215ae&pid=1-s2.0-S0167739X22003983-main.pdf

41. Anomaly-based intrusion detection system in the Internet of Things using a convolutional neural network and multi-objective enhanced Capuchin Search Algorithm
Journal of Parallel and Distributed Computing 9 January 2023 Volume 175 (Cover date: May 2023) Pages 1-21
Hossein Asgharzadeh, Ali Ghaffari, Farhad Soleimanian Gharehchopogh
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0743731522002611/pdfft?md5=c88358dd9517c1f66abf98e52d32ce4c&pid=1-s2.0-S0743731522002611-main.pdf

42. A Substitution box for Lightweight Ciphers to Secure Internet of Things
Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences Available online 16 March 2023 In press, journal pre-proof
V. Panchami, Mahima Mary Mathews
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319157823000642/pdfft?md5=46388f72fa3dab97069e55999f00882b&pid=1-s2.0-S1319157823000642-main.pdf

43. A new deep-learning with swarm based feature selection for intelligent intrusion detection for the Internet of things
Measurement: Sensors 13 February 2023 Volume 26 (Cover date: April 2023) Article 100700
R. Anushiya, V. S. Lavanya
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2665917423000363/pdfft?md5=d396b8b77be001b130c8074e6baebb37&pid=1-s2.0-S2665917423000363-main.pdf

44. Blockchain-based trust mechanism for digital twin empowered Industrial Internet of Things
Future Generation Computer Systems 10 November 2022 Volume 141 (Cover date: April 2023) Pages 16-27
Sasikumar A.Subramaniyaswamy Vairavasundaram, Ajith Abraham
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X22003636/pdfft?md5=c9c8c793b20dfd89aa6ca1bd5a6ae766&pid=1-s2.0-S0167739X22003636-main.pdf

45. Big data analytics challenges to implementing the intelligent Industrial Internet of Things (IIoT) systems in sustainable manufacturing operations
Technological Forecasting and Social Change 26 February 2023 Volume 190 (Cover date: May 2023) Article 122401
Quansong Qi, Zhiyong Xu, Pratibha Rani
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040162523000860/pdfft?md5=f051473bd1b738e360b3eaa75e8589e4&pid=1-s2.0-S0040162523000860-main.pdf

46. Internet-of-Things-augmented dynamic route planning approach to the airport baggage handling system
Computers & Industrial Engineering 22 November 2022 Volume 175 (Cover date: January 2023) Article 108802
Xiuqing Yang, Ruchen Feng, Mingyao Qi
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360835222007902/pdfft?md5=45c4ae02be975cb2be5eda9bda68a687&pid=1-s2.0-S0360835222007902-main.pdf

47. Smart monitoring solution through internet of things utilization to achieve resilient preservation
Ain Shams Engineering Journal 27 January 2023 Volume 14, Issue 6 (Cover date: June 2023) Article 102176
Nouran Mohamed El Abd
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090447923000655/pdfft?md5=abfb43a1ffc01b388d7988dba77404b7&pid=1-s2.0-S2090447923000655-main.pdf

48. An adaptive data coding scheme for energy consumption reduction in SDN-based Internet of Things
Computer Networks 13 December 2022 Volume 221 (Cover date: February 2023) Article 109528
Shahab Salehi, Hamed Farbeh, Alireza Rokhsari
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S138912862200562X/pdfft?md5=4b5db852b87f569ce90fdb463ea164aa&pid=1-s2.0-S138912862200562X-main.pdf

49. Towards developing a machine learning-metaheuristic-enhanced energy-sensitive routing framework for the internet of things
Microprocessors and Microsystems 14 December 2022 Volume 96 (Cover date: February 2023) Article 104747
Ali Seyfollahi, Tania Taami, Ali Ghaffari
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0141933122002769/pdfft?md5=1d583a46d1cfdab930e908133debf00b&pid=1-s2.0-S0141933122002769-main.pdf

50. A construction accident prevention system based on the Internet of Things (IoT)
Safety Science 24 November 2022 Volume 159 (Cover date: March 2023) Article 106012
Minglong Zhang, Nariman Ghodrati, Sira Yongchareon
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925753522003514/pdfft?md5=c783a9c11698604c5e372994e4cdf29f&pid=1-s2.0-S0925753522003514-main.pdf

51. Semantics-based privacy by design for Internet of Things applications
Future Generation Computer Systems 31 August 2022 Volume 138 (Cover date: January 2023) Pages 280-295
Lamya Alkhariji, Suparna De, Charith Perera
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X22002746/pdfft?md5=3b740446aa9d25ac008f02e1896affca&pid=1-s2.0-S0167739X22002746-main.pdf

52. A digital decision approach for scheduling process planning of shared bikes under Internet of Things environment
Applied Soft Computing 19 December 2022 Volume 133 (Cover date: January 2023) Article 109934
Xianyu Wu, Jie Lin, Jingxue Guo
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494622009838/pdfft?md5=df47faa67cfda6237284116b74037dd4&pid=1-s2.0-S1568494622009838-main.pdf

53. Optimization of a sequencing batch reactor with the application of the Internet of Things
Water Research 18 December 2022 Volume 229 (Cover date: 1 February 2023) Article 119511
Hyuck Kwon, Hyun-Jin Kang, Jaeho Bae
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0043135422014567/pdfft?md5=c81bbfb9bfbf646ca7a8f8fb62518499&pid=1-s2.0-S0043135422014567-main.pdf
54. Multi-index evaluation learning-based computation offloading optimization for power internet of things
Physical Communication 19 November 2022 Volume 56 (Cover date: February 2023) Article 101949
Jiangang Lu, Zhan Shi, Sunxuan Zhang
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874490722002269/pdfft?md5=ac3be8d0696896170975572511cf1b4a&pid=1-s2.0-S1874490722002269-main.pdf

55. Optimal management of parking lots as a big data for electric vehicles using internet of things and Long–Short term Memory
Energy 4 January 2023 Volume 268 (Cover date: 1 April 2023) Article 126613
Xuefeng Ding, Qihong Gan, Mir Pasha Shaker
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544223000075/pdfft?md5=562f3fd63e4887db6126699c8e88b0bb&pid=1-s2.0-S0360544223000075-main.pdf

56. A deep learning approach for intrusion detection in Internet of Things using focal loss function
Internet of Things 16 January 2023 Volume 22 (Cover date: July 2023) Article 100699
Ayesha S. Dina, A. B. Siddique, D. Manivannan
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660523000227/pdfft?md5=71f31debfb6e8df25f25fbb4375ad143&pid=1-s2.0-S2542660523000227-main.pdf

57. A virtual network model for gateway media access control virtualisation in Large Scale Internet of Things
Internet of Things 27 December 2022 Volume 21 (Cover date: April 2023) Article 100668
Prosper Zanu Sotenga, Karim Djouani, Anish Matthew Kurien
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2542660522001494/pdfft?md5=1e91a1e58d95ccb645e35a2c6f50f4bb&pid=1-s2.0-S2542660522001494-main.pdf

58. A virtual gateway media access placement approach for large-scale Internet of Things
Journal of Network and Computer Applications 9 November 2022 Volume 209 (Cover date: January 2023) Article 103543
Prosper Zanu Sotenga, Karim Djouani, Anish Matthew Kurien
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804522001849/pdfft?md5=165554f2a0aab82097050b2c11412c21&pid=1-s2.0-S1084804522001849-main.pdf

59. Impact on blockchain-based AI/ML-enabled big data analytics for Cognitive Internet of Things environment
Computer Communications 1 November 2022 Volume 197 (Cover date: 1 January 2023) Pages 173-185
Ankush Mitra, Basudeb Bera, Ilsun You
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S014036642200398X/pdfft?md5=8ad25298c9cad8aecf994276be7be8f1&pid=1-s2.0-S014036642200398X-main.pdf

60. An ensemble deep learning model for cyber threat hunting in industrial internet of things
Digital Communications and Networks 28 September 2022 Volume 9, Issue 1 (Cover date: February 2023) Pages 101-110
Abbas Yazdinejad, Mostafa Kazemi, Hadis Karimipour
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864822001833/pdfft?md5=3af15d11843acaf5fb9c5447b7d4d43c&pid=1-s2.0-S2352864822001833-main.pdf

Nguồn: Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 31/3/2023