Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong y học (Cập nhật đến ngày 8/7/2022)

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang có xu hướng được ứng dụng mạnh mẽ trong y học như: chẩn đoán bệnh; nghiên cứu, phát triển thuốc; tối ưu hóa cho điều trị từng cá nhân; chỉnh sửa gen. Tuy nhiên, dù AI phát triển trong y học đến đâu cũng không thể thay thế hoàn toàn bác sỹ trong quá trình thăm khám và chữa trị, chẳng hạn như AI không thể thực hiện ca phẫu thuật não tự động - nơi mà đôi khi các bác sỹ phẫu thuật phải thay đổi cách tiếp cận của họ ngay khi tổn thương được bộc lộ và nhìn thấy. Để hiểu rõ hơn Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia xin giới thiệu một số bài nghiên cứu đã được xuất bản chính thức và các bài viết được chấp nhận đăng trên những cơ sở dữ liệu học thuật chính thống.

1. Sciendriect

1. Application of artificial intelligence in the diagnosis and prognostic prediction of ovarian cancer

Computers in Biology and Medicine 13 May 2022 Volume 146 (Cover date: July 2022) Article 105608

Jingyang Zhou, Weiwei Cao, Ying Fu

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482522004000/pdfft?md5=7c4dcca03a3f1743cd3eff48c7017a06&pid=1-s2.0-S0010482522004000-main.pdf

2. The variant artificial intelligence easy scoring (VARIES) system

Computers in Biology and Medicine 14 April 2022 Volume 145 (Cover date: June 2022) Article 105492

Taghrid Aloraini, Abdulrhman Aljouie, Ahmed Alfares

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0010482522002840/pdfft?md5=1a9049bcabc6289f844729ce9fc8cee8&pid=1-s2.0-S0010482522002840-main.pdf

3. Radiotherapy Standardisation and Artificial Intelligence within the National Cancer Institute's Clinical Trials Network

Clinical Oncology 11 December 2021 Volume 34, Issue 2 (Cover date: February 2022) Pages 128-134

S. H. Lee, H. Geng, Y. Xiao

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0936655521004398/pdfft?md5=1513a71eb24590bcc3e2f298cd2dd923&pid=1-s2.0-S0936655521004398-main.pdf

4. Artificial intelligence and Psychiatry: An overview

Asian Journal of Psychiatry 12 February 2022 Volume 70 (Cover date: April 2022) Article 103021

Adwitiya Ray, Akansha Bhardwaj, Rajiv Gupta

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876201822000193/pdfft?md5=13229496f8875e177042e57a6c04719c&pid=1-s2.0-S1876201822000193-main.pdf

5. Use of artificial intelligence in emergency radiology: An overview of current applications, challenges, and opportunities

Clinical Imaging 30 May 2022 Volume 89 (Cover date: September 2022) Pages 61-67

Khalid Al-Dasuqi, Michele H. Johnson, Joseph J. Cavallo

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899707122001474/pdfft?md5=0be723e3301f68cf18e95680da50e939&pid=1-s2.0-S0899707122001474-main.pdf

6. Artificial intelligence in gastrointestinal and hepatic imaging: past, present and future scopes

Clinical Imaging 20 April 2022 Volume 87 (Cover date: July 2022) Pages 43-53

Darshan Gandhi, Tushar Garg, Andrew Smith

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899707122001048/pdfft?md5=0b3ff1b0993af99a770115c674d6f555&pid=1-s2.0-S0899707122001048-main.pdf

7. Current imaging of PE and emerging techniques: is there a role for artificial intelligence?

Clinical Imaging 10 May 2022 Volume 88 (Cover date: August 2022) Pages 24-32

Lea Azour, Jane P. Ko, William H. Moore

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0899707122001371/pdfft?md5=be476541ee507e8f5f70443ac37e7c91&pid=1-s2.0-S0899707122001371-main.pdf

8. Improving the Quality of Care in Radiation Oncology using Artificial Intelligence

Clinical Oncology 7 December 2021 Volume 34, Issue 2 (Cover date: February 2022) Pages 89-98

S. M. H. Luk, E. C. Ford, A. M. Kalet

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0936655521004301/pdfft?md5=ccd99979898ced9bc6513b57f6309cf3&pid=1-s2.0-S0936655521004301-main.pdf

9. Advances in artificial intelligence techniques drive the application of radiomics in the clinical research of hepatocellular carcinoma

iLIVER 10 March 2022 Volume 1, Issue 1 (Cover date: March 2022) Pages 49-54

Jingwei Wei, Meng Niu, Jie Tian

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S277294782200007X/pdfft?md5=af5ae0c34f1848a9867f7206dba322a8&pid=1-s2.0-S277294782200007X-main.pdf

10. Application and performance of artificial intelligence technology in cytopathology

Acta Histochemica 30 March 2022 Volume 124, Issue 4 (Cover date: May 2022) Article 151890

Aziza R. Alrafiah

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0065128122000496/pdfft?md5=e386d6bc3ca03907c0e606e6c27177cb&pid=1-s2.0-S0065128122000496-main.pdf

11. Application and potential of artificial intelligence in neonatal medicine

Seminars in Fetal and Neonatal Medicine Available online 18 April 2022 In press, corrected proof Article 101346

T'ng Chang Kwok, Caroline Henry, Don Sharkey

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1744165X22000257/pdfft?md5=8bcd0a42895732aaaca1f29d85cd5349&pid=1-s2.0-S1744165X22000257-main.pdf

12. A systematic review of artificial intelligence for pediatric physiotherapy practice: Past, present, and future

Neuroscience Informatics 25 January 2022 Volume 2, Issue 4 (Cover date: December 2022) Article 100045

Ravula Sahithya Ravali, Thangavel Mahalingam Vijayakumar, Tintu Thomas

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772528622000073/pdfft?md5=b76cc75a0a5f8750bdaf0a78a156b148&pid=1-s2.0-S2772528622000073-main.pdf

13. Reflection on the equitable attribution of responsibility for artificial intelligence-assisted diagnosis and treatment decisions

Intelligent Medicine Available online 18 May 2022 In press, journal pre-proof

Antian Chen, Chenyu Wang, Xinqing Zhang

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2667102622000353/pdfft?md5=58c7de10ee87554408c6add9369f4928&pid=1-s2.0-S2667102622000353-main.pdf

14. Prognostic impact of artificial intelligence-based volumetric quantification of the solid part of the tumor in clinical stage 0-I adenocarcinoma

Lung Cancer 11 June 2022 Volume 170 (Cover date: August 2022) Pages 85-90

Yohei Kawaguchi, Yoshihisa Shimada, Norihiko Ikeda

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169500222004718/pdfft?md5=435888a26d0e1e600d33a7782015c56f&pid=1-s2.0-S0169500222004718-main.pdf

15. Challenges of Radiology education in the era of artificial intelligence

Radiología (English Edition) 15 February 2022 Volume 64, Issue 1 (Cover date: January–February 2022) Pages 54-59

L. Gorospe-Sarasúa, J. M. Muñoz-Olmedo, R. de Luis-García

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2173510721000859/pdfft?md5=211ae75ea25f81b21d520b84ef4f5d2f&pid=1-s2.0-S2173510721000859-main.pdf

16. Artificial Intelligence -based technologies in nursing: A scoping literature review of the evidence

International Journal of Nursing Studies 7 December 2021 Volume 127 (Cover date: March 2022) Article 104153

Hanna von Gerich, Hans Moen, Laura-Maria Peltonen

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020748921002984/pdfft?md5=ba61dbc689a2b17c021d66f68f508427&pid=1-s2.0-S0020748921002984-main.pdf

17. Attempting cardiac arrest prediction using artificial intelligence on vital signs from Electronic Health Records

Smart Health 23 May 2022 Volume 25 (Cover date: September 2022) Article 100294

Bassel Soudan, Fetna F. Dandachi, Ali Bou Nassif

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352648322000290/pdfft?md5=4d931ade54092cbab032316b8edb4b8a&pid=1-s2.0-S2352648322000290-main.pdf

18. Artificial intelligence for renal cancer: From imaging to histology and beyond

Asian Journal of Urology Available online 18 June 2022 In press, uncorrected proof

Karl-Friedrich Kowalewski, Luisa Egen, Giovanni Cacciamani

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221438822200042X/pdfft?md5=b91ae066216fb187a37afd9fc3d73acc&pid=1-s2.0-S221438822200042X-main.pdf

19. Is it useful to use computerized tomography image-based artificial intelligence modelling in the differential diagnosis of chronic otitis media with and without cholesteatoma?

American Journal of Otolaryngology 22 February 2022 Volume 43, Issue 3 (Cover date: May–June 2022) Article 103395

Orkun Eroğlu, Yeşim Eroğlu, Şinasi Yalçın

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0196070922000229/pdfft?md5=be5093d7b4e57d698dccad24f4d4210e&pid=1-s2.0-S0196070922000229-main.pdf

20. Registries, Databases and Repositories for Developing Artificial Intelligence in Cancer Care

Clinical Oncology 23 December 2021 Volume 34, Issue 2 (Cover date: February 2022) Pages e97-e103

J. W. Wang, M. Williams

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0936655521004593/pdfft?md5=8a712b8e9813a98825862a26b4f5abf5&pid=1-s2.0-S0936655521004593-main.pdf

21. Fulfilling the Promise of Artificial Intelligence in the Health Sector: Let’s Get Real

Value in Health 14 January 2022 Volume 25, Issue 3 (Cover date: March 2022) Pages 368-373

Tiago Cravo Oliveira Hashiguchi, Jillian Oderkir,k, Luke Slawomirski

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1098301521032253/pdfft?md5=c3c287c9d966183a615ea8e1ca91b70d&pid=1-s2.0-S1098301521032253-main.pdf

22. Implementation and Evaluation of an Artificial Intelligence Driven Simulation to Improve Resident Communication With Primary Care Providers

Academic Pediatrics 17 December 2021 Volume 22, Issue 3 (Cover date: April 2022) Pages 503-505

Conor Merritt, Michael Glisson, Matthew Zackoff

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876285921006276/pdfft?md5=2c8406d4ac2ad2caa66bde98866a8c18&pid=1-s2.0-S1876285921006276-main.pdf

23. Explainable artificial intelligence (XAI) in deep learning-based medical image analysis

Medical Image Analysis 4 May 2022 Volume 79 (Cover date: July 2022) Article 102470

Bas H. M. van der Velden, Hugo J. Kuijf, Max A. Viergever

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1361841522001177/pdfft?md5=6bab0411c165cb540faff44306586263&pid=1-s2.0-S1361841522001177-main.pdf

2. Springer

1. Augmented Intelligence in Joint Replacement Surgery: How can artificial intelligence (AI) bridge the gap between the man and the machine?

Vaibhav Bagaria, Anjali Tiwari in Arthroplasty (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs42836-021-00108-1.pdf

2. Big Data and Artificial Intelligence for Precision Medicine in the Neuro-ICU: Bla, Bla, Bla

Giuseppe Citerio in Neurocritical Care (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12028-021-01427-6.pdf

3. Artificial Intelligence and Chatbots in Psychiatry

Kay T. Pham, Amir Nabizadeh, Salih Selek MD in Psychiatric Quarterly (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11126-022-09973-8.pdf

4. Autofluorescence and Artificial Intelligence: The Future of Parathyroid Surgery?

Quan-Yang Duh MD, Stephanie N. Davis MD in Annals of Surgical Oncology (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1245%2Fs10434-022-11732-9.pdf

5. ASO Author Reflections: Applications of Artificial Intelligence in Oesophago-Gastric Malignancies—Present Work and Future Directions

Swathikan Chidambaram MBBS, BSc, MRCS… in Annals of Surgical Oncology (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1245%2Fs10434-021-10907-0.pdf

6. Artificial Intelligence and Machine Learning for Safe Medicines

Andrew Bate, Yuan Luo in Drug Safety (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs40264-022-01177-0.pdf

7. Exponential growth of systematic reviews assessing artificial intelligence studies in medicine: challenges and opportunities

Thilo von Groote, Narges Ghoreishi, Maria Björklund… in Systematic Reviews (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs13643-022-01984-7.pdf

8. Artificial intelligence and machine learning: an introduction for orthopaedic surgeons

R. Kyle Martin, Christophe Ley… in Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00167-021-06741-2.pdf

9. Assessing the clinical performance of artificial intelligence software for prostate cancer detection on MRI

Tobias Penzkofer, Anwar R Padhani, Baris Turkbey, Hashim U Ahmed in European Radiology (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00330-022-08609-6.pdf

10. Real-World Guidance from Artificial Intelligence? Predicting Outcomes of Inflammatory Bowel Disease Using Machine Learning

Danny Con, Abhinav Vasudevan in Digestive Diseases and Sciences (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs10620-022-07511-x.pdf

11. Artificial intelligence in orthopedics: three strategies for deep learning with orthopedic specific imaging

Sunho Ko, Ayoosh Pareek, Du Hyun Ro… in Knee Surgery, Sports Traumatology, Arthroscopy (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00167-021-06838-8.pdf

12. Artificial intelligence and robotics in TKA surgery: promising options for improved outcomes?

Rüdiger von Eisenhart-Rothe… in Knee Surgery, Sports Traumatology,  Arthroscopy  (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00167-022-07035-x.pdf

13. Possible strategies for use of artificial intelligence in screen-reading of mammograms, based on retrospective data from 122,969 screening examinations

Marthe Larsen, Camilla F. Aglen, Solveig R. Hoff, Håkon Lund-Hanssen… in European Radiology (2022)

https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs00330-022-08909-x.pdf

3. IEEE

1. Artificial Intelligence Based Blood Pressure Estimation From Auscultatory and Oscillometric Waveforms: A Methodological Review

Ahmadreza Argha;Branko G. Celler;Nigel H. Lovell

IEEE Reviews in Biomedical Engineering

Year: 2022 | Volume: 15 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore-ieee-org.dbvista.idm.oclc.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9271819

2. GlauCUTU: Time Until Perceived Virtual Reality Perimetry With Humphrey Field Analyzer Prediction-Based Artificial Intelligence

Patthapol Kunumpol;Nichapa Lerthirunvibul;Phongphan Phienphanich;Adirek Munthuli;Kanjapat Temahivong;Visanee Tantisevi;Anita Manassakorn;Sunee Chansangpetch;Rath Itthipanichpong;Kitiya Ratanawongphaibul;Prin Rojanapongpun;Charturong Tantibundhit

IEEE Access

Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore-ieee-org.dbvista.idm.oclc.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9745592

3. Artificial Intelligence-Based Cyber-Physical System for Severity Classification of Chikungunya Disease

Dilbag Singh;Manjit Kaur;Vijay Kumar;Mohamed Yaseen Jabarulla;Heung-No Lee

IEEE Journal of Translational Engineering in Health and Medicine

Year: 2022 | Volume: 10 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore-ieee-org.dbvista.idm.oclc.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9764680

4. Review of Artificial Intelligence Techniques in Chronic Obstructive Lung Disease

Konstantinos P. Exarchos;Agapi Aggelopoulou;Aikaterini Oikonomou;Theodora Biniskou;Vasiliki Beli;Eirini Antoniadou;Konstantinos Kostikas

IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics

Year: 2022 | Volume: 26, Issue: 5 | Journal Article | Publisher: IEEE

https://ieeexplore-ieee-org.dbvista.idm.oclc.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9653811

Theo Cục thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, 8/7/2022