Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ quốc gia

Ngày 22/12/2022 tại Hà Nội, Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia (Cục Thông tin) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Xuân Định - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Nam Hải-Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Khoa học và Công nghệ. Về phía Cục Thông tin, có sự tham dự của ông Trần Đắc Hiến, Bí thư Đảng ủy, Cục Trưởng Cục Thông tin; các Phó Cục trưởng cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng và toàn thể các công chức, viên chức của Cục Thông tin.

Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia Trần Đắc Hiến phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Cục trưởng Trần Đắc Hiến cho biết, năm 2022 là một năm có rất nhiều biến động, cả nước cơ bản đã thoát khỏi đại dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế, kinh tế đã có nhiều khởi sắc, đặc biệt là tốc độ tăng trưởng GDP của năm 2022 dự kiến trên 8%. Năm 2022, Cục Thông tin đã đạt được rất nhiều thành tích trong công tác, hoàn thành 100% các nhiệm vụ chuyên môn, chính trị do Bộ Khoa học và Công nghệ giao.

Năm 2023, dự báo là năm sẽ tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường cả tình hình trong nước và quốc tế. Các nhiệm vụ của Cục Thông tin cũng không nằm ngoài bối cảnh đó. Cục trưởng Trần Đắc Hiến tin tưởng toàn thể công chức, viên chức của Cục Thông tin sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chủ động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác lãnh đạo, quản lý, cũng như nhu cầu của cộng đồng khoa học, của người dân và doanh nghiệp. 

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cục Thông tin

Trình bày Báo cáo kết quả công tác năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của Cục Thông tin, ông Vũ Anh Tuấn, Phó Cục Trưởng Cục Thông tin cho biết: Về công tác quản lý nhà nước về thông tin, thống kê KH&CN, trong năm 2022, Cục Thông tin tiếp tục nghiên cứu, rà soát, xây dựng và hoàn thiện hành lang pháp lý phục vụ công tác quản lý và tổ chức thực hiện hoạt động thông tin, thống kê, thư viện KH&CN. Đến nay, các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện KH&CN đã được cấp có thẩm quyền ban hành tương đối đầy đủ và có tính khả thi, đáp ứng tốt công tác quản lý nhà nước cũng như hoạt động thông tin, thống kê, thư viện KH&CN trên cả nước.

Cục Thông tin đã xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ ban hành Thông tư số 6/2022/TT-BKHCN ngày 31/5/2022 ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật các dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực thông tin, thống kê, thư viện khoa học và công nghệ; xây dựng, trình Lãnh đạo Bộ Dự thảo 2 Thông tư sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới quản lý và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Cục Thông tin đã tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản pháp luật trong lĩnh vực thông tin, thống kê KH&CN và đổi mới sáng tạo (ĐMST); thường xuyên phối hợp công tác, hướng dẫn đầu mối thông tin của các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện các văn bản pháp luật trong lĩnh vực thông tin và thống kê KH&CN và ĐMST đã được ban hành.

Về hoạt động sự nghiệp: Cục Thông tin đã tổ chức biên soạn và xuất bản nhiều sản phẩm thông tin KH&CN quan trọng, có giá trị như: Sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2021; Sách Khoa học và Công nghệ thế giới năm 2022; biên soạn, xuất bản trên 1.500 tin tức về KHCN và ĐMST; 48 Bản tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; 12 Tổng luận khoa học-công nghệ-kinh tế và 12 Bản tin phục vụ lãnh đạo; tổ chức hoạt động Website Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL) tập hợp trên 135 tạp chí khoa học tham gia.

Năm 2022, Cục Thông tin đã tổ chức thành công 02 cuộc điều tra: (1) Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ và (2) Điều tra ĐMST trong doanh nghiệp, trong đó đã thí điểm sử dụng phần mềm thu thập Phiếu điều tra thống kê KH&CN trực tuyến để áp dụng song song với điều tra phiếu giấy trong cuộc Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Thường xuyên đôn đốc việc thực chế độ báo cáo thống kê phục vụ xử lý và phân tích thông tin để thực hiện chế độ báo cáo thống kê quốc gia về KH&CN.

Bên cạnh đó, công tác thư viện cũng là điểm mạnh của Cục Thông tin, Cục Thông tin đã xây dựng, cập nhật và công bố thông tin nhiệm vụ KH&CN các cấp và công bố KH&CN trong nước trên Hệ thống thông tin KH&CN (sti.vista.gov.vn) để phục vụ bạn đọc tham khảo. Đã tổ chức thành công chuỗi hoạt động nhằm quảng bá các nguồn tin KH&CN và hỗ trợ nâng cao năng lực nghiên cứu cho người dùng. Ngoài ra, đã tìm kiếm, chọn lọc, tổng hợp danh mục hơn 3.000 tài liệu nghiên cứu theo các lĩnh vực định hướng tại Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 từ các CSDL KH&CN quốc tế được mua quyền truy cập và giới thiệu trên Cổng thông tin Vista để phổ biến tới cộng đồng khoa học và bạn đọc. Cục Thông tin đã cung cấp đầy đủ thông tin về các đề tài có sử dụng ngân sách nhà nước liên quan đến đề xuất đặt hàng của các đơn vị thuộc Bộ, ban, ngành và địa phương; phúc đáp các công văn yêu cầu tra cứu thông tin liên quan đến nhiệm vụ KH&CN các cấp phục vụ các hội đồng xét duyệt các nhiệm vụ KH&CN các cấp.

Ngoài ra, Cục Thông tin là cơ quan chủ trì, điều phối hoạt động của Liên hợp Thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN. Đến nay, Liên hợp đã có gần 100 đơn vị tham gia là thành viên chính thức và quan sát viên. Năm 2022, Cục Thông tin đã phối hợp với 7 đơn vị thụ hưởng CSDL Science hình thành nhóm 7+1 để tăng cường phối hợp trong việc chia sẻ, khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn tin KH&CN.

Cơ sở dữ liệu KH&CN tiếp tục được duy trì và cập nhật. Cơ sở dữ liệu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN đã được thực hiện công khai; cung cấp tài khoản và hướng dẫn các đầu mối thông tin tại các bộ, ngành, địa phương truy cập toàn văn cũng như cập nhật thông tin lên hệ thống CSDL này tại địa chỉ sti.vista.gov.vn.

Hệ thống mạng thông tin KH&CN Việt Nam tại Cục Thông tin hoạt động ổn định, an toàn, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu thông tin cho người dùng tin; hỗ trợ các đơn vị tổ chức hội nghị, hội thảo, họp trực tuyến; phối hợp với các điểm cầu của các đơn vị trong Bộ tổ các cuộc họp giao ban trực tuyến.

Cổng thông tin “vista.gov.vn” của Cục Thông tin luôn có các tin ngày, bản tin tuần, tháng và quý đảm bảo cung cấp nguồn tin lên Vista có chất lượng, đủ số lượng và kịp thời để phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo và nhu cầu của người dùng tin. Hệ thống thông tin (sti.vista.gov.vn) đã được tích hợp dịch vụ công mức độ 4 cho phép các đầu mối thông tin tại các Bộ ngành và địa phương cập nhật trực tiếp thông tin vào CSDL.

Năm 2022, Cục Thông tin tiếp tục triển khai có hiệu quả hoạt động của Sàn Giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị trực tiếp tại số 24 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội và trực tuyến tại địa chỉ techmartvietnam.vista.gov.vn. Các hoạt động của Sàn Giao dịch công nghệ đã góp phần tích cực và thiết thực vào phát triển thị trường KH&CN; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án Phát triển hệ tri thức Việt số hóa.

Trong năm 2023, Cục Thông tin sẽ tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hành lang pháp lý về hoạt động thông tin, thư viện, thống kê KH&CN và ĐMST; Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính; triển khai mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; Hoàn thiện CSDL về KH&CN phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Bộ cũng như hoạt động KH&CN; vận hành Hệ thống trao đổi và tích hợp các cơ sở dữ liệu của Bộ KH&CN và các hệ thống thông tin KH&CN khác; Đẩy mạnh hoạt động Sàn giao dịch công nghệ thường xuyên trực tiếp và trực tuyến. Tổ chức Techmart quốc gia 2023.

Hội nghị cũng đã ghi nhận các báo cáo tham luận của các lãnh đạo đơn vị chức năng của Cục Thông tin với những kết quả đạt được rất tích cực, thể hiện tinh thần và trách nhiệm đối với công việc của Cục Thông tin nói riêng và của Bộ Khoa học và Công nghệ nói chung.

Ông Nguyễn Nam Hải - Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ-phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt Bộ trưởng, Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định đánh giá cao những kết quả của Cục Thông tin đã đạt được trong năm 2022, khẳng định vai trò quan trọng của Cục Thông tin trong công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng thời biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, sự quyết tâm của lãnh đạo Cục Thông tin cũng như cán bộ, công chức, viên chức Cục Thông tin đã đóng góp chung vào kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Xuân Định Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Để phát huy vai trò của thông tin KH&CN, Thứ trưởng Lê Xuân Định đề nghị trong năm 2023 Cục Thông tin cần tập trung giải quyết một số vấn đề nổi cộm, khó khăn vướng mắc từ lâu, như vấn đề giao nộp kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ, các nhiệm vụ đang tiến hành, các báo cáo ứng dụng; Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hành lang pháp lý về hoạt động thông tin, thống kê KHCN và ĐMST; Triển khai hiệu quả Đề án phát triển nguồn tin, cần tăng cường, phối hợp, nâng cao hiệu quả song song với sự phát triển của Liên hợp thư viện Việt Nam; Tiếp tục cập nhật, hoàn thiện CSDL theo nhiệm vụ chính: thu nhận kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN và kết quả ứng dụng nhiệm vụ KH&CN; Đối với nhiệm vụ thống kê KH&CN cần áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào những phương pháp nhằm khai thác dữ liệu lớn, đánh giá, thống kê, tổng kết về KH&CN. Áp dụng chuyển đổi số vào việc triển khai điều tra nhận thức công chúng năm 2023. Thứ trưởng mong rằng tập thể lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động Cục Thông tin tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực, chung tay thực hiện nhiệm vụ để thông tin KH&CN thực sự trở thành động lực phát triển, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Cục Thông tin, Cục trưởng Trần Đắc Hiến trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của Thứ Trưởng Lê Xuân Định đối với hoạt động của Cục Thông tin. Cục trưởng nhận định, năm 2023, Cục Thông tin sẽ có nhiều khó khăn, thách thức nhưng đồng thời cũng mở ra rất nhiều cơ hội, các cán bộ của Cục sẽ cố gắng tiếp cận các phương thức mới để hoạt động thông tin, thư viện, thống kê KH&CN và ĐMST có những đóng góp thiết thực hơn cho ngành KH&CN nói riêng và xã hội nói chung.

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022

Cùng ngày, Đảng bộ Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia cũng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 dưới sự chủ trì của đ/c Trần Đắc Hiến, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đ/c Lê Xuân Định - Ủy viên Ban Cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Quang cảnh Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2022 Đảng bộ Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đ/c Trần Đắc Hiến, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia cho biết, năm 2022 với nhiều thời cơ thuận lợi, nhưng cũng có không ít khó khăn phức tạp, tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ và Đảng ủy Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia, toàn Đảng bộ Cục đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, về công tác chính trị tư tưởng, xây dựng đảng, phối hợp chỉ đạo các hoạt động của Cục. Xác định công tác đảng là một trong những công tác tác có vai trò quyết định đối với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Cục, nên ngay từ đầu năm, Đảng ủy Cục đã đề ra các nhiệm vụ công tác trọng tâm trong năm để đưa vào kế hoạch, chương trình công tác năm, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy chi bộ trực thuộc quán triệt đến toàn thể đảng viên thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là yêu cầu các cán bộ đảng viên thực hiện vai trò tiên phong gương mẫu. Điều đó đã giúp cho công tác đảng và công tác chuyên môn đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận.

Báo cáo tổng kết công tác của Đảng bộ Cục Thông tin nêu bật những kết quả đạt được trong năm 2022, Đảng bộ Cục đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của tổ chức Đảng, đặc biệt là trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của Cục với khối lượng công việc lớn, phức tạp. Sự phối hợp công tác giữa Đảng ủy và Lãnh đạo Cục được duy trì và thực hiện hiệu quả, bảo đảm sự thống nhất cao trong việc xây dựng chương trình công tác cũng như giải quyết các công việc chung của đơn vị. Đảng ủy lãnh đạo, tập hợp được sự đoàn kết, thống nhất trong các hoạt động, thể hiện được vai trò là hạt nhân trong Đảng bộ. Các đảng viên trong toàn Đảng bộ đều nỗ lực, tích cực và đã phát huy được vai trò tiên phong, gương mẫu, là nòng cốt triển khai các nhiệm vụ của Cục. Đảng ủy Cục cùng các chi bộ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là tổ chức thành công hội nghị, đại hội chi bộ. Đồng thời, Báo cáo cũng nêu ra một số vấn đề tồn tại, một số chi bộ do tập trung chú trọng quá nhiều công tác chuyên môn về chính quyền nên nội dung công tác đảng trong các buổi sinh hoạt chi bộ chưa phong phú; công tác phát triển đảng viên mới còn một số khó khăn.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2023, Đảng ủy Cục tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị đổi mới hoạt động, hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tập trung nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, cơ sở đảng, phát huy tính tiên phong gương mẫu của đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đ/c Lê Xuân Định, Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ, đánh giá cao những thành tích của Đảng bộ Cục Thông tin trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như sự đoàn kết trong Đảng bộ Cục. Về định hướng công tác của Đảng bộ Cục, đ/c Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ nêu rõ Đảng ủy Cục cần chú ý hơn nữa công tác phát triển Đảng; đồng bộ các nhiệm vụ của Đảng viên với nhiệm vụ của chính quyền, đề cao vai trò lãnh đạo của Đảng; quyết liệt đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong các hoạt động của chi bộ, tập trung thực hiện và hoàn thành thắng lợi nghị quyết của các chi bộ; xây dựng và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở không chỉ trong công tác Đảng mà cả trong chính quyền, bảo đảm công khai, minh bạch và thông suốt; phát huy tính tiên phong gương mẫu của đảng viên để tạo ra đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, đủ năng lực, ngang tầm nhiệm vụ; các cấp ủy đảng phải có trách nhiệm chỉ đạo, định hướng tổ chức, cán bộ đảng viên thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn gắn với các nghị quyết của Đảng; tăng cường quán triệt nghị quyết của Đảng đến từng chi bộ, đảng viên nhằm định hướng công tác thông tin, thư viện, thống kê của Cục; có chương trình hành động cụ thể để tăng cường sinh hoạt chuyên đề;…

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đ/c Trần Đắc Hiến tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Bí thư Đảng ủy Bộ Khoa học và Công nghệ và cùng với các đảng viên trong Cục quyết tâm triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ mới được đặt ra, duy trì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng bộ Cục và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm tới.

NASATI