Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả chụp và thu ảnh của hệ thống vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam VNREDSat-1

Nhằm tăng cường hiệu quả khai thác và sử dụng dữ liệu ảnh viễn thám của vệ tinh VNREDSat-1, nhóm nghiên cứu tại Cục Viễn thám quốc gia do ThS. Nguyễn Hà Phú dẫn đầu, đã thực hiện đề tài: “Nghiên cứu một số giải pháp nâng cao hiệu quả chụp và thu ảnh của hệ thống vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam VNREDSat-1” trong thời gian từ năm 2015 đến 2017. Đề tài được thực hiện trên cơ sở phân tích các quy trình lý thuyết được cung cấp bởi nhà thiết kế, kết hợp với thực tế vận hành và khai thác hệ thống để đề xuất những giải pháp phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Đề tài đã hoàn thành đầy đủ các nội dung theo đề cương đã được phê duyệt với các đóng góp chính như sau:

- Tổng kết, đánh giá thực trạng vận hành và khai thác của hệ thống VNREDSat-1.

- Đề xuất được các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hệ thống VNREDSat-1 bao gồm tối ưu quy trình phân tích yêu cầu, đặt chụp ảnh, vận hành.

- Đề xuất phương án và quy trình phối hợp và hợp tác quốc tế nhằm nâng cao thời lượng sử dụng hiệu quả hệ thống VNREDSat-1.

- Xây dựng công thông tin điện tử nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng dữ liệu viễn thám đặc biệt là của vệ tinh VNREDSat-1.

- Đề xuất quy trình thiết kế quỹ đạo phù hợp với lãnh thổ Việt Nam.

Đề tài nghiên cứu giúp nâng cao hiệu quả vận hành và khai thác hệ thống vệ tinh viễn thám và chuẩn bị cho các dự án trong tương lai nhằm lựa chọn những hệ thống phù hợp, đáp ứng tối đa các nhu cầu thực tế của Việt Nam.

Có thể tìm đọc toàn văn Báo cáo kết quả nghiên cứu của Đề tài (Mã số 14603/2017) tại Cục Thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia.

N.P.D (NASATI)