Tập huấn điều tra thống kê khoa học và công nghệ năm 2024 tại Hà Nội

Tiếp nối lớp tập huấn điều tra thống kê khoa học và công nghệ (KH&CN) năm 2024 tại TP. Đà Nẵng, ngày 28/04/2024, Cục Thông tin KH&CN quốc gia tổ chức lớp tập huấn điều tra thống kê KH&CN năm 2024 tại Hà Nội. Tham dự lớp tập huấn có Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia Trần Đắc Hiến, lãnh đạo các Sở KH&CN, lãnh đạọ các cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN của các bộ, ngành và các đại biểu đến từ các bộ, ngành và các Sở KH&CN trên khắp cả nước.

Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia Trần Đắc Hiến phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn

Quang cảnh lớp tập huấn tại Hà Nội

Năm 2024, Cục Thông tin KH&CN quốc gia được giao chủ trì thực hiện 03 cuộc điều tra thống kê, trong đó có cuộc điều tra thống kê quốc gia là điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (lần thứ 7) theo quyết định số 1004/QĐ-BKHCN và điều tra tiềm lực KH&CN của các tổ chức KH&CN (lần thứ 3) theo quyết định 1006/QĐ-BKHCN ngày 20/05/2024 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ. 

Phát biểu khai mạc tại lớp tập huấn, Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN quốc gia Trần Đắc Hiến cho biết thống kê KH&CN có tầm quan trọng đặc biệt đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng chiến lược và chính sách phát triển khoa học và công nghệ. Điều tra thống kê là một trong những kênh thu thập thông tin quan trọng bên cạnh chế độ báo cáo thống kê và hồ sơ hành chính. Để triển khai hiệu quả các cuộc điều tra nói trên, Cục Thông tin KH&CN quốc gia cần có sự phối hợp chặt chẽ với các đơn vị làm công tác thống kê từ các bộ, ngành và địa phương.

Tuy nhiên, trong những năm gần đây, hai nguồn lực là nhân lực và tài lực làm thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (KHCN&ĐMST) đều trong tình trạng thiếu và yếu, đây là khó khăn lớn nhất của ngành thông tin, thống kê KH&CN. Trong khi hàng năm chúng ta phải thực hiện đầy đủ các chế độ báo cáo thống kê từ báo cáo thống kê ngành tới báo cáo thống kê quốc gia. Hiện nay, với sự nỗ lực của Bộ KH&CN, hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin thống kê KHCN&ĐMST tương đối đầy đủ và đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu quản lý nhà nước cũng như yêu cầu của hoạt động KHCN&ĐMST. Cục trưởng Trần Đắc Hiến Hy vọng trong thời gian tới đội ngũ làm công tác thông tin, thống kê ở địa phương được bồi dưỡng về nghiệp vụ tốt hơn nữa để có thể phát triển được mạng lưới các cán bộ làm công tác thông tin, thống kê trên cả nước. Cục trưởng Trần Đắc hiến cũng mong các đồng chí lãnh đạo các Sở, ban, ngành có sự quan tâm nhiều hơn để hoạt động thống kê thực sự hiệu quả, đúng là “tai mắt”, đúng là “số liệu biết nói” để phục vụ các đồng chí lãnh đạo các cấp trong công tác hoạch định chiến lược, chính sách cũng như chỉ đạo điều hành.

Lớp tập huấn lần này tập trung vào các nội dung: Giới thiệu Phương án điều tra, hướng dẫn điền Phiếu điều tra Hướng dẫn về thủ tục và định mức thanh toán phiếu điều tra; Hướng dẫn phần mềm điều tra trực tuyến; Trao đổi các nội dung về hoạt động thống kê KH&CN. Lớp tập huấn đã góp phần nâng cao nhận thức về công tác thống kê KHCN&ĐMST, tầm quan trọng đặc biệt của hoạt động này đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng chiến lược và chính sách phát triển KH&CN&ĐMST. Dữ liệu thống kê KHCN&ĐMST thu thập nhằm đáp ứng các yêu cầu: Đánh giá thực trạng, phân tích xu hướng thay đổi, xây dựng kế hoạch, chiến lược về các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo; hiện trạng tiềm lực KH&CN trên phạm vi cả nước; Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách về phát triển KH&CN, Luật Khoa học và Công nghệ, các kế hoạch, chương trình về KH&CN; Phục vụ so sánh quốc tế về các chỉ tiêu thống kê KH&CN; Xây dựng cơ sở dữ liệu về nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo, tiềm lực KH&CN của Việt Nam; Phục vụ tính toán các chỉ số đổi mới sáng tạo (GII), phục vụ đánh giá thực hiện Chiến lược phát triển KT-XH, Chiến lược phát triển KH&CN...

N.M.N (NASATI)