Công nghệ bán dẫn

Công nghệ bán dẫn

Công nghệ bán dẫn là lĩnh vực nghiên cứu, phát triển và sản xuất các thành phần điện tử dựa trên vật liệu bán dẫn. Các thành phần điện tử này bao gồm...

Công nghệ lượng tử

Công nghệ lượng tử

Sự phát triển của các công nghệ điện toán lượng tử ngày nay là một nỗ lực toàn cầu. Tất cả các châu lục đều là nơi có các công ty và chính phủ tích...

Xu hướng công nghệ xanh và bền vững

Xu hướng công nghệ xanh và bền vững

Công nghệ là một trong những cách để giải quyết vấn đề môi trường trong hiện tại cũng như trong tương lai. Hiện nay có 2 xung hướng công nghệ liên...

Xu hướng phát triển kinh tế sinh học

Xu hướng phát triển kinh tế sinh học

Nền kinh tế sinh học là một phần của nền kinh tế dựa trên các sản phẩm, dịch vụ và quy trình bắt nguồn từ tài nguyên sinh học (ví dụ: thực vật và vi...

Xu hướng trí tuệ nhân tạo năm 2023

Xu hướng trí tuệ nhân tạo năm 2023

Theo GlobalData, ngành trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đạt giá trị 93 tỉ USD trong năm 2023, tăng 12% so với năm 2022. AI là một trong những công nghệ mới...